Обявление за длъжността Специалист ТРЗ във Функция "Образование" към Дирекция "Хуманитарни дейности"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността Специалист ТРЗ във функция Образование към Дирекция „Хуманитарни дейности”

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – Организация, обработка и контрол по заплащането на труда, прилагане на Кодекса на труда, КСО и поднармативните актове към тях.

1.2. Цел на длъжността – Обработка на заплати на работници и служители в дейност Детски градини и изготвяне на платежни документи по тях. Издаване на служебни бележки по искне на служители. Изготвяне на статистически справки и отчети за фонд работна заплата. Поддържане на служебни досиета. Извършване на дейности по сключване, изменение и прекратяване на трудови правоотношения. Подаване на информация в НАП, НОИ и други институции относно трудовите правоотношения и заплащането на труда.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно или висше образование.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Специалност от направление Икономика се счита за предимство.

1.5. Години професионален опит – 3 години професионален опит в област счетоводство, ТРЗ или Човешки ресурси.

1.6. Допълнителни изисквания - компютърна грамотност, работа с програмни продукти, свързани с дейността, добро познаване на Кодекс на труда,  Кодекс за социано осигуряване, ЗЗБУТ, Наредба за работното време, почивките и отпуските, както и други нормативни актове, пряко свързани с работата му.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в  Община град Добрич, ул. България № 12, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16.00 часа, в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лице за контакт: Нели Желева – гл. експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“, Телефон за контакти: 0882 966 837

4. Краен срок за подаване на документите - 22.01.2018 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок за изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в в сградата на Община град Добрич в „Център за услуги и информация“.

Актуално

Общинският съвет прие бюджета на Община Добрич за 2020 година

28.01.2020

С 30 „за“ и петима „въздържал се“ общинският съвет прие финансовата рамка на Община Добрич, предложена от общинското ръководство за 2020 година. Бюджетът на Добрич за тази година възлиза на 76 391 723 лева. 61%,...

Общинският съвет прие бюджета на Община Добрич за 2020 година
ВИЖ ДОБРИЧ
3.68° C разсеяна облачност
Нагоре