Заседание № 13 на 25.10.2016 г.

Проект

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през трето тримесечие на 2016 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 30.09.2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

5. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за делба на общински Урбанизиран поземлен имот ПИ 72624.615.84 за «ИЗЛОЖБЕН КОМПЛЕКС» с площ 40 470 кв.м. – на два приблизително еднакви по площ Урбанизирани поземлени имоти.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

6. Докладна записка относно проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.633.23 (местен път – общинска собственост) и ПИ 72624.383.39 (местен път – общинска собственост) за изграждане на разпределителен газопровод (участък и отклонение) към ПИ 72624.292.1 (стопански двор – собственост на «СТИВ-98» ООД) в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

7. Докладна записка относно проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.611.27 (за «друг вид озеленени площи» -  общинска собственост) и ПИ 72624.610.141 (част от околовръстен път – държавна собственост) за изграждане на разпределителен газопровод по ул. «Войвода Димитър Калъчлията» до околовръстен път ІІ-97 от Републиканската пътна инфраструктура, връзка между клон 1 и етап 28.2, в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

8. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.904.440 (местен път – общинска собственост) и ПИ 72624.440.40 (за друг вид озеленени площи – общинска собственост) към обект: водопровод до съществуващ пожарен хидрант в ПИ 72624.440.440 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

9. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план  - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.190.40 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

10. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план  - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.904.400 в местността Гаази баба в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

11. Докладна записка относно удължаване на срока за възстановяване на временната възстановима финансова помощ, предоставена на Народно читалище «Йордан Йовков – 1870 година» град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

12. Докладна записка относно отдаване под наем на общински полски пътища за стопанската 2016 – 2017 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

13. Предложение за продажба на дървен материал чрез публичен търг с тайно наддаване.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

14. Докладна записка относно необходимост от промяна на месечното възнаграждение на ликвидатора на „Комуналефект” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

15. Докладна записка относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 юли 2016 година до 30 септември 2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

16. Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване на стълбове, инфраструктурни съоръжения.

ДОКЛАДВА: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

 

17. Предложение за създаване на Временна комисия за изработване  нов Статут на символите на Община град Добрич, почетните звания и награди в частта му за определяне на почетен гражданин.

ДОКЛАДВА: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

 

18. Предложение за продажба на общински жилищни имоти, апартаменти.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

19. Предложение за безвъзмездно учредяване право на строеж на „В и К” АД за изграждане на хидрофорна помпена станция с черпателен резервоар върху имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

20. Докладна записка относно обявяване на имоти с идентификатори по КККР на град Добрич 72624.611.175 и 72624.630.24.1 за публична общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

21. Докладна записка относно обявяване на имот с идентификатор по КККР на град Добрич 72624.611.176 за публична общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

22. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.609.1821 по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Асен Златаров № 20.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

23. ДРУГИ:

 

Актуално

Община град Добрич ще връчи Годишните награди „Добрич“ на 30 октомври от 10.00 ч. в музейното пространство „Лапидариум“

27.10.2020

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич за 2020 година бяха определени на 23 октомври т.г. от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Община град Добрич ще връчи Годишните награди „Добрич“ на 30 октомври от 10.00 ч. в музейното пространство „Лапидариум“
ВИЖ ДОБРИЧ
14.92° C предимно облачно
Нагоре