Заседание №29 на 19.12.2017 г.

 

ДНЕВЕН РЕД

ПРОЕКТ!

1. Актуализация на бюджета за 2017 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Промяна на целта на средства от дългосрочен дълг, съгласно решение 16-7 от 31.01.2017 г. от "Изграждане на система за видеонаблюдение до 600 000 лева" на "Реконструкция на тротоари - до 600 000 лева".

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Разрешаване изработване проект на ПУП - ПП за ПИ 72624.207.33, 72624.207.34, 72624.218.34, 72624.280.675, 72624.280.701 и 72624.619.410 за обект: "Електрозахранване на стопанска постройка по чл. 56 от ЗУТ в ПИ 72624.207.37 - за "ПСД - обработка (без рязане) и продажба на дървен материал" в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Определяне на представител на Община град Добрич в комисията за изработване на Областна здравна карта

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Организиране на дейности по кариерно ориентиране към Център за подкрепа за личностно развитие.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: "Удължаване на гараж в УПИ ІV - 91 в кв. 31 по Кадастрален и ЗРП на ЖК "Балик - Йовково" - Юг на град Добрич

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

8. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост - помещения и оборудване в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. "Димитър Петков" №5 (бивша стоматологична поликлиника).

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

9. Протичане и приключване на ликвидацията на "Комуналефект" ЕООД - в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

10. Предложение за изменение на решение №28-12 от 28.11.2017 г. на Общински съвет град Добрич

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

11. Приемане на календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет град Добрич и на Постоянните комисии през 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

12. ДРУГИ.

12.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

Възстановява се безплатния транспорт до Гробищния парк

05.06.2020

Община Добрич възстановява безплатния транспорт до Гробищния парк от 6 юни, когато християните отбелязват Черешова Задушница. Линията, която е договорена се изпълнява от „Пътнически превози“ ЕООД. Автобусите тръгват в 8.30 и...

Възстановява се безплатния транспорт до Гробищния парк
ВИЖ ДОБРИЧ
18.89° C разкъсана облачност
Нагоре