Открита процедура: Осигуряване на закуска и /или плод, и/или мляко/чай/,включително млечно-кисели продукти за децата от III и IV подготвителни групи в целодневните детски градини в град Добрич” по национална програма „За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст” на МОМН

Решение №2/9.01.2014г. за откриване процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Осигуряване на закуска и/или плод ,и/или мляко/чай включително млечно-кисели продукти за деца от ІІІ и ІV подготвителни групи в ЦДГ в град Добрич".  

Обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Осигуряване на закуска и /или плод, и/или мляко/чай/,включително млечно-кисели продукти за децата от III и IV подготвителни групи в целодневните детски градини в град Добрич"

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

"Осигуряване на закуска и /или плод, и/или мляко/чай/,включително млечно-кисели продукти за децата от III и IV подготвителни групи в целодневните детски градини в град Добрич” по национална програма „За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст” на МОМН

 

Документацията за участие съдържа:

1. Решение за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка;

2. Обявление за възлагане на обществена поръчка;

3. Пълно описание на обекта на поръчката;

4. Технически спецификации;

5. Методика за оценка на офертите;

6. Образец на Оферта;

7. Образец на Техническо предложение;

8. Образец на Ценово предложение;

9. Указания за подготовка на офертата;

10. Сведение за участника;

11. Образци на декларации:

  • Образец на декларация по чл.47, ал.1 от Закона за обществените поръчки;
  • Образец на декларация по чл.47, ал.2 от Закона за обществените поръчки;
  • Образец на декларация по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки;
  • Образец на декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител;
  • Образец на декларация за съгласие от подизпълнителя;
  • Образец на декларация за запознаване с условията на поръчката;
  • Образец на декларация за приемане клаузите на проекто – договора;
  • Справка-Декларация за оборота от доставки;
  • Справка-Декларация на договорите за доставки;

12. Проект на договор.

Актуално

Община град Добрич търси вариант да работи дежурна детска градина за децата на медицинските специалисти

26.11.2020

Община град Добрич търси вариант да работи дежурна детска градина за децата на медицинските специалисти от здравните заведения в града, с цел предоставянето на медицинска помощ на жителите на общината, да бъде максимално осигурено....

Община град Добрич търси вариант да работи дежурна детска градина за децата на медицинските специалисти
ВИЖ ДОБРИЧ
11.67° C ясно небе
Нагоре