Заседание № 20 на 30.05.2017 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

2. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

3. Предложение за актуализация на бюджета за 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Предложение за поемане на дългосрочен дълг, чрез сключване на договор за финансов лизинг.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно одобряване на нова структура на общинската администрация в направление «Устройство на територията».

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Предложение за актуализиране списъка за продажба на общински жилищни имоти – апартаменти.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.904.310 в местността Гаази баба в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство”).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.474.108 в  землището на град Добрич (за „ПСД – оранжерии, складове и шоурум”).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.609.1374 по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Иван Рилски № 33.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.607.742 по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Кап. Д. Списаревски № 49.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Докладна записка относно преместване скулптурната фигура на Дора Габе - от двора на бившето СОУ „Дора Габе” – в двора на Детска градина (ДГ) № 18 „Дора Габе”.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Докладна записка относно обявяване на 25 септември 2017 година (понеделник) за празничен и неприсъствен на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

14. Предложение за продажба на общински жилищни имоти – апартаменти.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

15. Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, щанд № 3, щанд № 5 в масивна едноетажна сграда – хали  с идентификатор 72624.614.2387.8 по КККР на град Добрич и терени за монтиране на кафе автомати, находящи се на Централен кооперативен пазар.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

16. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – офиси, намиращи се по бул. „25-ти септември” № 10 и помещение за производствени дейности и услуги в СК „Простор”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

17. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – помещение за спортна дейност в бивше СОУ „Дора Габе”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

18. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, за поставяне на рекламно – информационни елементи.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно допълване на годишната Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 година – Помещения в подземен етаж в сграда на ул. България № 5 (бивша дискотека „Театъра”).

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

20. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.608.1666, находящ се на ул. Беласица № 6а, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

21. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.624.4573, находящ се на ул. Ангел Кънчев № 5.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

22. Доклад за извършен анализ, във връзка с констатациите на Сметната палата за управление на общинското имущество от „Жилфонд-инвест” ЕООД град Добрич и несъответствия в действащата към момента Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общински жилищен фонд.

ВНОСИТЕЛ: Герман Германов, Общински съветник

Председател на Временната комисия

23. Докладна записка относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ІХ за „Пазар” в кв. 5 на ЖК „Балик – Йовково” – Север, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

24. Докладна записка относно представяне и приемане на заключителния баланс, ведно с пояснителния доклад за дружеството от ликвидатора на ПФК „Добруджа” ЕАД, освобождаване от отговорност на ликвидатора и  вземане на решение за заличаване на ПФК „Добруджа” ЕАД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

25. Докладна записка относно определяне правомощията на Кмета на Община град Добрич, представител в Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич” АД.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

26. Докладна записка относно определяне правомощията на Кмета на Община град Добрич, представител в Общото събрание на акционерите на „Добрички панаир” АД Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

27. Предложение за разпореждане с актив на „Тролейбусен транспорт” ЕООД град Добрич, недвижим имот, представляващ неоперативен актив на дружеството, от който не се очаква икономическа изгода, придружен с експертна оценка.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

28. Докладна записка относно издаване на Запис на заповед във връзка с депозиране на авансово плащане по Проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич”, Договор № BG16RFOP001-1.011-0002-C01.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

29. Докладна записка относно издаване на Запис на заповед по проект „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич“ BG16RFOP001-1.011-0003-С01, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

30. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община град Добрич (2017 – 2019 г.) и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община град Добрич (2017 – 2018 г.).

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
10.67° C разкъсана облачност
Нагоре