Обява за длъжността "Деловодител"

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „Главен специалист“ – Деловодител на II-ро работно място „Деловодство“, дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“, отдел „Център за услуги и информация“.

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Области на дейност: Обслужване на граждани и юридически лица, предоставяне на информация на граждани и юридически лица, обслужване документооборота на общинска администрация, куриерска дейност.

            1.1. Цел на длъжността: Да обслужва ефективно, надеждно и стриктно документооборота в Община град Добрич, както и физически и юридически лица на II-ро работно място „Деловодство“ в ЦУИ.

             1.2. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно образование;

             1.3. Професионална област, по която е придобито образованието – общо, икономика;

             1.4. Професионален опит: 2 години в сферата на административната дейност;

             1.5. Допълнителни изисквания: - делова кореспонденция и документооборот; работа с офис - техника; работа с приложен софтуер, в мрежа и Интернет.

.      2. Необходимите документи за кандидатстване:

              2.1. Заявление за участие (свободна форма);

              2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

              2.3. Автобиография;

              2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

              2.5. Копие от документ за компютърна грамотност .

       3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лице за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова мл. експерт ЧР.  Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

       4. Краен срок за подаване на документите: 10.05.2017 година включително.

       5. Етапи на подбора:

              5.1. Допускане по документи;

             5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

 Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в стая №320, ет. 3 в Община град Добрич.

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
6.83° C слаб дъжд
Нагоре