Проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Добрич”

 

Финал на проектаОткриване на строителна площадка

Публично събитие за старт на проекта

На 28 ноември 2016 г. Община град Добрич стартира изпълнението на Проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) – Добрич” Договор за БФП BG16RFOP001-1.011-0001-С01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

Общата му стойност е 600 000 лева, в това число 510 000.00 лв. финансиране от ЕФРР и 90 000.00 лв. национално съфинансиране.

Продължителността на проекта е 24 месеца.

Проектът има за цел да подобри енергийната ефективност в административни сгради в град Добрич, като предпоставка за постигане на по-добро качеството на околната среда, на живот, работа и достъпа до административни услуги в Добрич чрез възможностите за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 за постигане на стратегическите цели за развитието на града.

Основните дейности, предвидени за изпълнение са:

  • Организация и управление на проекта;
  • ИНЖЕНЕРИНГ -- проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР по Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН)-Добрич;
  • СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР по време на СМР "Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) - Добрич";
  • Публичност и визуализация;
  • Независим финансов одит;

Очаквани резултати по проекта:

Извършени ремонтно-възстановителни дейности и въведени мерки за енергийна ефективност по сградата на РД ПБЗН Добрич - общо разгъната застроена площ: 4272,20м2, със сутерен: 6082,04м2;

Достигнат Клас на енергопотребление след изпълнение на ЕСМ "А"

Икономия от енергийни спестявания 60,93%.

Понижението на годишно потребление на първична енергия 849 868 kWh/година

Спестени емисии CO2 екв. 233,61 тона/год.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.011-0001-C01 “Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) – Добрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
19.78° C ясно небе
Нагоре