ГИШЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧА

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ул."България" 12
ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ
Работно място "Предложения и сигнали"
Тел: 600-395 в.233 

 

МОЖЕ БИ НЕ ЗНАЕТЕ ОТКЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ИЛИ КАК ДА ПРОДЪЛЖИТЕ В ЛАБИРИНТА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ?

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Община град Добрич ще отговорят на Вашите въпроси!

За да превърнете своята бизнес идея в реалност, Ви предлагаме изчерпателна информация за административните процедури по регистриране и управление на стопански субекти; процедури, регулиращи стопанската дейност; процедури при ново строителство, преустройство и промяна на предназначението чрез услугата "Информационно гише за предприемача".

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия предостави безвъзмездно на Община град Добрич ПП "Информационно гише за предприемача", който осигурява систематизирана информация за процедурите, които се извършват от общинска администрация и от регионални структури на централните органи. Община град Добрич адаптира  продукта с ясна, подробна и полезна информация и данни за структурите в град Добрич. Той съдържа:

  • - адреси, телефони, работно време на институциите;
  • - реда за извършване на процедурите (описание "стъпка по стъпка" на етапите, през които трябва да се премине);
  • - срокове, дължими такси;
  • - образци на документи.

„Информационно гише за предприемача" си поставя за цел да осигури повишена информираност и активност на българския предприемач в условията на европейската реалност. Надяваме се, че то ще подпомогне българските предприемачи да управляват ефективно бизнеса си и да разширят позициите си в рамките на  единния европейски пазар.

Програмният продукт съдържа следните раздели:

І. Стопански субекти - кратък обзор

1. Регистрация на стопански субекти

1.1 Регистрации в Търговския регистър

1.1.1 Едноличен търговец (ЕТ)

1.1.2 Събирателно дружество (СД)

1.1.3 Командитно дружество (КД)

1.1.4 Дружество с ограничена отговорност (ООД)

1.1.5 Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)

1.1.6 Адреси на службите по вписванията

1.2 Булстат регистрация

1.3 Данъчни процедури

1.3.1 Обща данъчна регистрация

1.3.2 Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност

1.3.3 Дерегистрация по Закона за данък върху добавената  стойност

1.3.4 Регистрация на касов апарат

1.3.5 Регистрация по Закона за акцизите и данъчните складове

1.4 Регистрация като осигурител

1.5 Условия на труд

2. Управление на стопански субекти

2.1 Едноличен търговец

2.2 Събирателно дружество

2.3 Командитно дружество

2.4 Дружество с ограничена отговорност

2.5 Процедура по издаване на удостоверение за актуално състояние на стопански субект

3. Източници на финансиране на дейността на стопанските субекти

3.1 Финансиране от Фондовете на ЕС

3.1.1 Предприсъединителни фондове

3.1.2 Структурни фондове

3.2 Финансиране с привлечени средства

3.2.1 Образец на бизнес план

4. Справочник

ІІ. Процедури, регулиращи стопанската дейност на стопанските субекти

1. Земеделие

1.1 Регистрация на земеделски производители

1.2 Регистрация на ветеринарни лекари

1.3 Регистрация на земеделска и горска техника

1.4 Регистрация на земеделски стопани за директни плащания на площ

1.5 Регистрация на тютюнопроизводителите

2. Обществено здраве

1.6 Измерване на фактори в работната среда

1.7 Регистрация на обект за обществено предназначение

1.8 Регистрация на обекти за производство и търговия с храни

3. Околна среда

1.9 Екологични изисквания за продукта и опаковката

4. Производство

1.10 Регистрация на производители на вино

1.11 Регистрация на производители на спиртни напитки

5. Стандартизация, метрология и системи за управление

1.12 Оценка на съответствието

1.13 Проверка на средствата за измерване

1.14 Сертификация на продукт

1.15 Стандартизиране на продукт

1.16 Системи за управление

6. Транспорт

1.17 Контролен пункт за проверка на пътни превозни средства

1.18 Международен превоз на пътници и товари

1.18.1 Лиценз на Общността

1.18.2 Международен превоз по автобусна линия в ЕС

1.18.3 Международен превоз по автобусна линия извън ЕС

1.18.4 Професионална компетентност

1.19 Обществен превоз на пътници и товари в Република България

1.19.1 Лиценз за обществен превоз

1.19.2 Професионална компетентност на превозвач

1.19.3 Транспортна годност на пътно превозна средство

1.20 Таксиметров превоз

1.20.1 Регистрация на такси

1.20.2 Разрешително за такси

1.20.3 Удостоверение за водач

1.20.4 Годност на автомобил

1.20.5 Професионална компетентност

7. Туризъм

1.21 Категоризиране на обект

8.Търговия

1.22 Разрешение за търговия на открито

1.23 Търговия с тютюн

1.24 Търговия с алкохол

9. Местни данъци и такси

1.25 Процедура за облагане с патентен данък

ІІІ. Процедури при разкриване на нови стопански обекти: ново строителство, преустройство и промяна на предназначението

 

Подробна информация можете да получите в Община град Добрич, ул."България" 12, в Центъра за услуги и информация на работно място №4 или на e-mail: priemna@dobrich.bg

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.21° C предимно ясно
Нагоре