Заседание № 27 на 31.10.2017 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през трето тримесечие на 2017 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите, с бюджет при Община град Добрич  към  30.09.2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Прекратяване на договор № 71 от 07.12.2006 година за предоставяне на концесия върху нежилищен имот, публична общинска собственост: „Ножарска работилница и художествена работа с цветни метали” от АЕМО „Стария Добрич", град Добрич, поради неизпълнение на част от договорните задължения от страна на концесионера ЕТ „Спецов – Георги Спецов”.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Отдаване под наем на общински полски пътища за стопанската 2017-2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич  

4. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 юли 2017 година до 30 септември 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич 

6. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.623.642 по КККР на град Добрич, находящ се на пл. „Свобода” № 8, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич 

7. Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост - магазин №10 в Хали на Централен кооперативен пазар.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

8. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се във фоайето на I-ви етаж в сграда с идентификатор 72624.623.617 /Корпус III/ на ул. „Независимост” №7 /южен вход/ в град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

9. Отдаване под наем на помещение за офис в сграда по ул. „Независимост” № 7б на Сдружение „ЕКИП КОНСУЛТ”, град Балчик.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

10. Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща павилион – част от спирка на градски транспорт, находящ се по бул. „Трети март” в град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

11. Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост – помещение в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

12. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

13. Промяна в състава на комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

14. Промяна в състава на Комисията по предложенията за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения и други обекти с общинско значение.

ВНОСИТЕЛ: Калина Георгиева, Секретар на Община град Добрич

15. ДРУГИ:

15.1 Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет (МС) за отпускане на персонална пенсия на детето Виктория Димитрова Георгиева;

15.2 Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет (МС) за отпускане на персонална пенсия на детето Серджихан Невент Исмаил;

15.3 Приемане на декларация във връзка с предстоящи обществени обсъждания по доклад за ОВОС на фирма „РУСГЕОКОМ БГ” АД, касаещи находище Спасово, блок Добрич.

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
10.68° C ниска облачност
Нагоре