Публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич

Публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци обявява Община град Добрич. Мнения и предложение се приемат в срок от 2 до 19 септември 2016 г. на ел. адрес: dobrich@dobrich.bg

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

        Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община гр. Добрич е приета с решение № 4 – 9 от 30 януари 2008 година на Общински съвет – град Добрич. С нея се уреждат обществени отношения, които са свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община град Добрич.

      

  1. Причини и мотиви за приемане на Наредба за изменения и допълнения на настоящата наредба са следните:

 

    С Решение № 10-5 от 26.07.2016г., Общински съвет град Добрич, прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич. В глава Втора от наредбата се създаде нов Раздел VІІ-ми с наименование „Данък върху таксиметров превоз на пътници”. Съгласно текста на чл. 59, ал. 1 от наредбата, годишният размер на данъка е 590.00 лева. След приемане на текстовете от наредбата, представители на таксиметровите превозвачи потърсиха с мен контакт и във връзка с това в Община град Добрич се проведе среща между мен, служители от общинска администрация и представители на таксиметровите превозвачи на територията на Община град Добрич. На срещата в общината, превозвачите изразиха несъгласие с определения размер на данък върху таксиметровия превоз на пътници, като същият не е съобразен с доходите и оборотите им за годината. Направиха се предположения, че ако се запази в този вид размера на данъка, много от таксиметровите превозвачи ще фалират, а други ще преминат в сивия сектор. Посочиха се за пример Община Пловдив, Община Стара Загора, Община Перник, Община Търговище и др., където размерът на данъка върху таксиметровия превоз на пътници е приет в минимални размери, а именно същият е определен на 300.00 лева. При определяне размера на местните данъци, следва да се има в предвид местните потребности от таксиметрови услуги на гражданите на територията на общината, средният доход на населението за годината, безопасно извършване на този вид обществен превоз и др.. Според изследване на Института за пазарна икономика за социалното и икономическото състояние на областите в България, за 2015г., показателите за Брутния вътрешен продукт, доходите и заплатите в област Добрич са по – ниски от средните в страната. Недопустимо е  таксиметровите превозвачи в общината, които имат доходи под средните нива за страната, да заплащат висок данък върху таксиметровия превоз на територията на общината. Понастоящем броят на таксиметровите автомобили в Община град Добрич, за които има издадени разрешения за осъществяване на таксиметров превоз на пътници е 370. При приемане на предложената промяна, прогнозата за очакваните годишни приходи от този данък ще са – при взет минимален размер – 111 000.00 лева. Определянето на конкретния размер на данъка, в лимитираните от законодателя граници е предоставен на преценката по целесъобразност на Общински съвет. Общинският съвет е органът, комуто законодателя е предоставил правомощието да преценява възможностите на неселението и нуждите на общината, за да осигури чрез размера на данъка оптималния баланс на интересите и да гарантира изпълнението на функциите на общината. Таксиметровият транспорт на пътници не е атрактивен бизнес в общината, от друга страна, общината се нуждае от таксиметрови услуги предвид близостта ни с туристически обекти в и около града ни. Във връзка с гореизложеното, считам, че правилно би било, Общински съвет да преразгледа решението си от 26.07.2016г. и да възприеме размер на данъка в минималните му граници, съобразно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси. По този начин ще се постигне баланс между фискалните интереси на общината и възможностите на данъчните субекти да заплащат дължимите от тях задължения за данък.

 

  1. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата:

 

      Постигане на социална справедливост. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните данъци на територията на общината.

 

3. Очаквани резултати от приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата:

  • Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при определяне размера на местните данъци на територията на общината;
  • Законосъобразност при определяне на размера на местните данъци;
  • Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.
  • Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

     За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

 

       Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

      Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич, както следва:

     §1. Чл.59, ал.1 се изменя по следния начин:

   Чл. 59. (1) Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници е 300.00 лева.

    §2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич, влиза в сила от 01.01.2017г..

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

(публикувано на 2 септември 2016 г.)

Актуално

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич

13.09.2019

Близо 650 първокласници (с 35 повече от миналата година), които за първи път ще прекрачат училищния праг ще бъдат посрещнати тържествено във всички училища от техните учители. Всеки първокласник ще получи от кмета Йордан Йорданов по две...

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
30.54° C ясно небе
Нагоре