Заседание № 18 на 28.03.2017 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Приемане на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Информация за промяна в бюджетните взаимоотношения с второстепенните разпоредители с бюджет от функция «Образование».

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда през 2016 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно закупуване на поземлени имоти с идентификатори по КККР на град Добрич: 72624.433.85, 72624.433.86, 72624.433.87, 72624.433.88 за разширяване на Гробищен парк - град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.679 в местността „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.527 в местността „Гаази баба” в  землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.488 в  местността „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.267.104 (пустееща необработваема земя); 72624.271.21 (ведомствен път); 72624.274.86 (път от републиканска пътна мрежа); 72624.274.87 (местен път); 72624.325.155 (ведомствен път); 72624.325.157 (ведомствен път); 72624.333.42 (ведомствен път); 72624.333.44 (местен път); 72624.352.6 (ведомствен път) за обект: Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс - България“ ЕООД на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2016 година и Решение за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Докладна записка относно определяне правомощията на Кмета на Община град Добрич, представител в Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение”  АД град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Предложение за продажба на имот, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

14. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – помещения №№ 8 и 9 в сградата на бивше ОУ „Отец Паисий” град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

15. Приемане на годишен доклад на Комисията за контрол по изпълнение на сключените концесионни договори в Община град Добрич, в изпълнение на чл. 110 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

ВНОСИТЕЛ: Герман Германов, Общински съветник

Председател на Комисията

16. Докладна записка относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ І за «ЖС» в кв. 719 на ЖК «Добротица».

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

17. Докладна записка относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ І за „Обществено и делово обслужване” (ОДО) в кв. 721 на ЖК „Добротица”.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

18. Докладна записка относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР за УПИ V за „Озеленяване” в кв. 8 на ПЗ „Север” за изграждане на пътна връзка до УПИ L за „ПСД” (по действащия ПУП – ПРЗ), идентичен с ПИ 72624.610.621 (по действащата КК).

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

ДРУГИ:

Актуално

Община град Добрич ще връчи Годишните награди „Добрич“ на 30 октомври от 10.00 ч. в музейното пространство „Лапидариум“

27.10.2020

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич за 2020 година бяха определени на 23 октомври т.г. от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Община град Добрич ще връчи Годишните награди „Добрич“ на 30 октомври от 10.00 ч. в музейното пространство „Лапидариум“
ВИЖ ДОБРИЧ
18.89° C ясно небе
Нагоре