Информация за проекта

Европейски съюз

Европейски структурни и инвестиционни фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставян на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.006-0003-C01 (№Д-34-58/30.12.2016г.), за проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза1“

Интегрираният проект за подобряване на водния сектор е най-мащабния инфраструктурен проект на Община град Добрич.

Общ размер на инвестицията по проекта      – 114,9 млн лева

От които Безвъзмездна финансова помощ   – 86,2 млн лева

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Основната цел на проекта е подобряване на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчните води на територията на Добрич.

Конкретните цели на проекта:

 • Реконструкцията на ПСОВ-Добрич ще доведе до по-добро пречистване на отпадъчните води на града и ще гарантира преодоляването на здравно-екологичните рискове.
 • Рехабилитацията на ВиК мрежата на града ще осигури по-качествени услуги на населението и бизнеса.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

 • Проектът за подобряване на водния сектор на Добрич има повече от 10-годишна история. Започнат е по програмата ИСПА през 2006 г., на няколко пъти стига до финал, но се връща в начална позиция заради пропуски и нарушения. По-късно кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г., но през 2013 г. програмата е спряна, а през 2014 г. проектното предложение не получава одобрение от ЕК.
 • Решението на проблема за финансиране на проекта е в новия програмен период. През 2015 г. водният цикъл на Добрич е включен в т. нар. големи ранни проекти във водния сектор по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ с осигурена безвъзмездна финансова помощ в размер на 86,2 млн. лв.
 • Проектът ще реши част от проблемите с водоснабдителната мрежа. Загубите на питейна вода в Добрич надхвърлят 80% при средно 60% за страната. Авариите са чести, което влошава предоставяните услуги на населението. С подмяната на старите азбестово-циментови тръби ще се подобри  качеството на питейната вода в града.
 • Ще се подобри и пречистването на отпадъчните води. Пречиствателната станция на Добрич, която се намира в с. Врачанци, е построена през 1986 г., но досега не е била реконструирана. Предвижда се изграждане на биологично стъпало с пречистване на азот и фосфор. Това ще доведе до по-добро пречистване на отпадъчните води, които се заустват в р. Добричка.
 • Канализацията на града е с обща дължина 210 км. От нея на този етап ще се реконструират само 6,4 км. В проекта екцентът е върху водопроводната мрежа, която е изградена в периода 1950 – 1970 г. и е морално остаряла.

Срок за изпълнение на дейностите по проекта – 36 месеца от подписване на договора.

РЕЗУЛТАТИ при изпълнение на проекта:

 • Реконструкция на ПСОВ-Добрич, която ще обслужва над 92 498 жители.
 • Канализация - рехабилитация на 6,4 км канализационна мрежа, в това число 3 главни колектора и 3 канализационни помнени станции.
 • Водопровод - рехабилитация на 79,7 км второстепенна водоснабдителна мрежа
 • Водоснабдяване - брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване - 92 498 души.

 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Добрич и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява  официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите

Община Добрич

 

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи

11.12.2019

На основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи
ВИЖ ДОБРИЧ
8.77° C тъмни облаци
Нагоре