Протокол за подбор на крайни потребители по проект "Грижа за по - добър живот"

Проект”Грижа за по-добър живот”

    Договор за БФП№BG05FMOP001-3.002-0172-C01

ПРОТОКОЛ №1

Дата :    21.12.2016 година

Място:  Дирекция”Хуманитарни дейности” Община град Добрич

Час:     13.00 часа

Се проведе заседание на комисията, определена със Заповед № 1566/14.12.2016 г. на Кмета на Община град Добрич за подбор на крайните потребители по проект” Грижа за по-добър живот”Договор за БФП№BG05FMOP001-3.002-0172-C01 по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагани на най-нуждаещите се лица  Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“

Присъствали:    

Председател:

- Красимира Кирова –Гл.експерт Дирекция”Хуманитарни дейности”

 Членове: 

-Минка Христова-Оперативен счетоводител Дирекция”Хуманитарни дейности

 -Златина Георгиева –Социален работник в отдел”Социална закрила” в Дирекция Социално подпомагане гр.Добрич

- Северина Савова –Директор на Домашен социален патронаж

- Ивелина Драганова-Инженер-технолог ХВП в Домашен социален патронаж

В началото на заседанието комисията е запозната с Процедурата за провеждане на подбор на конкретните представители на целевите групи за включване в дейността по проект „Грижа за по-добър живот” Договор за БФП№BG05FMOP001-3.002-0172-C01.                                                           

Подадените заявления-декларации от кандидат-потребители,желаещи да получават топъл обяд са 125.Те   са оценени от Дирекция Социално подпомагане/ДСП/ град Добрич,съгласно Наредба №РД-07-1 от 04.04.2016г. на МТСП. Социалното проучване и поименното определяне на конкретните представители на целевите групи  са отразени в приложение към чл.6 от  Наредбата,въз основа на данните от регистрите на подпомаганите лица,на служебно предоставена информация и въз основа на обосновано предложение.От ДСП са предоставени и  поименни списъци на кандидат-потребителите ,доказващи тяхната принадлежност към конкретните целеви групи по проекта.Разпределението по целеви групи е както следва:.

 1. Лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. -4
 2. Лица с доказана липса на доходи и близки,които да се грижат за тях.-14
 3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии/пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност/-83
 4. Скитащи и бездомни деца и лица.-16

Предоставен е и списък на лицата,които не отговарят на условията и не могат да бъдат включени в целевите групи на Наредбата,които са 8.

 От разгледаните 117 заявления-декларации,комисията одобри и класира 110 потребители по проекта,като 7 лица са  определени за резерви на база доход по-висок от 260 лв.  

            Относно бъдещата работа на комисията по проекта за подбор на крайните потребители,същата реши:

 1. При освободено място поради напуснал проекта по различни причини потребител,в рамките на деня комисията  разглежда списъка с резервите,като преценява всяка една кандидатура.
 2. Новопостъпилия потребител се уведомява по телефона или от социалните работници чрез посещение в дома му.
 3. При наличие на кандидат-потребители,които не са включени в списъците от ДСП-Добрич,но за които има информация,че са крайно нуждаещи се и са в затруднение да осигурят прехраната си,подадените от тях документи се копират,заверени с гриф”Вярно с оригинала” и се представят в ДСП-Добрич за становище.След извършване на допълнителна проверка от ДСП-Добрич,същата предоставя допълнителен списък за лицата,които могат да бъдат включени в проекта.При наличието на нова информация се провежда заседание на комисията и се изготвя протокол,който се утвърждава от Кмета на Община град Добрич.
 4. При идентифициране на бездомни лица,храната ще им се предоставя в столовата към храм”Света Троица”,където на място ще могат да се хранят.
 1. На одобрени потребители, включени да ползват услугата,които са лежащоболни и трудно подвижни,храната ще се доставя до домовете им с автомобили на  Домашен социален патронаж.
 2. Не раздадената храна в рамките на деня ще се предоставя на лица от допълнителната целева група по проекта.
 3. Предвид местоживеенето на одобрените потребители, с цел улесняване на достъпа им до услугата,реализирането на дейностите по предоставяне на храната за обяд ще се  осъществява в два определени пункта : Храм „ Света Троица „ по ул. „ Цар Иван Асен „ № 2 , и разливна към клуб на пенсионера по ул. „ Отец Паисий „ № 82 .

В края на своето заседание комисията състави поименен списък на одобрените лица,които ще ползват услугите по проекта,списък с резервните кандидати и списък на лицата не попадащи в целевите групи.Съставени са и  списъци на разпределените по пунктове кандидат-потребители,от които ще получават храната за обяд.

Изготвените списъци са неразделна част от настоящия протокол

 

Актуално

Центърът за защита на природата и животните с безплатен вход за Деня на детето – 1 юни

28.05.2020

Макар и в понеделник Зооцентърът да е затворен за посетители, той ще отвори врати за всички граждани и гости на Добрич с безплатен вход. Отворените врати се посвещават на Деня на детето, който се отбелязва на 1 юни. Центърът за защита...

Центърът за защита на природата и животните с безплатен вход за Деня на детето – 1 юни
ВИЖ ДОБРИЧ
10° C разкъсана облачност
Нагоре