Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 1. С тази наредба се определят:

(1) Условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и в полудневни и целодневни подготвителни групи в училищата на територията на Община град Добрич;

 

(2) Наредбата обхваща процесът на:

1. Регистриране за участие в електронно класиране.

2. Класиране на децата по определени критерии.

3. Записване на децата, класирани за прием, в съответната детска градина.

4. Преместване.

5. Отписване.

6. Контрол.

Чл. 2. Наредбата е съобразена с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и с Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование на Министерството на образованието и науката.

Чл. 3. Наредбата се прилага при целодневна, полудневна, почасова и самостоятелна организация на предучилищното образование в общинските детски градини.

Чл. 4. Наредбата определя организацията на почасови и сезонни дейности като допълнителна услуга,  по отглеждане на децата, по желание на родителите в ДГ на Община град Добрич,  в съответствие с чл. 68, ал. 1 от ЗПУО.

Чл. 5. Предучилищното образование се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.

 

Глава втора

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

Чл. 6. (1) В съответствие с чл. 56 от ЗПУО, предучилищното образование се осъществява от детските градини на територията на Община град Добрич, а задължителното предучилищно образование - и от общинските училища, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(2) Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

(3) Децата, които навършват 3 години през текущата календарна година, участват в централизирано електронно класиране за I-ва възрастова група. Те постъпват в детската градина не по-рано от началото на учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.

(4) По преценка  на родителя и/или при наличието на яслена група в съответното населено място и при наличие на свободни места децата може да постъпят в детска градина и при навършени 2 години към началото на учебната година на постъпването при следните обстоятелства.

1. След прием на всички тригодишни, участващи в съответното класиране, за останалите свободни места в първа възрастова група.

2. При осигурени условия в съответствие на Наредба № 26/2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни  и здравните изисквания към тях. за стандарта на ранно детско развитие.

3. С подаване на заявление за записване на дете в детска градина по ал. 4, родителят/настойникът се съгласява с условията за отглеждане, възпитание, социализация и обучение, които предлага детската градина.                                                                                                                 

Чл. 7.(1) Децата във всички възрастови групи се приемат целогодишно, при наличие на свободни места.

(2.) В група в детска градина и в училище може да се обучават до три деца със специални образователни потребности.

Чл. 8. При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната възрастова група (първа, втора, трета и  четвърта възрастова) в детските градини може да се сформират разновъзрастови групи.

Чл. 9. Родителите/настойниците имат право да посочат до 3 (три) детски градини (желания) в заявлението за участие за прием чрез електронната система.

Чл. 10. (1) Задължителното предучилищно образование може да се осъществява, в детските градини и в училищата.

(2) Организацията на обучение за група в детските градини е целодневна, а в училищата полудневна и целодневна.

(3) Приемът на децата към подготвителните групи в  училищата се извършва на място в съответствие с правилника за дейността на училищата.

 

Глава трета

РЕГИСТРИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕНТРАЛИЗИРАНО  ЕЛЕКТРОННО КЛАСИРАНЕ

Чл. 11. Родителите/настойниците на децата, които кандидатстват за прием в общински детски градини на територията на Община град Добрич, се регистрират в електронната система за прием.

Чл. 12. Процедурата по подаване на заявленията за участие в електронно класиране стартира след обявяване графика за прием, в съответствие с  Правилата за електронен прием утвърдени от Кмета.

Чл. 13. (1) Родителите/настойниците подават заявление за участие в електронната система по образец (Приложение №1 ).

(2) Подаването на заявления се извършва:

1. По електронен път.

2. На място, в детското заведение (при директора или упълномощено от него лице), в детска градина по избор.

(3) Данните от заявлението се въвеждат в електронната система от директора или упълномощеното лице на детската градина, в присъствието на родителя/настойника.

(4) На родителите/настойниците се предоставя индивидуален номер от електронната системата, с който се участва през всички етапи, посочени в Правилата за електронен прием на съответната учебна година.

Чл. 14. Всяко дете има право само на една регистрация в системата, по един от двата начина, посочени в чл. 13, ал. 2.

Чл. 15. Регистрацията се извършва в етапи, посочени в Правилата електронен прием за съответната учебна година.

Чл. 16. Родителят/настойникът на детето следва да подава вярна, актуална информация в заявлението за участие в класирането.

Чл. 17. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в детското заведение, където е подал заявлението.

Чл. 18. Родителите имат възможност да променят реда на заявените желания за конкретно детско заведение преди всяко класиране и да посочват нови желания, съобразно обявените свободни места.

Чл. 19. Кандидатстването на деца за предстояща учебна година се осъществява в срокове, определени с правилата за електронен прием за съответната учебна година обявени на сайта на Община град Добрич на страницата за електронната система за прием.

Чл. 20. (1) Данните на родителите и децата, посочени в заявленията са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.

(2) Данните по ал. 1 могат да бъдат ползвани единствено за нуждите на електронното класиране за прием.

Глава четвърта

КЛАСИРАНЕ

 

Чл. 21. Класирането се извършва в срокове, определени от етапите, посочени в правилата за прием за съответната учебна година.

Чл. 22. Електронната система класира децата в съответствие с посочените от родителите/настойниците данни по определените критерии за класиране, описани в  правилата за електронен  прием.

Чл. 23. След провеждане на класиране, класираните деца трябва да бъдат записани в детското заведение, в което са приети в срок от 10 работни дни. Незаписани в този срок деца, автоматично отпадат от приетите, губят входящия номер, с който са участвали и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление.

Чл. 24. В случаите, когато по някаква причина заявителят желае отказ от класиране е необходимо да попълни декларация за отказ. Декларация за отказ не се подава по електронен път. Същата може да бъде свалена от профила на потребителя в сайта за прием или да се получи такава на хартиен носител в която и да е детска градина на територията на Общината, където се попълва и подписва собственоръчно от заявителя. Отказ от заявление може да направи само заявителят или при смърт - официалният настойник на детето. Входящият номер се губи след потвърден отказ. Участие в бъдещи класирания се осъществяват с ново заявление и нов входящ номер.

Чл. 25. (1) Класиранията се извършват в срокове, публикувани на сайта за прием, определени от Община град Добрич.

(2) Три дни преди обявената дата за класиране, системата се затваря за потребители, с което се прекратява регистрацията и редакцията на заявления, и издаването на входящи номера. Един ден след публикуването на резултатите системата се отваря за потребители и се подновява регистрацията на нови заявления или редакцията на съществуващите заявления на некласираните деца.

(3) До участие в класиране се допускат децата, отговарящи едновременно на следните условия:

1. Указана в заявлението начална година за участие в класиране.

2. До участие в класиране се допускат децата, които не са навършили - 7 години (84 месеца).

(4) Електронната система класира децата, съобразно подадената информация по посочените критерии (брой точки) и подредените желания.

(5) Едно дете може да бъде класирано само в една детска градина. Детето може да се класира по второ или следващо желание. Класираното дете се записва в детската градина, в която е класирано, в указания от общината срок.

(6) Ако родителят не желае детето да посещава детската градина, в която е класирано, се отказва от приема като не го записва. Детето, губи входящия си номер и може да участва в следващи класирания като подаде ново заявление с нов входящ номер.

(7) При всяко класиране електронната система класира децата според обявените свободни места. Класирането е отделно за всяка детска градина.

(8) Класирането се извършва според събраните от всяко дете точки.

(9) Резултатите от всяко класиране се публикуват на сайта за прием в раздел „Резултати от класиране".

 

Глава пета

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД КЛАСИРАНЕ

 

Чл. 26. Заявителят потвърждава записването на класираното дете в определения срок от 10 работни дни.

Чл. 27. Потвърждението се извършва пред директора (оторизиран служител) след проверка на подадените от заявителя задължителни документи и документите, удостоверяващи обстоятелствата за ползване на точки по съответните критерии за класиране.

Чл. 28. Задължителни документи:

  1. Заявление при записване по образец ( Приложение № 2).
  2. Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване.
  3. Лична карта на заявителя, записващ детето за удостоверяване.

Чл. 29. Допълнителни документи, удостоверяващи наличие на точки:

(1) Документ, удостоверяващ заетостта на родителите/настойниците, т. е. дали са в трудово правоотношение, служебно правоотношение, самоосигуряващи се, родител - пенсионер по болест, без право на работа, в отпуск по майчинство, студент, докторант или специализант в редовна форма на обучение, както следва:

1. Официални документи от работодател, за двамата родители/настойници, удостоверяващи трудови или служебни правоотношения, които съдържат: изх. №, мокър печат, ЕИК и подпис на работодателя.

2. Актуален документ за регистрация от Бюрото по труда - за безработните родители.

3. За самоосигуряващи се родители/настойници – заверено копие от годишна данъчна декларация по чл. 50 или чл. 92 от ЗДДФЛ за предходната календарна година.

4. Решение на НОИ, ако родител/настойник е пенсионер по болест, без право на работа.

5 Служебна бележка от работодател или НОИ, ако родител/настойник е в отпуск по майчинство.

6. Уверение от ВУЗ, ако родител/настойник е студент, докторант или специализант в редовна форма на обучение.

          (2) Документи, доказващи основание за предимство при приемане са:

   1. За деца, чиито родители са с адресна регистрация в района, намиращ се в близост до детското заведение  и е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район повече от 1 година – удостоверява се с лична карта или друг документ. Документите се представят при записване.

   2. За деца със заболявания, съгласно Наредба за медицинска експертиза на работоспособността до 16 години – удостоверява се с решение на ЛКК или ТЕЛК.

   3. За деца от семейства, в които има други деца с тежки заболявания – удостоверява се с решение на ЛКК или ТЕЛК.

       4. За деца, на които поне един от родителите е с инвалидност над 71% - удостоверява се с решение на ТЕЛК.

   5. За деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18 години - актове за раждане на всяко дете. Ако децата са в ученическа възраст и посещават редовна форма на обучение, и служебна бележка от съответното учебното заведение за текущата учебна година.

   6. За деца – близнаци  и деца – тризнаци – удостоверява се с актове за раждане.

   7.  За деца – сираци или деца – полусираци – удостоверява се с Акт за смърт.

   8. За второ и следващо дете, ако друго дете от семейството посещава в момента същото детско заведение (до трета група включително)  - справката се прави по служебен път.

 9.  За деца на родители - студенти, докторанти или специализанти в редовна форма на обучение – удостоверява се с уверение от съответния ВУЗ.

10. За дете, настанено за отглеждане при близки и роднини или в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето - Копие от Съдебно Решение или Заповед за настаняване на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – град Добрич.

11. За деца от специализирани институции и резидентни услуги – удостоверява се с документ от съответната институция.

12. Дете в риск, съгласно определението по §1, т. 11, букви „б” и „в” от Закона за закрила на детето - Писмо от Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” - град Добрич.

Чл. 30. Класираното дете се записва само при наличие на пълен комплект от изискваните документи в определените срокове.

Чл. 31. Заявител, посочил неверни данни (критерии), които са дали определен брой точки при класирането на детето и неможещ да представи необходимите документи за тях, получава отказ за записване на детето.

Чл. 32. Директорът  потвърждава  записаното дете в електронната система до изтичане на срока за записване за съответното класиране.

Чл. 33. След записване  на  детето  в конкретна детска градина отпада възможността същото да участва в последващи класирания.

 

Чл. 34. Записаните деца  ,постъпват в детска градина по график, определен в правилата за  електронен прием. Деца, непостъпили в срок се изписват автоматично. Същите може да участват отново с нов входящ номер и ново заявление в следващи класирания.

Чл. 35. При записване на детето, родителят се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на детското заведение.

Чл. 36. (1) Родителите се запознават със списъка от медицински изследвания и документи, които трябва да представят при постъпване на детето в детското заведение.

(2) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина/училище, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, срещу документ за това обстоятелство.

(3) Деца с непълен имунизационен статус  могат да се приемат в детските градини на територията на Община град Добрич само когато са представени данни за планирането и провеждането на пропуснатите имунизации по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

Чл. 37. Директорите на детските градини  до 10 юни предоставят информация в Дирекция „Хуманитарни дейности“ на Община град Добрич за записаните деца в първа възрастова група.

 

Глава шеста

ПРЕМЕСТВАНЕ

 

Чл. 38. (1) Децата в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни  групи в училищата могат да се преместват в други такива на територията на Община град Добрич през цялата учебна година при наличието на свободни места по реда на тази Наредба.

(2) Децата могат да се преместват след подаване на ново заявление за участие в класиране с нов входящ номер.

(3) Преместването на децата в трета и четвърта подготвителна  група се извършва с Удостоверение за преместване.

(4) За извършеното преместване писмено се информира Дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община град Добрич.

 

Глава седма

ОТПИСВАНЕ

 

Чл. 39. Отписването на децата от детските градини се извършва след писмено заявление от родителите до директора на детската градина и изтегляне на документите на детето.

Чл. 40. Децата от детските градини и училищата се отписват:

(1) По желание на родителите/настойниците със заявление до директора.

(2) При постъпване в първи клас.

(3) Завършването на подготвителна група и постъпването на детето в първи клас се удостоверява с Удостоверение за завършено предучилищно образование.

 

Глава осма

КОНТРОЛ

 

Чл. 41. Контролът по спазване на реда за централизирано класиране за прием на децата в общинските детски градини, определен в настоящата наредба, се осъществява от Община град Добрич, чрез Дирекция „Хуманитарни дейности“ функция „Образование”.

 

Глава девета

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО И НЕУЧЕБНОТО ВРЕМЕ

 

Чл. 42. (1) Предучилищното образование се организира в учебни години.

(2) Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца.

(3) Учебната година включва учебно и неучебно време.

(4) Неучебното време по ал. 3 е времето без педагогически ситуации по чл. 13  от  Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование на Министерството на образованието и науката.

(5) В учебното време се организират както основна, така и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, а в неучебното време без педагогически ситуации - само допълнителни форми.

Чл. 43. (1) Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна година.

 (2) Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната седмица.

(3) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неработни, съответно обявените работни дни са учебни за децата.

Чл. 44. Неучебното време без основни форми на педагогическо взаимодействие е в периода от 01 юни до 14 септември.

Чл. 45. През периода на неучебно време, детската градина може да работи с намален капацитет на дейността си с оглед извършване на профилактика, ремонтни дейности и използване на полагаем годишен отпуск на служителите. Две седмици преди приключване на учебното време се обявява график, съгласуван с Дирекция „Хуманитарни дейности“ и утвърден със заповед на директора за работата на детската градина през неучебно време/по групи и по месеци/в рамките на наличния персонал.

Чл. 46. За посещение на дете в сборна група през летния период, родителите/настойниците подават Заявление за посещение до директора на детската градина в десет дневен срок след обявяване на графика (Приложение № 3).

Чл. 47. (1) Предучилищното образование се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация.

(2) Целодневната и полудневната организация се осъществява в отделни групи в съответствие с чл. 9, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.

(3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна или полудневна организация, а самостоятелната - за отделно дете извън групите съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.

Чл. 48. (1) Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и

отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година.

(2) Началният час на сутрешния прием и крайният час за изпращане на децата за деня се определят с Правилника за дейността на детската градина или училището.

(3) В целодневната организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, а в неучебното време - само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

Чл. 49. (1) Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година.

(2) Родители, които желаят децата им да се обучават в полудневна организация на обучение, кандидатстват по общ  ред. Организацията за обучението  в полудневна организация  се регламентира с Правилника за дейността на детската градина в която са приети.

Чл. 50. (1) Почасовата организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден.

(2) Началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за деня се определят с Правилника за дейността на детската градина или училището.

(3) Почасовата организация се осъществява само през учебното време.

(4) В почасовата организация се организират основна форма, а ако продължителността на престоя на детето позволява - и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват условия и време за игра, почивка и дейности по избор на детето.

(5) Почасовата организация се осъществява заедно с децата в група за целодневна или за полудневна организация, като в една група може да се включват не повече от 2 деца на почасова организация над максималния брой деца, определен в съответствие с разпоредбите съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и чл. 60, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.

(6) Родители, които желаят децата им да се обучават в почасова организация на обучение, кандидатстват по общ  ред. Организацията за обучението  в почасова организация  на обучение се регламентира с Правилника за дейността на детската градина в която са приети.

Чл. 51. Самостоятелната организация се осъществява за отделно дете извън групите съгласно чл.9 ал.1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.

Чл. 52. (1) Самостоятелната организация включва възпитание, социализация, обучение и отглеждане на детето, организирано от родителя, и проследяване постиженията на детето от детската градина или училището в началото и в края на учебното време съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.

(2) Самостоятелната организация се провежда по заявено желание на родителя за съответната учебна година и след одобрение от експертната комисия в регионалното управление по образование съгласно чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

(3) Родители, които желаят децата им да се обучават в самостоятелна организация на обучение, кандидатстват по общ  ред. Организацията за обучението  в самостоятелна организация  на обучение се регламентира в чл. 18 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.

Чл. 53. Видът на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете в случаите на почасова и самостоятелна организация се определя от директора на детската градина в съответствие с желанието на родителите и след съгласуване с финансиращия орган.

Чл. 54. (1) Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

(2) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година след писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.

(3) Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.

(4) Родители, които не осигуряват присъствието на  децата си, подлежащи на задължително предучилищно образование в детска градина  и училищата се наказват с глоба, съгласно чл. 347 от ЗПУО.

 

Глава десета

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ,

ПРЕДЛАГАНИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА

 

Чл. 55. (1) В детските градини на територията на община град Добрич се организират почасова и сезонни дейности, като допълнителни услуги за деца, които не са обхванати в образователните институции на територията на общината и които са с адресна регистрация различна от град Добрич в съответствие с  чл. 68 от ЗПУО.

(2) Почасова дейност, като допълнителна услуга,  се организира през учебното време от учебната година за периода от 15 септември до 31 май на съответната година. Почасовата дейност в рамките на работния ден  на детската градина включва период на престой на детето в рамките на 6 часа в детската градина или 12 часа по избор на родителя/настойника или представител на детето след заявено желание до директора на детската градина.

(3)Сезонните дейности се организират за  неучебно време от 1 юни до 14 септември във времето когато детската градина работи с деца.

(4) Заявеното желание на родителя/настойника или представител на детето за включване на почасова и сезонна дейност са за съответна учебна година.

Чл. 56. (1) В детската градина могат да се приемат до 3 деца, на почасова дейност, като допълнителна услуга, по реда на подадените заявления и при наличие на условия  в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и наредбите на Министерството на здравеопазването отнасящи се за условията в детските градини. Децата, включени на почасова дейност се разпределят в първа, втора, трета или четвърта възрастова група в детската градина в съответствие с техните възрастови характеристики.

(2) Директорът на детската градина създава организация за допълнителната услуга- почасова дейност, като:

1. Приема заявления по образец на детската градина, регистрира ги във входящия дневник и ги съхранява в отделен класьор.

2. Внася промени във вътрешните актове на детската градина.

3. Възлага на съответното материално - отговорно лице от персонала събирането на таксите.

Чл. 57. (1) Родителите/настойниците или представителите на децата желаещи да ползват услугата почасова дейност по отглеждане на деца в детска градина, заявяват желанието си 7 работни дни преди приема на детето, в избраната детска градина на територията на Община град Добрич.

 (2) В заявлението до директора на детската градина родителят/настойникът или представител на детето заявява престоя на детето в рамките на 6 или 12 астрономически часа.

(3) Родителите/настойниците или представителите, които заявяват  детето им да ползва услугата почасова дейност при записване в детската градина представят следните документи:

1. Заявление до директора на детската градина по образец на детската градина.

2. Оригинал и копие на акта за раждане на детето.

3. Оригинал и копие на личната карта на единия от родителите или  нотариално заверено пълномощно за представляване на детето пред институцията.

4. Представяне на медицински изследвания за постъпване в детска градина.

5. Служебна бележка от детската градина, която е посещавало до момента ( ако е приложимо).

Чл. 58 (1) За дете, включено на почасова дейност в рамките на 6 астрономически часа се осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане 6 (шест) последователни астрономически часа преди обяд.

(2) Началният час на сутрешен прием и крайният час на изпращане на детето включено на почасова дейност се определят в Правилника за дейността на детската градина.

(3) За дете, включено на почасова дейност в рамките на 6 астрономически часа се осигурява закуска и обяд.

(4) По желание на родителя/настойника или представителя на детето и след подадено писмено заявление, детето, включено на почасова дейност в рамките на 6 астрономически часа, може да бъде включено срещу заплащане в дейност, която не е основна за детската градина.

Чл. 59 (1) За дете, включено на почасова дейност в рамките на 12 астрономически часа се осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане 12 (дванадесет) последователни астрономически часа.

(2) Началният час на сутрешен прием и крайният час на изпращане на детето включено на почасова дейност се определят в Правилника за дейността на детската градина.

(3) За дете, включено на почасова дейност в рамките на 12 астрономически часа се осигурява закуска и обяд и следобедна закуска.

(4) По желание на родителя/настойника или представителя на детето и след подадено писмено заявление, детето, включено на почасова дейност в рамките на 12 астрономически часа, може да бъде включено срещу заплащане в дейност, която не е основна за детската градина.

Чл. 60. Почасова дейност в рамките на работния ден за 6 или 12 астрономически часа се осъществява заедно с  децата в групата при целодневна или полудневна организация.

Чл. 61. За почасовата дейност, като допълнителна услуга в детските градини се заплаща такса, определена в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич. Таксата се заплаща от 1-во до 10-то число на текущия месец, следващ ползването съобразно броя на посещенията, на място в детската градина.

Чл. 62. Директорът на детската градина, който е организирал почасова дейност за дете в детската градина се задължава да информира финансиращия орган в срок до 7 дни след неговото приемане.

Чл. 63.(1) В детската градина могат да се приемат до 3 деца, на сезонна организация, по реда на подадените заявления.

(2) Директорът на детската градина създава организация за допълнителната услуга- сезонни дейности, като:

1. Приема заявления по образец на детската градина, регистрира ги във входящия дневник и ги съхранява в отделен класьор.

2. Внася промени във вътрешните актове на детската градина.

3. Възлага на съответното материално- отговорно лице от персонала събирането на таксите.

4. Уведомява  финансиращия орган, за   допълнителните услуги.

Чл. 64. (1) Родителите/настойниците, желаещи децата им да ползват услугата сезонна дейност по отглеждане на деца в детска градина, заявяват желанието си, 7 работни дни преди приема на детето, в избраната детска градина на територията на Община град Добрич.

(2) Родителите/настойниците, които желаят детето им да ползва услугата сезонна дейност при записване в детската градина представят следните документи:

1. Заявление до директора на детската градина по образец на детската градина.

2. Оригинал и копие на акта за раждане на детето.

3. Оригинал и копие на личната карта на единия от родителите или  нотариално заверено пълномощно за представляване на детето пред институцията.

4. Представяне на медицински изследвания за постъпване в детска градина.

5. Служебна бележка от детската градина, която е посещавало до момента (ако   е приложимо).

Чл. 65 (1) Организацията на предстой на децата, които ползват услугата сезонна дейност е целодневна.

Чл. 66 За сезонните дейности в детските градини се заплаща такса определена в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич. Таксата се заплаща от 1-во до 10-то число на текущия месец, следващ ползването съобразно броя на посещенията, на място в детската градина.

Чл. 67. За ползването на почасова и сезонни дейности, като допълнителни услуги  родителите/настойниците не ползват  преференции от таксите в чл. 30., ал 3, ал. 4, ал. 5, ал.6 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

Чл. 68. Директорът на детската градина, които е организирал сезонна дейност на територията на детската градина се задължава да информира финансиращия орган в 7 (седем) дневен срок след записване на детето.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Тази Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.

§ 2. За възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата при целодневна, полудневна и почасова организация родителите заплащат дължимите суми всеки месец на основание на общинската Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

§ 3. За почасова и сезонна дейност, като допълнителна услуга по отглеждане на децата родителите/настойниците дължат такса, която заплащат всеки месец на основание на общинската Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

§ 4.  Настоящата наредба е приета на заседание на Общински съвет – Добрич  с решение № 32-2 от 27.03.2018 г. и влиза в сила от 13.04.2018 г.

§ 5. Настоящата наредба отменя действието на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич, приета с Решение № 14-2 от 29.11.2016 г. на Общински съвет град Добрич.

 

 

 

/п/                                                                                   /п/

ИВО ПЕНЧЕВ                                                            ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Председател на Общински съвет                             Кмет на Община град Добрич

 

 

 

Приложение № 1

Община град Добрич

Заявление за прием в детските градини

Входящ номер

 

Данни за родител/настойник

ЕГН

 

Три имена

 

Пощенски адрес

 

Телефон

 

Електронна поща

 

Данни за детето

ЕГН

 

Три имена

 

Дата на раждане

 

Критерии

Критерии

Точки

 

Деца чиито родител е работещ-Баща

1

 

Деца чиито родител е работещ-Майка

1

 

Деца-сираци или полусираци

2

 

Деца-близнаци/тризнаци и повече

2

 

Деца със СОП и/или хронични заболявания,определени с решение на ТЕЛК над 50% към 1 януари в годината на прием

1

 

Деца чиито родител е студент в редовна форма на обучение-Майка

1

 

Деца чиито родител е студент редовна форма на обучение-Баща

1

 

Деца,чиито родител /настойник има трайно намалена работоспособност над 71%

1

 

Деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18 години, като децата в ученическа възраст посещават редовна форма на обучение

1

 

Деца от специализирани институции и резистентни услуги или деца настанени за отглеждане в приемно семейство или семейство на близки и роднини по чл.26 от ЗЗД

1

 

Деца от семейства, в които има други деца с тежки заболявания

1

 

Детски заведения

Желание

Име на детското заведение

Още

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало на участие в класиране

           

Декларирам:

1. Запознат/а съм с правилата и критериите за прием на деца в детски заведения на територията на общината.

2. Информиран/а съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.

3. Съгласен/а съм общината да управлява моите лични данни за целите на процеса по прием на детето/децата ми в детското заведение.

4. Известна ми е отговорността, която нося за посочване на неверни данни съгласно чл.313 от Наказателния кодекс.

5. Информиран/а съм, че всички критерии трябва да са актуални към датата, на която детето е класирано за прием в детски заведения.

6. Информиран/а съм, че всички критерии, заявени при подаване на заявлението за прием, се доказват в момента на записване на детето в детското заведение.При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано, отпада от приема, губи входящия си номер и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.

7. Информиран/а съм, че детето може да се класира по второ или следващо желание.Класираното дете се записва в детското заведение, в което е класирано, в указания от Общината срок за всяко класиране.

8. Информиран/а съм, че ако не желая детето ми да посещава детското заведение, в което е класирано се отказвам от приема, като не записвам детето, губи входящия си номер и може да участва в следващи класирания, с нов входящ номер и ново заявление за прием.

9. При кандидатстване за детска ясла: Информиран/а съм, че при избора на месец и година за начало на участие в класиране:Това не са месец и година,в които детето ми да започне да посещава детска ясла.Това са месец и година, от които детето ще започне да участва в класирания за прием в детска ясла, при навършена минимална възраст за участие в класиране.

 

 

Дата: ....................                                                                  Заявител: ........................

 

 

Приложение № 2

Вх. № ………………………………

 

 

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ДГ ……………..

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

От………………………………………………………………………………………………

гр./с……………………………………………………………………………………………..

Адрес……………………………………………………………………………………………

Дом. Тел…………………………………., служ. тел…………………………………………

Мобилен телефон на майката…………………………………………………………………

Мобилен телефон на бащата…………………………………………………………………

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Моля, детето ми ……………………………………………………………………………..

Родено на ……………………….в гр.………………………………. ЕГН……………………..

да бъде записано в поверената Ви детска градина.

Представям следните документи:

Акт за раждане/ за сверяване . №…………………………………………./

Лична карта или друг документ за удостоверяване на постоянен/настоящ адрес…………………………………………………………………………………………….

Документ, удостоверяващ заетостта на родителите/настойниците, т.е. дали са в трудово правни правоотношения, служебно правоотношение, самоосигуряващ се, родител-пенсионер по болест, без право на работа, в отпуск по майчинство, студент, докторант или специализант в редовна форма на обучение,  както следва:

Официални документи от работодател, за двамата родители/настойници, удостоверяващи трудови или служебни правоотношения, които съдържат: изх. №,

мокър печат, ЕИК и подпис на работодателя.

 

Актуален документ за регистрация от Бюрото по труда – за безработни родители.

За самоосигуряващ се родител/настойник – заверено копие от годишна данъчна декларация по чл. 50 или чл. 92 от ЗДДФЛ за предходната календарна година.

Решение на НОИ, ако родител/настойник е пенсионер по болест, без право на работа.

Служебна бележка от работодател или НОИ, ако родител/настойник е в отпуск по майчинство.

Уверение от ВУЗ, ако родител/настойник е студент, докторант или специализант в редовна форма на обучение.

За деца със заболяване, съгласно Наредба за медицинска експертиза на работоспособността до 16 г. – удостоверява се с решение на ЛКК или ТЕЛК.

За деца от семейства, в които има други деца с тежки заболявания – удостоверява се с решение на ЛКК или ТЕЛК.

За деца, на които поне един от родителите е с инвалидност над 71 %  - удостоверява се с решение на ТЕЛК.

За деца от многодетно семейство с три или повече деца до 18 г. – актове за раждане на всяко дете. Ако децата са в ученическа възраст и посещават редовна форма на обучение, служебна бележка от съответното учебно заведение за текущата учебна година.

За деца-близнаци и деца - тризнаци – удостоверява се с актове за раждане.

За деца-сираци или деца - полусираци – удостоверява се с Акт за смърт.

За второ и следващо дете, ако друго дете от семейството посещава в момента същото детско заведение – справката се прави по служебен път.

За деца на родители студенти, докторанти или специализанти в редовна форма на обучение – удостоверява се с уверение от съответния ВУЗ.

За дете, настанено за отглеждане при близки и роднини или в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето – Копие от съдебно решение или Заповед за настаняване на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – град Добрич.

За деца от специализирани институции и резидентни услуги – удостоверява се с документ от съответната институция.

Дете в риск, съгласно определението по § 1, т.11, буква „б“ и „в“ от Закона за закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – град Добрич.

/подчертават се представените документи/

 

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Запознат/а съм с Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич.

2. Информиран/а съм, че всички предоставени данни са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.

 

 

 

 

Дата: ....................                                                                  С уважение: ........................

 

                                   

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

 

До Директора

на ДГ ……….. „…………………………………….”

Град ……………………………..

Община град Добрич

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От …………………………………………………………………………., живущ/ а в

гр./с……………………………………., община град Добрич, ул………………………………………………….. №……. бл. …….вх. …….ап. ……..

 

Уважаеми/а господин/госпожо Директор,

Моля детето ми …………………………………………………………………………

Записано в ……….група  в ДГ №……………………………………………………

ЕГН………………………………. да посещава сборна група през летния период за времето:

от …………………до …………………………………

от………………….до………………………………….

от…………………..до…………………………………

 

 

 

 

Дата: ....................                                                                  С уважение: ........................

Актуално

Информация за проект "Наблюдавано жилище за младежи град Добрич"

20.02.2020

На 17.02.2020г. Община град Добрич подписа с Управляващия  орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ Административен договор №BG05M9OP001-2.019-0015-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...

Информация за проект "Наблюдавано жилище за младежи град Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
6.22° C разсеяна облачност
Нагоре