Допуснати до тест кандидати за длъжността началник отдел "Икономическо развитие и европейски фондове"

ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Началник отдел“ на отдел „Икономическо развитие

и европейски фондове“, дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“  при Община град Добрич

(наименование на длъжността)

 

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

1.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

1.3. Автобиография CV формат;

1.4. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

1.5. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен служител.

1.6. Декларация по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

1.7. Копие от документ за компютърна грамотност;

1.8. Копие от документ за владеене на английски език /ниво В1/;

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1 Описание на длъжността:

      Да провежда ефективно общинската политика и стратегия по подготовката, изпълнението, наблюдението и контрола на проекти и програми, в които Община град Добрич участва;

      Да подпомага реализацията на политики и стратегии за развитие на Община град Добрич в сферата на икономическото развитие.

2.2 Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

2.2.1. Образование: висше, степен „бакалавър“ или „магистър“;

2.2.2. Най-малко 4 години или минимален ранг за заемане на длъжността ІІІ младши;

2.2.3.  Професионална област, по която е придобито образованието: Професионално направление „Право“ или „Администрация и управление“, или „Икономика“; или област „Технически науки“, или специалност „Информатика“;

2.2.4.Допълнителна квалификация – Компютърна грамотност и свободно ползване на английски език (писмено и говоримо).

2.2.5. Специфични изисквания за длъжността, установени с нормативен акт: да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

 

Основание за недопускане

1. Емилия Желязкова Атанасова

Да

Да

 

Няма

2. Кремена Маринова Янакиева

Да

Да

Няма

3. Анелия Пламенова Георгиева

Да

Да

Няма

4. Петър Андреев Енев

Да

Да

Няма

 

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

Допуска до конкурс следните кандидатите:

 

1. Емилия Желязкова Атанасова

2. Кремена Маринова Янакиева

3. Анелия Пламенова Георгиева

4. Петър Андреев Енев

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 02.06.2017 г. (петък) от 09:30 часа в сградата на Община град Добрич,  малка заседателна зала,  ет. 2.

СПИСЪК

на допуснатите кандидати

за длъжността „Началник отдел“ на отдел „Икономическо развитие

и европейски фондове“, дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“  при Община град Добрич

Конкурсната комисия, назначена със Заповед №545/19.05.2017 г. на Кмета на Община град Добрич реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

1. Емилия Желязкова Атанасова

2. Кремена Маринова Янакиева

3. Анелия Пламенова Георгиева

4. Петър Андреев Енев

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 02.06.2017 г. (петък) от 09:30 часа в сградата на Община град Добрич,  малка заседателна зала,  ет. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.

27.11.2020

Областният съвет на БЧК Добрич уведомява всички заинтересовани лица по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО  МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛАН 2019, че удължава срока на раздаване само в град Добрич до 0 4 .12.2020 г . В...

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
5.78° C облачно
Нагоре