Окончателни резултати от събеседване за длъжността Старши юрисконсулт

Днес, 17.01.2017 година в малката заседателна залата на Община град Добрич от 10:00 часа комисия в състав:

Председател: Калина Георгиева – Секретар на Община град Добрич

и членове:

1. Боряна Андреева – Директор на дирекция АПИТО;

2. Росица Маркова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;

3. Георги Ковачев – Старши експерт  в Дирекция МДТ – правоспособен юрист;

4. Христина Николова – Главен експерт “Човешки ресурси” в дирекция БФ, проведе интервю за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция АПИТО при Община град Добрич.

 

Съгласно Протокол за допускане от 30.12.2016 година до интервю за длъжността са допуснати:

 

1. Цветелина Тончева Енчева

2. Филиз Гинджарова Шабанова

 

Преди провеждане на интервюто комисията се запозна с длъжностната характеристика, с попълненото Приложение №1 “Информация за длъжността” (чл. 4 от НПКДС) и съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от НПКДС формулира въпроси, чрез които да установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и деловите качества, необходими за изпълнение на длъжността.

 

Преди започване на интервюто, кандидатите подписаха Формуляр за преценка на кандидати от интервю за експертни длъжности (Приложение №4 към чл. 32, ал. 3 от НПКДС).

 

Комисията зададе от предварително формулираните въпроси и прецени качествата на кандидатите въз основа на техните отговори по 5-степенна скала, като отрази резултата в Приложение №4 (приложено към протокола).

 

Съгласно чл. 33, ал. 1 от НПКДС окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин (тест), и от интервюто, умножени с определените по чл. 25, ал. 3 коефициенти (от теста - умножен по коефициент 3 и от интервюто, умножен по коефициент 5).

Окончателният резултат, който постигнаха кандидатите, се оформи във формуляр, съгласно Приложение №6 (приложен към протокола).

Полученият резултат, е както следва:

Име, презиме и фамилия

 

Окончателен резултат

Области, в които кандидатът е показал най-висок резултат

1

2

 

3

1. Цветелина Тончева Енчева

765

Аналитична компетентност, ориентация към резултати и професионална компетентност.

2. Филиз Гинджарова Шабанова

704

Аналитична компетентност, ориентация към резултати и професионална компетентност.

Въз основа на проведения конкурс, на основание чл. 34, ал. 1 от НПКДС комисията класира за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция АПИТО в Община град Добрич,

НА ПЪРВО МЯСТО Цветелина Тончева Енчева.

Актуално

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.

27.11.2020

Областният съвет на БЧК Добрич уведомява всички заинтересовани лица по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО  МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛАН 2019, че удължава срока на раздаване само в град Добрич до 0 4 .12.2020 г . В...

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
6.29° C облачно
Нагоре