Обява за подбор на Логопед за предоставяне на услугите „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания"

      СЪОБЩЕНИЕ

 

Стартира подбор на Логопед за предоставяне на услугите „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания,  по Проект „За равен шанс на децата” с Договор BG05М9ОР001-2.004-0028-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ по ОПРЧР 2014-2020.

 

                                                          

ОБЯВЯВА ПОДБОР

 

За назначаване на Логопед за дейностите по предоставяне на услугите „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

 

  1. Логопед

Основни задължения: Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата с увреждания и родителите им и насочване към подходящите за тях дейности от услугата за ранна интервенция, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им; разработване на програми, обучителни и информационни материали за провеждане на консултации за работа с родители на деца с проблеми в развитието; изследване говорното развитие на всяко дете, насочено към услугата; информиране на родителите и специалистите относно особеностите на комуникационното развитие на децата във връзка с конкретното увреждане; участие в разработване и съгласуване на индивидуалните планове; провеждане дейности за развитие на комуникационните умения на децата, разработване планове и програми за логопедични намеси; индивидуално консултиране на родители, включително работа на терен; участие в групи за консултиране и подкрепа на родители относно говорното развитие на децата им.

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Основни - висше образование, завършена образователна степен магистър в професионално направление Педагогика, специалност „Специална педагогика“, професионална квалификация „Логопед“, Учител на деца с езикови говорни нарушения; притежаване на  компютърна грамотност.
  •  Ще се счита за предимство: познаване спецификата на работа с деца с увреждания и техните семейства и др.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Писмено заявление за участие по образец, приложен към обявата;
  • Автобиография-европейски формат;
  • Копие от документ за придобита образователна степен;

Място и срок за подаване на документи:

            Деловодство на Община град Добрич, ул. „България“ 12, всеки ден от 8.00-17.00 ч.

            Краен срок: 13. 01. 2017 г., 17.00 ч.

            Тел. за контакт 058/603150, Каролина Йорданова- Координатор на проекта

 

Начин на провеждане на подбор:

Първи етап – подбор по документи.

Втори етап - провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Място на обявяване на списъците: интернет страницата на Община град Добрич www.dobrich.bg и информационното табло на входа на Община град Добрич-ул. „България“12.

С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на пълно работно време от 8 часа в рамките на  периода на изпълнение на проекта.

 

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
9.18° C ясно небе
Нагоре