Окончателни резултати от интервю за длъжността "Главен счетоводител" в дирекция "Бюджет и финанси"

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 20.06.2017 година в малката заседателна залата на Община град Добрич от 10:00 часа комисия в състав:

Председател:

Елка Георгиева Димова – Зам.-кмет ФОС на Община град Добрич.

Членове на комисията:

  1. Росица Маркова Тодорова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;
  2. Снежка Денева Димитрова – Директор на дирекция БФ;
  3. Станка Николова Иванова – Финансов контрольор в Дирекция БФ;
  4. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

 

Съгласно Протокол за допускане от 15.06.2017 година до интервю за длъжността е допусната:

 

1. Антония Жулиянова Жечева

 

Преди провеждане на интервюто комисията се запозна с длъжностната характеристика, с попълненото Приложение №1 “Информация за длъжността” (чл. 4 от НПКДС) и съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от НПКДС формулира въпроси, чрез които да установи в каква степен кандидата притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнение на длъжността.

Преди започване на интервюто, кандидата подписа Формуляр за преценка на кандидати от интервю за експертни длъжности (Приложение №4 към чл. 32, ал. 3 от НПКДС).

Комисията зададе от предварително формулираните въпроси и прецени качествата на кандидата въз основа на  отговорите по 5-степенна скала, като отрази резултата в Приложение №4 (приложено към протокола).

Съгласно чл. 33, ал. 1 от НПКДС окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин (тест), и от интервюто, умножени с определените по чл. 25, ал. 3 коефициенти (от теста - умножен по коефициент 3 и от интервюто, умножен по коефициент 5).

Окончателният резултат, който постигна кандидата, се оформи във формуляр, съгласно Приложение №6 (приложен към протокола).

Полученият резултат, е както следва:

 

Име, презиме и фамилия

 

Окончателен резултат

Области, в които кандидатът е показал най-висок резултат

1

2

3

 

1. Антония Жулиянова Жечева

810

Аналитична компетентност, ориентация към резултати и професионална компетентност.

Въз основа на проведения конкурс, на основание чл. 34, ал. 1 от НПКДС комисията класира за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Бюджет и финанси“ в Община град Добрич,

НА ПЪРВО МЯСТО Антония Жулиянова Жечева.

 

Актуално

Община Добрич стартира нова социална услуга "Асистентска подкрепа"

20.01.2021

Община град Добрич, в качеството си на доставчик на социални услуги и в изпълнение на Закона за социалните услуги обявява, че от 05.01.2021 г. предоставя нова социална услуга „Асистентска подкрепа“....

Община Добрич стартира нова социална услуга "Асистентска подкрепа"
ВИЖ ДОБРИЧ
6.42° C разкъсана облачност
Нагоре