Окончателни резултати от проведенено интервю за длъжността "Старши юрисконсулт" в дирекция "АПИТО"

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 20.06.2017 година в малката заседателна залата на Община град Добрич от 15:00 часа комисия в състав:

Председател:

Председател: Калина Георгиева, Секретар на Община град Добрич

и членове на комисията:

  1. Боряна Андреева – Директор на дирекция АПИТО;
  2. Росица Маркова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;
  3. Георги Ковачев – Старши експерт в Дирекция МДТ -  правоспособен юрист;

4. Христина Николова – Главен експерт ЧР в дирекция БФ,

проведе конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“ при Община град Добрич.

Съгласно Протокол за допускане от 16.06.2017 година до интервю за длъжността е допусната:

 

1. Цветелина Тончева Енчева

 

Преди провеждане на интервюто комисията се запозна с длъжностната характеристика, с попълненото Приложение №1 “Информация за длъжността” (чл. 4 от НПКДС) и съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от НПКДС формулира въпроси, чрез които да установи в каква степен кандидата притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнение на длъжността.

Преди започване на интервюто, кандидата подписа Формуляр за преценка на кандидати от интервю за експертни длъжности (Приложение №4 към чл. 32, ал. 3 от НПКДС).

Комисията зададе от предварително формулираните въпроси и прецени качествата на кандидата въз основа на  отговорите по 5-степенна скала, като отрази резултата в Приложение №4 (приложено към протокола).

Съгласно чл. 33, ал. 1 от НПКДС окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин (тест), и от интервюто, умножени с определените по чл. 25, ал. 3 коефициенти (от теста - умножен по коефициент 3 и от интервюто, умножен по коефициент 5).

Окончателният резултат, който постигна кандидата, се оформи във формуляр, съгласно Приложение №6 (приложен към протокола).

Полученият резултат, е както следва:

 

Име, презиме и фамилия

 

Окончателен резултат

Области, в които кандидатът е показал най-висок резултат

1

2

3

 

1Цветелина Тончева Енчева

722

Аналитична компетентност, ориентация към резултати и професионална компетентност.

 

Въз основа на проведения конкурс, на основание чл. 34, ал. 1 от НПКДС комисията класира за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“  в Община град Добрич,

 

НА ПЪРВО МЯСТО Цветелина Тончева Енчева.

Актуално

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.

27.11.2020

Областният съвет на БЧК Добрич уведомява всички заинтересовани лица по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО  МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛАН 2019, че удължава срока на раздаване само в град Добрич до 0 4 .12.2020 г . В...

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
3° C облачно
Нагоре