Заседание № 28 на 28.11.2017 г.

Проект!

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Поемане на задължение за осигуряване на устойчивост по  Проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре“, по Програма „Деца и младежи в риск“, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009/2014 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Прекратяване на договор № 15 от 20.12.2002 г. за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост: спирка на градски транспорт – павилион и подслон, по ул. „Пaнайот Хитов”, срещу Многопрофилна болница за активно лечение, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно закупуване на поземлен имот с идентификатор 72624.433.17 по КККР на град Добрич за разширяване на Гробищен парк - град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Разрешаване изработване на проект за изменение на ОУП и проект на ПУП-ПЗ за ПИ 72624.87.81 в землището на град Добрич (за „ПСД – стопанска база за производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция, земеделска техника, торове и препарати“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Разрешаване изработване на проект за изменение на ОУП и проект на ПУП-ПЗ за ПИ 72624.87.82 в землището на град Добрич (за „ПСД – база за производство и търговия на селскостопанска продукция, земеделска техника, торове и препарати“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич   

7. Разрешаване изработване на проект за изменение на ОУП и проект на ПУП-ПЗ за ПИ 72624.87.84 в землището на град Добрич (за „ПСД – селскостопанска база за производство и търговия със селскостопанска продукция, земеделска продукция, земеделска техника, торове и препарати“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Разрешаване изработване на проект на ПУП-ПЗ за ПИ 72624.509.101 в землището на град Добрич (за „ПСД Плодохранилище, търговия и съхранение“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.168 в местността Гаази баба, в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.526 в местността Гаази баба, в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.454.66 (път от републиканската пътна мрежа) за обект: Водопровод за водоснабдяване на ПИ 72624.447.458 (земеделски имот) в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Разрешаване изработване на проект на ПУП-ПЗ за ПИ 72624.626.7073 в землището на град Добрич („за обществено обслужване“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Критерии за определяне на хората с увреждания, имащи право на безплатен превоз по Общинската транспортна схема на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Предложение за преименуване на социални услуги на територията на Община град Добрич.     

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.623.642, находящ се на пл. „Свобода” № 8.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

16. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост – помещение за лекарски и стоматологичен кабинети в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” №5 (бивша стоматологична поликлиника).

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

17. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на  Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

18. Предложение за продажба на общински жилищни имоти – апартаменти.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

19. Предложение за изключване на имоти, общинска собственост, от Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 16-9 от 31.01.2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

20. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

21. Вземане на решение за поемане на освободен дружествен дял от капитала на „Диагностично консултативен център - I – Добрич“ ООД и определяне правомощията на Кмета на Община град Добрич, представител в Общото събрание на съдружниците, на основание Решение № 4-28/28 Януари 2016 г. на ОбС град Добрич, във връзка със свикано ОС на съдружниците на 18.12.2017 година от 13,00 часа в сградата на „ДКЦ I - Добрич” ООД, град Добрич, ул. „Д.Петков” № 3.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

22. Издаване на Запис на Заповед във връзка с депозиране на авансово плащане по проект „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” град Добрич“, договор № BG16RFOP001-3.002-0032-C01.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

23. Доклад за дейността на временната комисия, сформирана на основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, и  Решение №  21 – 15  / 27.06.2017 г. на Общински съвет град Добрич и Заповед № 1068/07.09.2017 г.  на Кмета на Община град Добрич и предложения за Решения.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

24. Докладна записка относно създаване на Общински фонд „Здраве”.

ВНОСИТЕЛ: Атанас Атанасов, Председател на ПК БФДП

25. Други:

25.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

Община град Добрич ще връчи Годишните награди „Добрич“ на 30 октомври от 10.00 ч. в музейното пространство „Лапидариум“

27.10.2020

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич за 2020 година бяха определени на 23 октомври т.г. от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Община град Добрич ще връчи Годишните награди „Добрич“ на 30 октомври от 10.00 ч. в музейното пространство „Лапидариум“
ВИЖ ДОБРИЧ
14.92° C предимно облачно
Нагоре