Окончателни резултати от конкурс за длъжността Началник отдел "Инфраструктура и околна среда"

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 16.05.2017 година в кабинет 206, ет. 2 в Община град Добрич от 10:00 часа комисия в състав:

Председател: Мария Михайлова Качанова-Димитрова, Директор на дирекция УТИОС

и членове:

2. Росица Тодорова Маркова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;

3. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в дирекция БФ,

проведе интервю за длъжността Началник отдел на отдел ИОС, дирекция УТИОС, Община град Добрич.

 

Съгласно Протокола от 12.05.2017 г. до интервю за длъжността е допусната:

 

 

Емилия Желязкова Атанасова

 

Преди провеждане на интервюто комисията се запозна с длъжностната характеристика, с попълненото Приложение №1 “Информация за длъжността” (чл. 4 от НПКДС) и съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от НПКДС формулира въпроси, чрез които да установи в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнение на длъжността.

 

Преди започване на интервюто, кандидатът се подписа на Формуляр за преценка на кандидата от интервю за ръководни длъжности (Приложение №5 към чл. 32, ал. 3 от НПКДС).

 

Комисията зададе от предварително формулираните въпроси и прецени качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала, като отрази резултата в Приложение №5 (приложени към протокола).

 

Съгласно чл. 33, ал. 1 от НПКДС окончателният резултат на кандидатът е сбор от резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин (тест), и от интервюто, умножени с определените по чл. 25, ал. 3 коефициенти (от теста - умножен по коефициент 3 и от интервюто, умножен по коефициент 5).

Окончателният резултат, който постигна кандидата, се оформи във формуляр, съгласно Приложение №6 (приложен към протокола).

Полученият резултат, е както следва:

Име, презиме и фамилия

 

Окончателен резултат

Области, в които кандидатът е показал най-висок резултат

1

2

3

 

Емилия Желязкова Атанасова

404

Ориентация към резултати, компетентност за преговори и убеждение, комуникативна компетентност.

Въз основа на проведения конкурс, на основание чл. 34, ал. 1 от НПКДС комисията класира за длъжността Началник отдел на отдел ИОС, дирекция УТИОС в Община град Добрич,

НА ПЪРВО МЯСТО  Емилия Желязкова Атанасова.

 

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
14.63° C тъмни облаци
Нагоре