Заседание № 25 на 29.10.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2014 – 2016 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

2. Предложение за решение на Общински съвет град Добрич за допускане на отклонения от правилата и нормативите за застрояване в изработвания Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на част от промишлена зона „Север“ (обособена зона за въздействие съгласно приетия Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич), по-големи от визираните в чл. 36, ал. 1-3 от ЗУТ.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

3. Докладна записка относно одобряване Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ 72624.378.44 , ПИ 72624.378.17 и ПИ 72624.383.39 по действащата Кадастрална карта, във връзка с ел. захранване на ПИ 72624.358.9 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова Кмет на Община град Добрич

 

4. Докладна записка относно одобряване Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ 72624.904.440 и ПИ 72624.904.449 по действащата Кадастрална карта, във връзка с ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 72624.904.180 в местността „Гаази баба”, в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

5. Предложение за разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, като делегирана държавна дейност.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

6. Предложение за разкриване на Звено „Майка и бебе”, Дневен център за деца с увреждания и Център за настаняване от семеен тип, като делегирани държавни дейности.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

7. Докладна записка относно даване съгласие за членство на Община град Добрич в Сдружение „Българска асоциация на зоопарковете и аквариумите”.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

8. Докладна записка относно определяне на представител на Община град Добрич в Комисията за изработване на Областна здравна карта.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

9. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

10. Предложение за намаляване капитала на „Жилфонд – инвест” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

11. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.904.410, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба”.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

12. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.606.379, по КККР на град Добрич, находящ се по бул. „Добруджа” № 46.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

13. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.623.4526, по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Иван Вазов № 18.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

14. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, за поставяне на Рекламно – информационни елементи в град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

15. Сформиране на Временна комисия за разработване на Вътрешни правила за публично – частни партньорства (ПЧП) в съответствие с изискванията на Закона за ПЧП и програмата за реализация на Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 година.

ДОКЛАДВА: Галин Господинов, Председател на ПК „Промишленост, земеделие и трудова заетост”

 

16. Избор на съдебни заседатели за Окръжен съд град Добрич.

ДОКЛАДВА: Даниела Димитрова, Общински съветник

Председател на Временната комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд град Добрич

 

17. Предложение за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на Община град Добрич и за създаване на Временна комисия за избор на местен омбудсман.

ДОКЛАДВА: Милко Пенчев, Общински съветник

 

ДРУГИ:

18.1 Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Йосиф Борисов Маринов.

Актуално

Кметът на Добрич издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 13 до 15 юли

14.07.2020

З А П О В Е Д   № 936   гр. Добрич, 13.07. 20 20 г.   На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 и чл. 63в от...

Кметът на Добрич издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 13 до 15 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
13.57° C ясно небе
Нагоре