Окончателни резултати от интервю за длъжността "Старши юрисконсулт" в Д-ция "АПИТО"

Днес, 10.05.2017 година в малката заседателна залата на Община град Добрич от 14:00 часа комисия в състав:

Председател: Калина Георгиева – Секретар на Община град Добрич

и членове:

1. Весела Димитрова – Главен експерт в отдел ОП, дирекция ИРЕФОП – правоспособен юрист;

2. Росица Маркова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;

3. Георги Ковачев – Старши експерт в Дирекция МДТ – правоспособен юрист;

4. Жулиета Христова – Младши експерт АБДЧР в дирекция БФ, проведе интервю за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция АПИТО при Община град Добрич.

 

Съгласно Протокол за допускане от 05.05.2017 година до интервю за длъжността са допуснати:

1. Янка Георгиева Димитрова

2. Филиз Гинджарова Шабанова

Преди провеждане на интервюто комисията се запозна с длъжностната характеристика, с попълненото Приложение №1 “Информация за длъжността” (чл. 4 от НПКДС) и съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от НПКДС формулира въпроси, чрез които да установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и деловите качества, необходими за изпълнение на длъжността.

Преди започване на интервюто, кандидатите подписаха Формуляр за преценка на кандидати от интервю за експертни длъжности (Приложение №4 към чл. 32, ал. 3 от НПКДС).

Комисията зададе от предварително формулираните въпроси и прецени качествата на кандидатите въз основа на техните отговори по 5-степенна скала, като отрази резултата в Приложение №4 (приложено към протокола).

Съгласно чл. 33, ал. 1 от НПКДС окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин (тест), и от интервюто, умножени с определените по чл. 25, ал. 3 коефициенти (от теста - умножен по коефициент 3 и от интервюто, умножен по коефициент 5).

Окончателният резултат, който постигнаха кандидатите, се оформи във формуляр, съгласно Приложение №6 (приложен към протокола).

Полученият резултат, е както следва:

 

Име, презиме и фамилия

 

Окончателен резултат

Области, в които кандидатът е показал най-висок резултат

1

2

 

3

 

1. Янка Георгиева Димитрова

762

Аналитична компетентност, ориентация към резултати и професионална компетентност.

2. Филиз Гинджарова Шабанова

709

Аналитична компетентност, ориентация към резултати и професионална компетентност.

Въз основа на проведения конкурс, на основание чл. 34, ал. 1 от НПКДС комисията класира за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция АПИТО в Община град Добрич,

НА ПЪРВО МЯСТО Янка Георгиева Димитрова.

Актуално

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред

21.01.2021

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктура и околната среда на територията на Община град...

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред
ВИЖ ДОБРИЧ
10.94° C предимно облачно
Нагоре