Община град Добрич обявява публично обсъждане на Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в  срок от 23.03.2018 г. до 23.04.2018 г., Община град Добрич приема предложения и становища относно Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич на e-mail: dobrich@dobrich.bg

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

от Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

ОТНОСНО:  Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

 

Съгласно чл. 68, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, в общинските детски градини може да се организират почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата, по желание на родителите и при условия и по ред, определени с Наредба на Общинския съвет.

С предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата се цели да се регламентира заплащането на допълнителните услуги за почасово и сезонно отглеждане на децата в детските градини на територията на Община град Добрич.

Съгласно чл. 119, ал. 4 от Закона за здравето, за отглеждане на децата в общинските детски ясли родителите и настойниците заплащат такси в размери, определени от Общинския съвет в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

С предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата се цели да се регламентира възможността за заплащане на такса за ползване на детски ясли от деца, които не са обхванати в  общинските детски ясли и/или които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич.

І. Причини и мотиви за приемане на изменение и допълнение в Наредбата:

Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, са продиктувани от разпоредбите на чл.68, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, който регламентира възможностите в общинските детски градини да се организират като допълнителна услуга почасови, съботно-неделни и сезонни дейности по желание на родителите/настойниците или законните представители на детето.

За ползването на допълнителните услуги по отглеждането на децата в общинските детски градини и детски ясли, ще се заплащат такси за издръжка и ползване на материалната база и за необходимите средства за възнаграждения на персонала и задължителните осигурителни вноски от работодатели извън стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели. Реализираните приходи ще постъпват по бюджета на Община град Добрич.

ІІ. Цели, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на Наредбата:

 • Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси, Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за здравето;
 • Възстановяване на част от разходите на общината по предоставяне на услугите;
 • Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги;
 • Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагане на  Наредбата:

Предвидените изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община град Добрич не изискват допълнителни финансови средства от бюджета на общината.

 

ІV. Очаквани резултати от приемане на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата:

 • Синхронизиране на текстовете от Наредбата с действащото законодателство в Република България;
 • По-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските такси, предоставяни от Общината;
 • Наличие на допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини по отношение на почасови и сезонни дейности, по желание на родителите/настойниците;
 • Възможността за заплащане на такса за ползване на детски ясли от деца, които не са обхванати в  общинските детски ясли и/или които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич.

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е обвързано със синхронизирането на действащото българско законодателство (Закона за местните данъци и такси, Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за здравето), относимо към уредбата на тези обществени отношения.

Настоящите изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, приета от Общински съвет град Добрич, са в съответствие с европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.   

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич, заедно с мотивите /Приложение 1/, за обществено обсъждане, като на заинтересованите лица е предоставен 30-дневен срок да направят своите предложения и становища.

Въз основа на гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:                                                                                                             

                                

                                                                                                                                                             ПРОЕКТ!

 

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 298, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 119, ал. 4 от Закона за здравето и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, както следва:

§ 1. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Досегашната ал. 8 става ал. 10.
 2. Добавя се нова ал. 8 със следното съдържание:

„(8) Такса за ползване на детски ясли от деца, които не са обхванати в общинските детски ясли и/или които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич – 135,00 лв. на месец.“

 1. Добавя се нова ал. 9 със следното съдържание:

„(9) Предвидените в чл. 28, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 преференции не се отнасят за таксата по чл. 28, ал. 8.“

§ 2. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 1 се добавя нова т. 5 със следното съдържание:

„5. Такса за ползване на детски градини от деца, които не са обхванати в общинските детски градини и/или които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич, в периода 01.06. – 15.09. – 124,00 лв.“

 1. В ал. 1 се добавя нова  т. 6 със следното съдържание:

„6. Такса за ползване на детски градини за почасова дейност като допълнителна услуга от деца, които не са обхванати в общинските детски градини и/или които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич, в учебно време /от 15 септември до 31 май на следващата календарна година/ в рамките на шест последователни астрономически часа преди обяд – 62,00 лв.“

 1. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
 2. Добавя се нова ал. 10 със следното съдържание:

„(10) Предвидените в чл. 30, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 преференции не се отнасят за таксата по чл. 30, ал. 1, т. 5 и т. 6.“

§ 3. В преходните и заключителни разпоредби на Наредбата се създава §13 със следния текст:

„§13. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, влиза в сила от датата на публикуването й.”

2. Възлага на  Кмета на Община град Добрич последващи законови действия, във връзка с изпълнение на решението.

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

                                                                                        Приложение 1

            Мотиви към Наредбата:

С предложеният проект за изменение и допълнение на Наредбата се цели:

 1. Да се регламентира заплащането на допълнителните услуги за почасово и сезонно отглеждане на деца, които не са обхванати в общинските детски градини и/или които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич, в периода 01.06. – 15.09.;
 2. Да се регламентира възможността за заплащане на такса за ползване на детски ясли от деца, които не са обхванати в  общинските детски ясли и/или които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич.

          

            Мотиви към чл. 28, ал. 8:

С въвеждането на тази такса се цели предоставяне на възможност за ползване на общинските детски ясли от деца, които не са обхванати от електронната система за прием в детска ясла на територията на Община град Добрич и/или които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич. Размерът на таксата е формиран на база месечната такса за ползване на детска ясла /55,72 лв./ и  необходимите средства за възнаграждения и задължителните осигурителни вноски за персонала, ангажиран с предоставяне на услугата, извън стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция „Здравеопазване“ /79,28 лв./.

           

Работна заплата и задължителни осигурителни вноски от работодател за 1 медицинска сестра в детска ясла

917,50 лева

Работна заплата и задължителни осигурителни вноски от работодател за 1 детегледачка в детска ясла

668,00 лева

Общо

1585,50 лева

 

Максимален брой деца в група в детска ясла

20

Изчислена сума за 1 дете от дължимите възнаграждения и осигуровки

79,28 лева

Месечна такса за ползване на детска ясла

55,72 лева

Такса за ползване на детски ясли от деца, които не са обхванати в общинските детски ясли и/или които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич.

135,00 лева / месец

 

            Мотиви към чл.30, ал. 1, т. 5:

С въвеждането на тази такса се цели предоставяне на възможност за ползване на общинските детски градини от деца, които не са обхванати от електронната система за прием в детска градина на територията на Община град Добрич и/или които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич. Размерът на таксата е формиран на база месечната такса за ползване на детска градина /55,72 лв./ и необходимите средства за възнаграждения и задължителните осигурителни вноски за персонала, ангажиран с предоставяне на услугата, извън стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция „Образование“ /68,28 лв./.

 

Работна заплата и задължителни осигурителни вноски от работодател за 1 учител в детска градина 

1039,00 лева

Работна заплата и задължителни осигурителни вноски от работодател за 1 възпитател в детска градина 

668,00 лева

Общо

1707,00 лева

 

Максимален брой деца в група в детска градина

25

Изчислена сума за 1 дете от дължимите възнаграждения и осигуровки

68,28 лева

Месечна такса за ползване на детска градина

55,72 лева

Такса за ползване на детски градини от деца, които не са обхванати в общинските детски градини и/или които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич, в периода 01.06. – 15.09.

 

124,00 лева / месец

 

 

            Мотиви към чл.30, ал. 1, т. 6:

С въвеждането на тази такса се цели предоставяне на възможност за ползване на общинските детски градини от деца, които не са обхванати от електронната система за прием в детска градина на територията на Община град Добрич и/или които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич през учебно време в рамките на шест последователни астрономически часа преди обяд.

Размерът на таксата е формиран на база месечната такса за ползване на детска градина /55,72 лв./ и  необходимите средства за възнаграждения и задължителните осигурителни вноски за персонала, ангажиран с предоставяне на услугата, извън стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция „Образование“ /68,28 лв./ разделени на две. Часовете на ден за пребиваване в детската градина, съгласно Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование, са 12. Въз основа на тези часове таксата е разделена на две, за да се изчисли за шест часа. 

 

Работна заплата и задължителни осигурителни вноски от работодател за 1 учител в детска градина 

1039,00 лева

Работна заплата и задължителни осигурителни вноски от работодател за 1 възпитател в детска градина 

668,00 лева

Общо

1707,00 лева

 

Максимален брой деца в група в детска градина

25

Изчислена сума за 1 дете от дължимите възнаграждения и осигуровки

68,28 лева

Месечна такса за ползване на детска градина

55,72 лева

Обща такса на месец за максимално присъствие на ден 12 часа

 

124,00 лева / месец

Максимални часове на пребиваване в детската градина, съгл. Наредба № 5 за предучилищното образование

12

Такса за ползване на детски градини за почасова дейност като допълнителна услуга от деца, които не са обхванати в общинските детски градини и/или които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич, в учебно време /от 15 септември до 31 май на следващата календарна година/ в рамките на шест последователни астрономически часа преди обяд 

 

62,00 лева / месец

 

 

 

Актуално

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич

13.09.2019

Близо 650 първокласници (с 35 повече от миналата година), които за първи път ще прекрачат училищния праг ще бъдат посрещнати тържествено във всички училища от техните учители. Всеки първокласник ще получи от кмета Йордан Йорданов по две...

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
31.26° C ясно небе
Нагоре