Заседание № 16 на 31.01.2017 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през второто шестмесечие на 2016 година.

ДОКЛАДВА: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за първата година от мандат 2015 г – 2019 г.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през четвърто тримесечие на 2016 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 31.12.2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Приемане на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

6. Приемане на бюджета за 2017 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за  местните дейности за периода 2017 – 2019 година на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Предложение за поемане на дългосрочен дълг, чрез провеждане на процедура за избор на кредитна институция.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Предложение за създаване на ОП «КОМУНАЛСТРОЙ» и приемане на Правилник за неговата дейност, структура и числен състав.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Предложение за продължаване на договор № 52 от 25.01.2005 година за предоставяне на концесия върху част от нежилищен имот, публична общинска собственост – «Обект за обществено хранене № 2» в Градски парк «Св. Георги» град Добрич, с правоприемник.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Приемане на годишен доклад за дейността на звено «Вътрешен одит» при Община град Добрич за 2016 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Приемане на Стратегически план за периода 2017 г. – 2019 г. и Годишен план за 2017 година за дейността на звено «Вътрешен одит» при Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.66 в местността „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2016 година и Решение за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

17. Приемане на отчет за младежта за 2016 година и план за младежта за 2017 година на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

18. Докладна записка относно издаване на Запис на заповед, обезпечаващ авансово плащане за Проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза 1“ поДоговор № BG16M1OP002-1.006-0003-C01за Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Eвропейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

19. Предложение за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост – кабинети №№ 228, 229, 236 в сградата на бивша Стоматологична поликлиника.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

20. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост в Административна сграда на „Център за защита на природата и животните” град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

21. Докладна записка относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 октомври 2016 година до 31 декември 2016 година.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

22. Докладна записка относно промяна на наименованието на Ученическо общежитие град Добрич в Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическо общежитие.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

23. Приемане на анализ на потребностите за личностно развитие на децата и учениците от Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

24. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2016 година.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

Председател на МКБППМН

25. Приемане Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет град Добрич и изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ВНОСИТЕЛ: Ивелин Пейчев, Зам.- председател на Общински съвет

Председател на Временната комисия

26. Докладна записка относно определяне продължителността на работното време на Председателя на Общински съвет град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Атанас Атанасов, Председател на ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”

27. Предложение за внедряване на автоматизирана система за безхартиени заседания на Общински съвет град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

28. Приемане на декларация на Общински съвет град Добрич против изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип и заселване на нелегални имигранти на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛИ: Йордан Йорданов и Пламен Йорданов

Общински съветници

 

29. ДРУГИ.

29.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
8.86° C лека мъгла
Нагоре