Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища (проект)

Община Добрич обявява за обществено обсъждане Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища. Обсъждането се обявява за срок от 11.08.2017 го 18.09.2017 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg.   

 

М О Т И В И

към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинскитe пътища

 

Причини и мотиви за приемане на настоящата наредба:

В Административен съд – Добрич е образувано административно дело № 248/2017г. Производството е  по реда на чл.185 и сл. от АПК. Образувано е по протест изх.№ 367/28.04.2017г., подаден от Милена Любенова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич срещу Наредба за управление на общинските пътища, приета с Решение № 35-1 от 29 юни 2010 година на Общински съвет град Добрич. С протеста се оспорват разпоредбите на чл.1, ал.2; чл.19, ал.1; чл.21, ал.3; чл.22, т.1, т.4, т.4а, и т.4б; чл.24, ал.2; чл.26, ал.2; чл.27, т.1; чл.28, ал1 и ал.2; чл.29, ал.2; чл.31, ал.1; чл.32; чл.33, т.1; чл.34, ал.3; чл.67, ал.1/в санкционната му част/ и т.5в и т.5г; чл.67, ал.2 и чл.68, като се твърди, че същите са незаконосъобразни, тъй като противоречат на законови разпоредби от по-висок ранг.

Съобразно изложените мотиви в подаденият протест, следва да се направят промени на оспорените разпоредби в Наредбата за управление на общинските пътища, за да бъдат законосъобразни и да не противоречат на законови разпоредби от по-висок ранг.

Необходимост от изменения и допълнения в Наредбата за управление на общинските пътища, извън подадения протест от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич, се налагат и предвид, че и други текстове не са актуализирани в съответствие със законови разпоредби, съдържащи се в Наредбата за специално ползване на пътищата. Текстовете, нуждаещи се от промяна са следните:

чл.27 (извън т.1) следва да се актуализира в съответствие с чл.14 от  Наредбата за специално ползване на пътищата, допълнен с ДВ, бр.1 от 2013г. и ДВ, бр.90 от 2016г. С текстовете се допълват документите, които заинтересованото лице следва да приложи към исканото разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение;

чл.28, ал.2, т.4 следва  да се актуализира в съответствие с чл.15, ал.2, т.4  от  Наредбата за специално ползване на пътищата, изм. с ДВ, бр.1 от 2013г.;

чл.33 (извън т.1) следва да се актуализира в съответствие с чл.20 от  Наредбата за специално ползване на пътищата, допълнен с ДВ, бр.1 от 2013г. и ДВ, бр.90 от 2016г. С текстовете се допълват документите, които заинтересованото лице следва да приложи към исканото разрешение по чл.31, ал.1.

Цели, които се поставят с приемане на предлаганата наредба:

Основните цели на проекта за изменение и допълнение на Наредбата са: постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстове от Наредбата с нормите на Закона за пътищата и Наредбата за специално ползване на пътищата; спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти.

3. Очаквани резултати от приемане на наредбата:

Постигане на целите, наложили приемането на същата, с оглед благоприятния изход от делото.

Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;

Повишаване качеството на обслужване на населението и по-добра информираност на местната общност.

Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията.

4. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба: За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища е разработен в съответствие с Европейското законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища (проект)

§ 1. В чл.1, ал.2 се правят следните изменения и допълнения:

1. точка 1 се изменя така: „улиците в населените места и селищните образувания, с изключение на онези от тях, които едновременно са участъци от републикански или общински пътища“.

2. Досегашните точки 1, 2 и 3, стават съответно точки 2, т.3 и т.4.

 

§ 2.  В чл.19, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т.5 със следното съдържание: „не е осигурена безопасността на автомобилното движение съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата, установено със становище на органите на Министерството на вътрешните работи.“

 

§ 3.Чл.21, ал.3 се изменя така:

Стара редакция:

„Чл.21 (3) Разрешението за специално ползване по ал.2 при извършване на строителство е валидно за срок от една година.”

Нова редакция:

„Чл.21 (3) Разрешението за специално ползване по ал.2 при извършване на строителство е валидно за срок от две години.”

 

§ 4. Приема се нова редакция на чл. 22, ал. 1:

Стара редакция:

„Чл.22.(1) Към искането за издаване на разрешение за специално ползване заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация ;

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

3. копие от скицата (визата) за проектиране, с която се определят местоположението     на обекта и пътната връзка към него, включително спрямо съседните поземлени имоти;

4. подробен комуникационно-транспортен план за пътните връзки и

а/ схема с точното километрично местоположение на обекта, разположението му                спрямо оста на пътя и отстоянието му от ръба на пътната настилка;

б/ напречни профили в подходящ мащаб на характерни места в обхвата на пътя.“

 

Нова редакция:

„Чл.22.(1) Към искането за издаване на разрешение за специално ползване заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 от     Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

3. копие от скицата (визата) за проектиране, с която се определят местоположението   на обекта и пътната връзка към него, включително спрямо съседните поземлени имоти;

4. становище на органите на Министерството на вътрешните работи;

5. съгласуван технически проект - част "Пътна" и "Организация на движението".

 

§5. В чл.24 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Алинея 2 се отменя.
  2. Досегашна алинея три става алинея две.

 

§ 6. Чл.26, ал.2 се изменя така:

Стара редакция:

„Чл.26 (2) Разрешението за специално ползване по ал. 1 е валидно за срок от една година ”

Нова редакция:

„Чл.26 (2) Разрешението за специално ползване по ал. 1 е валидно за срок от 6 месеца.”

 

§ 7. Приема се нова редакция на чл. 27:

Стара редакция:

„Чл.27. Към искането за специално ползване по чл.26 заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

3.технически или работен проект за конкретното съоръжение.

           

Нова редакция:

„Чл.27. Към искането за специално ползване по чл.26 заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6   ДОПК;

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

3. съгласуван работен проект от администрацията, управляваща пътя или декларация-съгласие за изграждане на рекламно съоръжение, съответстващо на определен типов проект.

 4. нотариално заверено съгласие от собственика на земята, когато рекламното съоръжение се изгражда в обслужващите зони на пътя, копие на документ за собственост и актуална скица на имота;

5. протокол за предварителен оглед от администрацията, управляваща пътя, органите на Министерството на вътрешните работи и заинтересуваното лице. В протокола се съдържат и мерки за безопасност в съответствие с изискванията на Техническите правила за приложение на ограничителни системи за пътища по републиканската пътна мрежа.

 

§ 8.  В чл.28, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Точка 4 се изменя така:

„т.4. рекламното съоръжение в целия си габарит отстои най-малко на 3 м от ръба на пътната настилка, а отстоянието от центъра на носещата му колона до ръба на пътната настилка е не по-малко от 5 м“;

2.Създава се нова т.6 със следното съдържание: „горният ръб на фундамента на рекламното съоръжение не надвишава нивото на терена.“

 

§ 9.  В чл.28, ал.2, се правят следните изменения и допълнения:

1.Точка 4 се изменя така:

        „т.4. в тунели и на разстояние, по-малко от 600 м преди тях - за автомагистрали и скоростни пътища, и 200 м - за останалите пътища“;

 

2.Създава се нова т.8 със следното съдържание: „когато рекламното съоръжение е с профил на носещата колона, различен от кръг.“

 

§ 10. Приема се нова редакция на чл. 29, ал.2:

Стара редакция:

„(2) Към искането заинтересуваното лице прилага удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация.“

Нова редакция:

„(2) Към искането заинтересуваното лице прилага констативен протокол за изграденото рекламно съоръжение. В случаите, когато искането за издаване на разрешение за експлоатация на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони е подадено по електронен път, констативният протокол за изграденото рекламно съоръжение се подава на хартиен носител.

 

§ 11. Чл.31, ал.1 се изменя така:

Стара редакция:

„Чл.31 (1) Разрешението за специално ползване за специално ползване на пътя чрез прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията.

Нова редакция:

„Чл.31 (1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията.

 

§ 12. Приема се нова редакция на чл. 32:

Стара редакция:

„Чл.32. Разрешение за специално ползване на пътя чрез прокарване и ремонт на  подземни и надземни проводи и съоръжения на техническата инфраструктура се изисква при:

  1. полагане на проводи и съоръжения в обхвата на пътя в зоната от края на пътното

  платно до края на ограничителната строителна линия;

2. пресичане на пътя от подземни или надземни проводи и съоръжения;

3. реконструкция на подземни или надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя.       

 

Нова редакция:

„Чл.32. Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се изисква при:

1. изграждане на подземни и надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона;

           2. пресичане на пътя от подземни или надземни линейни съоръжения;

3. ремонт и реконструкция на подземни или надземни линейни и отделно стоящи  съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона.

 

§ 13. Приема се нова редакция на чл. 33:

Стара редакция:

„Чл.33. Към искането по чл.31 заинтересуваното лице прилага: 

1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

3. технически или работен проект за съответния вид специално ползване на пътя.

 

Нова редакция:

„Чл. 33. Към искането за издаване на разрешение по чл. 31 заинтересуваното лице прилага:

1. декларация по образец на администрацията, управляваща пътя, с която се заявява, че при необходимост от изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за собствена сметка;

2. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК;

3. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

4. съгласуван от администрацията, управляваща пътя, технически или работен проект за съответния вид специално ползване на пътя, както и становище от органите на Министерството на вътрешните работи за част "Пътна" и част "Организация на движението";

5. документ за собственост и скица на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението, а при сключен договор за присъединяване между съответното експлоатационно дружество и лицето, за чиито нужди се изгражда съоръжението, се представя само копието от договора;

6. нотариално заверено пълномощно на представителя на лицето, за чиито нужди се издава разрешението за специално ползване на пътя, в случаите, когато искането не се подава лично.

 

§ 14. В чл.34 ал.3 се правят следните изменения и допълнения:

В ал.3 думите „чл.26, ал.4“ се заменят с „чл.26, ал.5“.

 

§ 15. В чл.67 ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

  1. В ал.1 думите „от 300 до 2000 лв.“ се заменят с „1000 до 5000 лв.“.
  2. Отменят се т.5в и т.5г.

 

§ 16. Чл.67 ал.2 се изменя така:

„Чл.67(2)  При повторно нарушение по ал.1 глобата е от 2000 до 7000 лв.“

 

§ 17. В чл.68 се правят следните изменения и допълнения:

1.Алинея 1 се изменя така:

„(1)  При нарушения по чл.66 на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а при нарушения по чл.67 – в размер от 3000 до 8000 лв.“

2.Създава се алинея две:

„(2) При повторно нарушение по чл.66 имуществената санкция в размер от 2000 до 7000 лв., а по чл.67 – в размер от 4000 до 12 000 лв.“

Актуално

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич

13.09.2019

Близо 650 първокласници (с 35 повече от миналата година), които за първи път ще прекрачат училищния праг ще бъдат посрещнати тържествено във всички училища от техните учители. Всеки първокласник ще получи от кмета Йордан Йорданов по две...

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
31.26° C ясно небе
Нагоре