Проект ”Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич”

          

 

 

 

На 16. 12. 2016 г. Община град Добрич подписа договор за безвъзмездна финансова помощ, с което стартира изпълнението на проект № BG16RFOP001-1.011-0002-C01 ”Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020. Продължителността на проекта е 24 месеца.

Обща стойност на проекта е 1 446 029,28 лв., в т.ч., 1 229 124.89 лв. финансиране от ЕФРР и 216 904.39 лв. - национално съфинансиране.

Проектът е част от Инвестиционната програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Целта на проекта е повишаването на  достъпността, взаимосвързаността и сближаването в рамките на ареала на град Добрич и неговата периферия. Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на два участъка от ул. "6-ти септември":

- улица "6-ти септември"- юг с дължина 828.42 м, габарити: ленти за движение -10,5 до 8 м. и тротоари от 1,5 до 4,5 м;

- улица "6-ти септември" - север с дължина 179,44 м, габарити ленти за движение 8 м и тротоари от 3 до 1,5 м и отклонение към "Добруджански хляб" АД -  с дължина 137,33м., габарити ленти за движение 6м. и тротоари 2 х 1,5 м.

В резултат на дейността ще бъдат реконструирани и рехабилитирани два участъка от улица "6-ти септември" и отклонение:  платно - 8540 кв.м  и тротоари – 3702 кв.м. Ще се положат пътни знаци и маркировка, ще бъде изградена нова оптична мрежа - телекомуникационна свързаност и ще се подмени уличното осветление с енергоефективно.

По време на строителството ще се извършва независим строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация).

За целите, свързани с организацията и управлението на проекта, ще бъде определен екип от експерти, който да организира навременното протичане на дейностите и администриране на проекта.

Ще бъдат изпълнени мерки за информация и публичност, съобразени с изискванията, поставени в Единния наръчник на бенефициента зa прилагане на правилата за информация и комуникация 2014- 2020.

В срок от три месеца от подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ ще бъдат обявени всички процедури за избор на изпълнител. Дейностите по реконструкция и рехабилитация ще започнат, след като бъде избран изпълнител по реда на ЗОП.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.011-0002-C01 ”Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Актуално

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич

13.09.2019

Близо 650 първокласници (с 35 повече от миналата година), които за първи път ще прекрачат училищния праг ще бъдат посрещнати тържествено във всички училища от техните учители. Всеки първокласник ще получи от кмета Йордан Йорданов по две...

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
17.68° C ясно небе
Нагоре