Проект „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” град Добрич”

 

 

 

 

 

На 20.12.2016 г. Община град Добрич подписа договор за безвъзмездна финансова помощ, с което стартира изпълнението на проект № BG16RFOP001-3.002-0032-C01 „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” град Добрич” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Продължителността на проекта е 24 месеца, а стойността му -  1 299 954,78 лв.

Основната цел на проекта е да се създадат условия за модерна образователна услуга чрез подобряване на образователната инфраструктура  в професионалната гимназия, която е единствена за Североизточна България и  в която се обучават ученици от седем области.

С изпълнението на предвидените дейности изцяло ще се обнови и реконструира остарялата материална база и ще бъдат създадени съвременни условия. Ще се ремонтират занималните, местата за спорт и отдих и дворните пространства с цел подобряване на образователната среда, повишаване на нейната привлекателност и намаляване на броя на преждевременно отпадналите ученици. Ще се подобри учебният процес и качеството на обучението чрез модернизиране на оборудването на учебните помещения – кабинети и лаборатории. Чрез предвидените мерки за повишаване на енергийната ефективност ще се намалят експлоатационните разходи. Ще се подобрят условията за достъп на лицата в неравностойно положение до образователната среда.

По време на строителството ще се извърши независим строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация). Строителният надзор ще бъде изпълняван, съгласно изискванията на възложителя, определени в сключен за целта договор между Oбщина Добрич и фирмата изпълнител.

За целите, свързани с организацията и управлението на проекта, ще бъде определен екип от експерти, който да организира навременното протичане на дейностите и администриране на проекта.

Ще бъдат изпълнени мерки за информация и публичност, съобразени с изискванията, поставени в Единния наръчник на бенефициента зa прилагане на правилата за информация и комуникация 2014- 2020.

В срок от три месеца от подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ ще бъдат обявени всички процедури за избор на изпълнител. Дейностите по реконструкция и модернизация ще започнат, след като бъде избран изпълнител по реда на ЗОП.

 Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-3.002-0032-C01 „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” град Добрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.65° C ясно небе
Нагоре