Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Работник кухня" в ДМК

Днес  17.10.2017 г. комисия назначена  със Заповед № 29 / 12.10.2017 година  на  Директора на Детска млечна кухня , Община град Добрич в състав:

Председател –Валентина Георгиева – Технолог  в ДМК, Дирекция „Хуманитарни дейности”

и членове:

     1. Нели Желева        - Главен експерт”Кадрова политика”в Дирекция „ХД”  

     2. Румяна Стоянова – ЗАС в ДМК , Дирекция „Хуманитарни дейности,

проведе  събеседване с кандидатите за длъжността „Работник кухня“ на непълно работно време 4 часа в ДМК гр. Добрич, Дирекция „Хуманитарни дейности ”.

До събеседването бяха допуснати :

     1.Лазаринка Миткова Лазарова

     2.Галя Тодорова Александрова

     3.Росен Василев Вдовичев

     4.Христина Димитрова Семова

     5.Красимира Викторова Наскова-Костадинова

     6.Детелина Стефанова Добрева

     7.Соня Йорданова Йовкова

     8.Виолета Христова Василева

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведеното  събеседване /Приложение 1 към протокола/.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване /Приложение №2 към Протокола/, веднага след приключването му. Максималния брой точки е 45.

На събеседването не се явиха :

Росен Василев Вдовичев

Христина Димитрова Семова

Кандидатите се класират  както следва:

1. Виолета Христова Василева - 39 точки

2. Лазаринка Миткова Лазарова - 37 точки   

3. Соня Йорданова Йовкова - 30 точки

4. Детелина Стефанова Добрева - 29 точки

5. Галя Тодорова Александрова - 29  точки

6. Красимира Викторова Наскона-Костадинова - 28  точки

Комисията предлага на Директора на ДМК в Община град Добрич да сключи Трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70, ал. 1от КТ, уговорен в полза на работодателя на непълно работно време /4 часа/ с класираните на първо и второ място кандидати за длъжността – Виолета Христова Василева и Лазаринка  Миткова Лазарова

Настоящия протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
3.55° C разсеяна облачност
Нагоре