Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Публичното обсъждане се обявява за срок от 8. 04. 2016 до 25. 04. 2016 г.  включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg. 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

       Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

        Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич е приета с решение № 10 – 7 от 31 Юли 2012 година на Общински съвет – град Добрич. С нея се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община град Добрич.

            Изготвеният проект за изменение и допълнение на наредбата е разработен от работна група, определена от Кмета на Община гр.Добрич със Заповед № 320/17.03.2016г.

      

  1. Причини и мотиви за приемане на изменения и допълнения в настоящата наредбата са следните:

 

Съгласно направените изменения и допълнения на „Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда”,  дейностите по прокопаване на терени общинска собственост ще се извършват след издаване на Разрешение за строеж и уведомяване на общинска администрация за предстоящите прокопавания.

Отпадането на издаваното до момента Разрешение за прокопаване прави незаконосъбразно заплащането на такава услуга. В сега действащата „Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги на територията на Община гр. Добрич”, в глава ІІІ - „Цени на неуредени със закон услуги, предоставяни от общината на физически и юридически лица”, в чл. 53 е предвидена цена за издаване на Разрешение за прокопаване, като  цените са диференцирани спрямо зоната, в която ще се извършва прокопаването и вида на подземната комуникация, която ще се полага в изкопа. Цените са в диапазона от 1,30 лв./ л.м. до 7,30 лв./л.м.

            За издаване на Разрешение за строеж, като законова необходимост за извършване на предстоящо прокопаване на терени общинска собственост, в чл.43 от „Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги на територията на Община гр. Добрич” е регламентиран размера на таксата, която следва да бъде заплатена за издаване на самото разрешение.

 

 

2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганите изменения и допълнения в наредбата:

      Постигане на съответствие на прилаганата от общината местна нормативна уредба с националното законодателство. По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските такси и цени на услуги, които се събират от общината. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

 

3. Очаквани резултати от приемане на изменения и допълнения на наредбата:

  • Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
  • Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на общината;
  • Законосъобразност при определяне на размера на местните такси и цени на услуги;
  • Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.
  • Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

     За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финасови средства.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

 

       Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

      Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

 

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, както следва:

В Глава ІІІ на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги на територията на Община гр. Добрич”, чл.53, т.4 – да отпадне.

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред

21.01.2021

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктура и околната среда на територията на Община град...

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред
ВИЖ ДОБРИЧ
10.65° C ясно небе
Нагоре