Обява за длъжността "Логопед" за предоставяне на услугите „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ по Проект „За равен шанс на децата”

      СЪОБЩЕНИЕ

Стартира подбор на Логопед за предоставяне на услугите „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания,  по Проект „За равен шанс на децата” с Договор BG05М9ОР001-2.004-0028-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ по ОПРЧР 2014-2020.

                                                        

                                     ОБЯВЯВА ПОДБОР

За назначаване на Логопед за дейностите по предоставяне на услугите „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

  1. Логопед

Основни задължения: Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата с увреждания и родителите им и насочване към подходящите за тях дейности от услугата за ранна интервенция, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им; разработване на програми, обучителни и информационни материали за провеждане на консултации за работа с родители на деца с проблеми в развитието; изследване говорното развитие на всяко дете, насочено към услугата; информиране на родителите и специалистите относно особеностите на комуникационното развитие на децата във връзка с конкретното увреждане; участие в разработване и съгласуване на индивидуалните планове; провеждане дейности за развитие на комуникационните умения на децата, разработване планове и програми за логопедични намеси; индивидуално консултиране на родители, включително работа на терен; участие в групи за консултиране и подкрепа на родители относно говорното развитие на децата им.

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Основни - висше образование, завършена образователна степен бакалавър в професионално направление Педагогика и специалност „Логопедия”; опит за работа с деца до 7 години не по-малък от 2 години; познаване нормативната уредба в областта на закрилата на детето; притежаване на  компютърна грамотност.
  •  Ще се счита за предимство: практически опит в работа с деца с увреждания; познаване спецификата на педагогическата работа с деца с увреждания и техните семейства и др.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Писмено заявление за участие по образец, приложен към обявата;
  • Автобиография-европейски формат;
  • Копие от документ за придобита образователна степен;
  • Копие от документ, удостоверяващ продължителност на професионален опит, и/или опит за работа по проекти/ако е приложимо/;

 

Място и срок за подаване на документи:

            Деловодство на Община град Добрич, ул. „България“ 12, всеки ден от 8.00-17.00 ч.

            Краен срок: 1. 12. 2016 г., 17.00 ч.

            Тел. за контакт 058/603150, Каролина Йорданова- Координатор на проекта

 

Начин на провеждане на подбор:

Първи етап – подбор по документи.

Втори етап - провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Място на обявяване на списъците: интернет страницата на Община град Добрич -  www.dobrich.bg и информационното табло на входа на Община град Добрич-ул. „България“12.

С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на пълно работно време от 8 часа в рамките на  периода на изпълнение на проекта.

SV

Заявление

 

Актуално

Община Добрич започна предоставянето на топъл обяд у дома за бедни и социално слаби граждани

01.10.2020

От 01.10.2020 г. Община град Добрич започна предоставянето на топъл обяд у дома. Дейностите са в изпълнение на договор № ФС01-1245/10.09.2020 г. сключен с Агенция за социално подпомагане във връзка с проект „Целево подпомагане с...

Община Добрич започна предоставянето на топъл обяд у дома за бедни и социално слаби граждани
ВИЖ ДОБРИЧ
17.66° C предимно облачно
Нагоре