Допуснати до тест кандидати за длъжността началник на отдел "Устройство на територията и строителен контрол"

 

ПРОТОКОЛ

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Началник отдел“ на отдел Устройство на територията и строителен контрол“, дирекция „Устройство на територията, инфраструктура и околна среда“ при Община град Добрич

(наименование на длъжността)

 

 

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

1.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

1.3. Автобиография CV формат;

1.4. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

1.5. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен служител.

1.6. Декларация по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1 Описание на длъжността:

      Провежда ефективно общинската политика по устройственото планиране на територията, съгласуването и одобряването на инвестиционни проекти, разрешаване на строителство и контрол по тях. Планиране, организация и контрол на дейностите по устройство на територията. Координация и организация на техническите дейности и обслужване на физически и юридически лица.

2.2 Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

2.2.1. Образование: висше, степен „бакалавър“;

2.2.2. Минимален ранг за заемане на длъжността: ІІІ младши ранг и/или професионален опит – 4 години;

2.2.3.  Професионална област, по която е придобито образованието: технически науки, професионално направление: архитектура, строителство и геодезия.

2.2.4. Специфични изисквания за длъжността, установени с нормативен акт: да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.;

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

 

Основание за недопускане

1. Деян Йорданов Стоянов

Да

Да

 

Няма

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 

Допуска до конкурс следните кандидатите:

 

1. Деян Йорданов Стоянов

 

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 02.05.2017 г. (вторник) от 13:30 часа в сградата на Община град Добрич,  малка заседателна зала,  ет. 2.

 

СПИСЪК

 

на допуснатите кандидати

за длъжността „Началник отдел“ на отдел „Устройство на територията и строителен контрол“, дирекция „Устройство на територията, инфраструктура и околна среда“  при Община град Добрич

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед №423/19.04.2017 г. на Кмета на Община град Добрич реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

1. Деян Йорданов Стоянов

 

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 02.05.2017 г. (вторник) от 13:30 часа в сградата на Община град Добрич,  малка заседателна зала,  ет. 2.

 

 

Актуално

Коледната елха на Добрич ще грейне с нови светлоотразителни украшения

26.11.2021

Коледната елха на Добрич ще засияе с нови светлоотразителни украшения и коледни играчки, за да ни зареди с празничност. Нейните светлини ще бъдат запалени от кмета на Добрич Йордан Йорданов на 7 декември от 17.00 часа на площад...

Коледната елха на Добрич ще грейне с нови светлоотразителни украшения
ВИЖ ДОБРИЧ
16.05° C разкъсана облачност
Нагоре