Проект „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” град Добрич”

 

 

 

 

 

На 20.12.2016 г. Община град Добрич подписа договор за безвъзмездна финансова помощ, с което стартира изпълнението на проект № BG16RFOP001-3.002-0032-C01 „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” град Добрич” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Продължителността на проекта е 24 месеца, а стойността му -  1 299 954,78 лв.

Основната цел на проекта е да се създадат условия за модерна образователна услуга чрез подобряване на образователната инфраструктура  в професионалната гимназия, която е единствена за Североизточна България и  в която се обучават ученици от седем области.

С изпълнението на предвидените дейности изцяло ще се обнови и реконструира остарялата материална база и ще бъдат създадени съвременни условия. Ще се ремонтират занималните, местата за спорт и отдих и дворните пространства с цел подобряване на образователната среда, повишаване на нейната привлекателност и намаляване на броя на преждевременно отпадналите ученици. Ще се подобри учебният процес и качеството на обучението чрез модернизиране на оборудването на учебните помещения – кабинети и лаборатории. Чрез предвидените мерки за повишаване на енергийната ефективност ще се намалят експлоатационните разходи. Ще се подобрят условията за достъп на лицата в неравностойно положение до образователната среда.

По време на строителството ще се извърши независим строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация). Строителният надзор ще бъде изпълняван, съгласно изискванията на възложителя, определени в сключен за целта договор между Oбщина Добрич и фирмата изпълнител.

За целите, свързани с организацията и управлението на проекта, ще бъде определен екип от експерти, който да организира навременното протичане на дейностите и администриране на проекта.

Ще бъдат изпълнени мерки за информация и публичност, съобразени с изискванията, поставени в Единния наръчник на бенефициента зa прилагане на правилата за информация и комуникация 2014- 2020.

В срок от три месеца от подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ ще бъдат обявени всички процедури за избор на изпълнител. Дейностите по реконструкция и модернизация ще започнат, след като бъде избран изпълнител по реда на ЗОП.

 Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-3.002-0032-C01 „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” град Добрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Актуално

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич

13.09.2019

Близо 650 първокласници (с 35 повече от миналата година), които за първи път ще прекрачат училищния праг ще бъдат посрещнати тържествено във всички училища от техните учители. Всеки първокласник ще получи от кмета Йордан Йорданов по две...

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
17.93° C ясно небе
Нагоре