Допуснати и недопуснати кандидати до тест за длъжността "Старши юрисконсулт" в дирекция "Административно, правно, информационно и техническо обслужване"

 

ПРОТОКОЛ

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“ при Община град Добрич

(наименование на длъжността)

 

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

1.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

1.3. Автобиография CV формат;

1.4. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации: удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

1.5. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен служител.

1.6. Декларация по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1 Описание на длъжността:

  Подпомага работата на управленския екип и общинската администрация чрез ефективно правно обслужване, предотвратяване и разрешаване на правни проблеми в работата. Области на дейност: правно консултиране; правна защита.

2.2 Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

2.2.1. Образование: висше, степен „магистър“;

2.2.2. Професионален опит: една година или минимален ранг за заемане на длъжността V младши;

2.2.3. Професионална област, по която е придобито образованието: право.

2.2.4. Специфични изисквания за длъжността, установени с нормативен акт: да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

 

Основание за недопускане

1. Есин Юзеир Адил

Да

Да

 

Няма

2. Филиз Гинджарова Шабанова

Да

Да

Няма

3. Ступак Николаев Радев

Да

Да

Няма

4. Янка Георгиева Димитрова

Да

Не

Няма

5. Марийка Никова Попова

Да

Да

Няма

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

Допуска до конкурс следните кандидатите:

1. Есин Юзеир Адил

2. Филиз Гинджарова Шабанова

3. Ступак Николаев Радев

4. Янка Георгиева Димитрова

5. Марийка Никова Попова

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 05.05.2017 г. (петък) от 09:30 часа в сградата на Община град Добрич,  малка заседателна зала, ет. 2.

Дата: 24.04.2017 година

 

СПИСЪК

на допуснатите кандидати

за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“ при Община град Добрич

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед №443/21.04.2017 г. на Кмета на Община град Добрич реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

1. Есин Юзеир Адил

2. Филиз Гинджарова Шабанова

3. Ступак Николаев Радев

4. Янка Георгиева Димитрова

5. Марийка Никова Попова

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 05.05.2017 г. (петък) от 09:30 часа в сградата на Община град Добрич,  малка заседателна зала, ет. 2.

 

 

 

 

Актуално

Община Добрич започва записването на деца в детските заведения от октомврийското класиране

21.10.2020

Обявени са резултатите от електронния прием за деца в детските заведения в Добрич. От днес до края на месеца родителите могат да запишат своите деца. От днес 21 октомври системата е отворена за редакция на съществуващите заявления на...

Община Добрич започва записването на деца в детските заведения от октомврийското класиране
ВИЖ ДОБРИЧ
18.59° C разкъсана облачност
Нагоре