Допуснати и недопуснати кандидати до тест за длъжността "Директор" на дирекция "Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки"

Приложение №3

към чл. 20, ал. 3

ПРОТОКОЛ

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Директор“ на дирекция „Икономическо развитие,

европейски фондове и обществени поръчки“  при Община град Добрич

(наименование на длъжността)

 

 

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

1.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

1.3. Автобиография CV формат;

1.4. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

1.5. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен служител;

1.6. Декларация по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

1.7. Копие от документ за компютърна грамотност;

1.8. Копие от документ за владеене на английски език /ниво В1/.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1 Описание на длъжността:

Да организира, ръководи и контролира цялостната дейност на дирекцията, като пряко и непосредствено администрира и непрекъснато наблюдава процесите на подготовка, изпълнение и отчитане на проектите финансирани по Оперативни програми, Структурни фондове на ЕС, национални и международни финансиращи институции и инструменти. Системно следи за реализация на политики и стратегии за развитие на Община гр. Добрич в сферата на икономическо развитие. Създава и съдейства на служителите за установяване на успешни и трайни контакти с бизнес организации и структури с оглед обмяна на добри практики и прякото им прилагане за повишаване на икономическите показатели в частния и публичен сектор.

2.2 Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

2.2.1. Образование: висше, степен магистър;

2.2.2. Най-малко 4 години в общинска и/или държавна административна структура или минимален ранг за заемане на длъжността ІІІ младши;

2.2.3.  Професионална област, по която е придобито образованието: технически науки или право, или икономика.

2.2.4. Специфични изисквания за длъжността, установени с нормативен акт: да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

2.2.5. Допълнителна квалификация – Компютърна грамотност и свободно ползване на английски език (ниво В1).

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

 

Основание за недопускане

1. Диана Димитрова Чернева

Да

Не

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 4 години професионален опит в общинска и/или държавна административна структура

2. Тончо Добрев Добрев

Не

Не

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на необходимото висше образование, степен магистър

3. Пенко Ангелов Бяливанов

 

 

Да

Да

 

Няма

4. Галин Стоянов Господинов

Да

Не

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 4 години професионален опит в общинска и/или държавна административна структура

5. Ваня Строимирова Спасова

Да

Не

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 4 години професионален опит в общинска и/или държавна административна структура

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

Допуска до конкурс следният кандидат:

1. Пенко Ангелов Бяливанов

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 12.09.2017 г. (вторник) от 11:00 часа в сградата на Община град Добрич, малка заседателна зала, ет. 2.

СПИСЪК

на допуснатите кандидати

за длъжността „Директор“ на дирекция „Икономическо развитие,

европейски фондове и обществени поръчки“ при Община град Добрич

Конкурсната комисия, назначена със Заповед №1026/28.08.2017 г. на Кмета на Община град Добрич реши:

Допуска до конкурс следният кандидат:

1. Пенко Ангелов Бяливанов

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 12.09.2017 г. (вторник) от 11:00 часа в сградата на Община град Добрич, малка заседателна зала, ет. 2.

Председател на конкурсната комисия:

                                                                                                    /Росица Йорданова/

 

СПИСЪК

 

на недопуснатите кандидати

за длъжността „Директор“ на дирекция „Икономическо развитие,

европейски фондове и обществени поръчки“ при Община град Добрич

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед №1026/28.08.2017 г. на Кмета на Община град Добрич реши:

Не допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

 

 

Основание за недопускане

1. Диана Димитрова Чернева

Да

Не

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 4 години професионален опит в общинска и/или държавна административна структура

2. Галин Стоянов Господинов

Да

Не

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 4 години професионален опит в общинска и/или държавна административна структура

3. Ваня Строимирова Спасова

Да

Не

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 4 години професионален опит в общинска и/или държавна административна структура

4. Тончо Добрев Добрев

Не

Не

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на необходимото висше образование, степен магистър

Председател на конкурсната комисия:

                                                                                                      / Росица Йорданова /

 

Актуално

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март

26.02.2021

3 март – Национален празник на Република България 09.30 ч. Място: Храм „Св. Георги” Панихида в памет на загиналите за Освобождението на България и празничен водосвет   10.00 ч....

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
3.18° C ясно небе
Нагоре