Открита процедура: Осигуряване на закуска и /или плод, и/или мляко/чай/,включително млечно-кисели продукти за децата от III и IV подготвителни групи в целодневните детски градини в град Добрич” по национална програма „За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст” на МОМН

Решение №2/9.01.2014г. за откриване процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Осигуряване на закуска и/или плод ,и/или мляко/чай включително млечно-кисели продукти за деца от ІІІ и ІV подготвителни групи в ЦДГ в град Добрич".  

Обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Осигуряване на закуска и /или плод, и/или мляко/чай/,включително млечно-кисели продукти за децата от III и IV подготвителни групи в целодневните детски градини в град Добрич"

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

"Осигуряване на закуска и /или плод, и/или мляко/чай/,включително млечно-кисели продукти за децата от III и IV подготвителни групи в целодневните детски градини в град Добрич” по национална програма „За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст” на МОМН

 

Документацията за участие съдържа:

1. Решение за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка;

2. Обявление за възлагане на обществена поръчка;

3. Пълно описание на обекта на поръчката;

4. Технически спецификации;

5. Методика за оценка на офертите;

6. Образец на Оферта;

7. Образец на Техническо предложение;

8. Образец на Ценово предложение;

9. Указания за подготовка на офертата;

10. Сведение за участника;

11. Образци на декларации:

  • Образец на декларация по чл.47, ал.1 от Закона за обществените поръчки;
  • Образец на декларация по чл.47, ал.2 от Закона за обществените поръчки;
  • Образец на декларация по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки;
  • Образец на декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител;
  • Образец на декларация за съгласие от подизпълнителя;
  • Образец на декларация за запознаване с условията на поръчката;
  • Образец на декларация за приемане клаузите на проекто – договора;
  • Справка-Декларация за оборота от доставки;
  • Справка-Декларация на договорите за доставки;

12. Проект на договор.

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
5° C разкъсана облачност
Нагоре