Проект ”Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич”

          

 

 

 

На 16. 12. 2016 г. Община град Добрич подписа договор за безвъзмездна финансова помощ, с което стартира изпълнението на проект № BG16RFOP001-1.011-0002-C01 ”Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020. Продължителността на проекта е 24 месеца.

Обща стойност на проекта е 1 446 029,28 лв., в т.ч., 1 229 124.89 лв. финансиране от ЕФРР и 216 904.39 лв. - национално съфинансиране.

Проектът е част от Инвестиционната програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Целта на проекта е повишаването на  достъпността, взаимосвързаността и сближаването в рамките на ареала на град Добрич и неговата периферия. Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на два участъка от ул. "6-ти септември":

- улица "6-ти септември"- юг с дължина 828.42 м, габарити: ленти за движение -10,5 до 8 м. и тротоари от 1,5 до 4,5 м;

- улица "6-ти септември" - север с дължина 179,44 м, габарити ленти за движение 8 м и тротоари от 3 до 1,5 м и отклонение към "Добруджански хляб" АД -  с дължина 137,33м., габарити ленти за движение 6м. и тротоари 2 х 1,5 м.

В резултат на дейността ще бъдат реконструирани и рехабилитирани два участъка от улица "6-ти септември" и отклонение:  платно - 8540 кв.м  и тротоари – 3702 кв.м. Ще се положат пътни знаци и маркировка, ще бъде изградена нова оптична мрежа - телекомуникационна свързаност и ще се подмени уличното осветление с енергоефективно.

По време на строителството ще се извършва независим строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация).

За целите, свързани с организацията и управлението на проекта, ще бъде определен екип от експерти, който да организира навременното протичане на дейностите и администриране на проекта.

Ще бъдат изпълнени мерки за информация и публичност, съобразени с изискванията, поставени в Единния наръчник на бенефициента зa прилагане на правилата за информация и комуникация 2014- 2020.

В срок от три месеца от подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ ще бъдат обявени всички процедури за избор на изпълнител. Дейностите по реконструкция и рехабилитация ще започнат, след като бъде избран изпълнител по реда на ЗОП.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.011-0002-C01 ”Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
22.96° C ясно небе
Нагоре