Заседание № 24 на 19.09.2017 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Докладна записка относно попълване състава на Постоянни комисии.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

2. Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2016 г.; Информация за показателите по чл.14 от Закона за публичните финанси на „Център за психично здраве д-р П.Станчев - Добрич” ЕООД за 2016 г.; Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2016 година на Община град Добрич и за динамиката и текущото състояние на дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз и показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление” за полугодието на 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Приемане на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Предложение за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Предложение за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Отчет за изпълнение на годишната програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.490 в местността Гаази баба в землището на гр. Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.601 в местността Гаази баба в землището на гр. Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.560 в местността Гаази баба в землището на гр. Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.308.121- за „Път от републиканската пътна мрежа“ и 72624.308.1.106 за „Селскостопански, горски, ведомствен път“ за обект: „Подземен електропровод СпХ-20 kV от Жр Стълб на ВЕЛ до трафопост в ПИ 72624.308.126 - урб. територия за „ПСД“ в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Отказ за разрешаване изработване на проект на ПУП-ПЗ за ПИ 72624.906.626 в местността „Гаази баба” в землището на гр. Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Докладна записка относно преструктуриране на детски градини в Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно преструктуриране на детските ясли на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Предложение за побратимяване на Община град Добрич с Кълъраш, Румъния.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Продажба на имоти, общинска собственост, по реда на  Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

17. Продажба на движимо имущество по реда на Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

18. Предложение за продажба на нежилищен имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.1.13 по КККР на град Добрич, с предназначение: за офис, находящ се на бул. Добруджа №32, по реда на ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

19. Прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.614.2490 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. Княз Дондуков №4 гр. Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

20. Продължаване срока на договори за наем на основание чл.14, ал.3 и 7 от Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

21. Отчет на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2016 г.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

22. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2017 г.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

23. Формиране на паралелки в общински училища с по-малък брой ученици от допустимия.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

24. Докладна записка относно изплащане на възнаграждение на общинските съветници за м. август 2017 г.

ВНОСИТЕЛ: Атанас Атанасов, Председател на ПК БФДП

25. Докладна записка относно резултати от работата на Комисията по предложенията за удостояване с почетни отличия (Почетен гражданин на град Добрич/ Почетен знак).

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
11.06° C тъмни облаци
Нагоре