Заседание № 22 на 25.07.2017 г.

 

Проект!

ДНЕВЕН РЕД

 1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през първото шестмесечие на 2017 година.

ДОКЛАДВА: Иво Пенчев Председател на Общински съвет

 

 1. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през първото шестмесечие на 2017 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Одобряване на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич – окончателен проект.

  Приложение 1;
Приложение 2;

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през второ тримесечие на 2017 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 30.06.2017 година.

Приложение;

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Предложение за усвояване на средства от дългосрочен дълг, съгласно решение № 16-7 от 31.01.2017 година на Общински съвет град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.
   

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.902.278 в местността „Гаази баба”, землище на град Добрич (за „Жилищно строителство”).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Докладна записка относно закупуване на поземлен имот с идентификатор 72624.433.117 по КККР на град Добрич за разширяване на Гробищен парк – град Добрич.
   

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Докладна записка относно даване на мандат и определяне на представител за представляване на Община град Добрич на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от „В и К” Добрич АД, град Добрич, провеждащо се на 31 юли 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Докладна записка относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 април 2017 година до 30 юни 2017 година.                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                 Приложение;

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Предложение за учредяване право на строеж върху имот, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.
   

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова Зам.- кмет на Община град Добрич

 

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.906.417 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Кулата” град Добрич.
   

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова Зам.- кмет на Община град Добрич

 

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.614.3207 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. Александър Стамболийски № 42.
   

                                               ВНОСИТЕЛ: Елка Димова Зам.- кмет на Община град Добрич

 

 1. Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – офиси, намиращи се по бул. 25-ти септември № 10 и помещение за търговия и услуги по бул. 25-ти септември № 13.                                                       
                                                                                                                                                                           Приложение 1;
                                                                                                                                                                           Приложение 2;
                                                                                                                                                                           Приложение 3;
                                                                                                                                                                           Приложение 4

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Елка Димова Зам.- кмет на Община град Добрич

 

 1. Докладна записка относно представяне на Финансов отчет за 2016 година на „Комуналефект” ЕООД в ликвидация и удължаване срока на ликвидация.
   

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова Зам.- кмет на Община град Добрич

 

 1. Докладна записка относно формиране на паралелки в общински училища с по-малък брой ученици от допустимия съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г.
   

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева Зам.- кмет на Община град Добрич

 

 1. Приемане Правила за работа на Комисия по предложенията за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Добрич”/за присъждане на Почетен знак на общината за срока на мандата на Общински съвет.
   

ДОКЛАДВА: Иво Пенчев Председател на Общински съвет

 

 1. ДРУГИ
 • 18.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
7.22° C разкъсана облачност
Нагоре