Проект "Бъдеще за Добрич"

Идентификация

 

Наименование:

Бъдеще за Добрич

 

Номер на проект:

BG161PO001/5-02/2012/001

 

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

 

Срок на изпълнение:

февруари 2013 г. – юли 2015 г.   

 

Статус:

приключил                  

 

Описание

 

Цели:

Изготвяне на прединвестиционнo проучванe за системата на градския транспорт и генериране на готови инвестиционни проекти по Оперативна програма „Регионално развитие” 2014 - 2020 г., които са част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община град Добрич.

 

Описание на проекта:

Инфраструктурните обекти, включени в проекта и предмет на проектиране, задължително попадат в някоя от зоните за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община град Добрич и са избрани след обществено обсъждане. Това са част от уличната мрежа и тротоари в обсега на проекта за водния цикъл, седем училища и четири детски градини, зала „Добрич” и „Огледална зала”,  парк "Св. Димитър". Заложен е интегриран подход за изготвяне на проектите – т.е. освен рехабилитация на уличната мрежа ще бъдат включени и зони за паркиране, спирки, пешеходни и велоалеи, тротоари, детски и спортни площадки, междублокови пространства, енергоспестяващо улично осветление. Община град Добрич е идентифицирала необходимостта от проект за интегриран градски транспорт, който да е екологично чист и достъпен. Той трябва да бъде предшестван от предпроектно проучване, съдържащо пълна обосновка относно маршрутите на градския транспорт и предвидените инвестиции в инфраструктура, транспортни средства или оборудване. Проучването ще установи и анализира прогнозни тенденции по отношение на търсенето и предлагането на транспортни услуги, както и промяната им след изпълнение на планираните инвестиции. Ще бъде ревизирана съществуващата транспортна схема за извършване на превози с масовия градски транспорт и ще бъде предложен актуализиран вариант. Ще бъдат изготвени и финансови анализи.

 

Основни дейности:

-     Изготвяне на прединвестиционно проучване за оптимизация и преструктуриране на градския транспорт;

-     Разработване на обследвания за енергийна ефективност на сгради от образователната и културната инфраструктура;

- Изготвяне на технически паспорти на седем училища и четири детски градини;

-     Изготвяне на финансови анализи;

-     Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за:

  • рехабилитация и реконструкция на част от уличната мрежа и тротоари;
  • реконструкция/ обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на общинска образователна инфраструктура;
  • ремонт/ реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на културната инфраструктура
  • изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих – парк „Св. Димитър”

 

Финансова информация

 

Обща стойност на проекта:

589 405,39 лева

 

Размер на финансовата помощ:

549 960 лева

 

Допълнителен финансов принос на община Добрич:

39 445,39 лв.

 

Партньори

 

Партньори:

 

 

Изпълнители

 

Име на фирма:

„Регул БГ” ЕООД

 

 

Предмет на договора:

Услуги

- Изготвяне на технически задания  и тръжна документация за възлагане на прединвестиционно проучване на градски транспорт и за  проектиране на уличната мрежи и тротоари.

 

Стойност на договора:

5 000 лв.

 

Срокове:

  • Срок на изпълнение 09. 07. 2012 – 31. 01. 2013 г. Гаранционен срок – няма.

 

Име на фирма:

„Институт за транспортни изследвания” ЕООД

 

 

Предмет на договора:

Услуги

- Организиране и провеждане на кръгли маси, обществени форуми за стимулиране на гражданската подкрепа

 

Стойност на договора:

2 000 лева

 

Срокове:

- Срок на изпълнение 27. 06. 2012 – 17. 09. 2012 г. Гаранционен срок – няма.

 

Име на фирма:

„Институт за транспортни изследвания” ЕООД

 

Предмет на договора:

Услуги

- Изготвяне на прединвестиционно проучване за системата на градски транспорт на гр. Добрич

 

Стойност на договора:

63 500 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 6 месеца от датата на подписване на договора – 19. 02.2013 г. Гаранционен срок – няма.

 

Име на фирма:

„Аниди” ЕООД

 

Предмет на договора:

Услуги

- Обследвания за енергийна ефективност за сгради от образователната и културната инфраструктура

 

Стойност на договора:

14 240,16 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 18. 10. 2013 – 27. 02. 2015. Гаранционен срок – няма.

 

Име на фирма:

„Рекламна къща ЕОС” ООД

 

Предмет на договора:

Услуги

- осигуряване на услуги за информация и публичност на проекта

 

Стойност на договора:

1799 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 22. 08. 2013 – 27. 02. 2015. Гаранционен срок – няма.

 

Име на фирма:

„Трансконсулт-22” ООД

 

Предмет на договора:

Услуги

- Изготвяне на работни проекти за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и тротоари

 

Стойност на договора:

119 900 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 17. 10. 2013 – 14. 02. 2014 г. Гаранционен срок – няма.

 

Име на фирма:

„Агенция за независим финансов контрол” ООД

 

Предмет на договора:

Услуги

- Финансов одит на проекта

 

Стойност на договора:

425 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 28. 08. 2013 – 27. 02. 2015. Гаранционен срок – няма.

 

Име на фирма:

ЗЗД „Синко Консулт Добрич”

 

Предмет на договора:

Услуги

- Изготвяне на технически паспорти на обектите от образователна инфраструктура

 

Стойност на договора:

79 762 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 30. 04. 2104 – 06. 06. 2014. Гаранционен срок – няма.

 

Име на фирма:

„Жилфонд - Инвест” ЕООД

 

Предмет на договора:

Услуги

- Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на работните проекти

 

Стойност на договора:

 

6 925 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 02. 04. 2014 – 27. 02. 2015. Гаранционен срок – няма.

 

Име на фирма:

„Проджект Планинг енд Мениджмънт” ООД

 

Предмет на договора:

Услуги

- Изготвяне на работни проекти за зала „Добрич” и зала „Нели Божкова”

 

Стойност на договора:

18 320 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 26. 05. 2014 - 30 06. 2014. Гаранционен срок – няма.

 

Име на фирма:

ЗЗД „Градска среда за отдих”

 

Предмет на договора:

Услуги

- Изготвяне на работен проект за парк „Св. Димитър”

 

Стойност на договора:

36 000 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 26. 05. 2014 – 05. 06. 2014. Гаранционен срок – няма.

 

Име на фирма:

„Институт за управление на програми и проекти” ЕООД

 

Предмет на договора:

Услуги

- Изготвяне на финансови анализи на обектите от културната инфраструктура

 

Стойност на договора:

8 000 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 16. 09. 2014 – 19. 12. 2014. Гаранционен срок – няма.

 

Име на фирма:

„Иво Петров – архитекти” ООД

 

Предмет на договора:

Услуги

- Изготвяне  на работни проекти за основно обновяване и ремонт на седем училища и четири детски  градини

 

Стойност на договора:

130 000 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 13. 10. 2014 – 11. 11. 2014. Гаранционен срок – няма.

 

Пресматериали

 

Пресконференция:

Презентации/публикации

 

 

Обучения и обмяна на опит:

 

 

Фотогалерия

 

Снимки:

 

Лице за контакт

 

Име и телефон за връзка: Ивелина Никова, тел. 058/ 600 050

 

 

 

 

финансови анализи презентация http://www.dobrich.bg/files/upload/Presentation1.ppt 

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
8.53° C разкъсана облачност
Нагоре