Проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Добрич”

 

Финал на проектаОткриване на строителна площадка

Публично събитие за старт на проекта

На 28 ноември 2016 г. Община град Добрич стартира изпълнението на Проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) – Добрич” Договор за БФП BG16RFOP001-1.011-0001-С01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

Общата му стойност е 600 000 лева, в това число 510 000.00 лв. финансиране от ЕФРР и 90 000.00 лв. национално съфинансиране.

Продължителността на проекта е 24 месеца.

Проектът има за цел да подобри енергийната ефективност в административни сгради в град Добрич, като предпоставка за постигане на по-добро качеството на околната среда, на живот, работа и достъпа до административни услуги в Добрич чрез възможностите за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 за постигане на стратегическите цели за развитието на града.

Основните дейности, предвидени за изпълнение са:

  • Организация и управление на проекта;
  • ИНЖЕНЕРИНГ -- проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР по Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН)-Добрич;
  • СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР по време на СМР "Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) - Добрич";
  • Публичност и визуализация;
  • Независим финансов одит;

Очаквани резултати по проекта:

Извършени ремонтно-възстановителни дейности и въведени мерки за енергийна ефективност по сградата на РД ПБЗН Добрич - общо разгъната застроена площ: 4272,20м2, със сутерен: 6082,04м2;

Достигнат Клас на енергопотребление след изпълнение на ЕСМ "А"

Икономия от енергийни спестявания 60,93%.

Понижението на годишно потребление на първична енергия 849 868 kWh/година

Спестени емисии CO2 екв. 233,61 тона/год.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.011-0001-C01 “Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) – Добрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
7.4° C тъмни облаци
Нагоре