Обява за длъжността "Касиер - домакин" в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания обявява свободно работно място за длъжността „ Касиер-домакин” в социалното заведение

 

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

            1.1. Област на дейност – да организира снабдяването, съхраняването и отпускането на стоки, материали, инвентар, обзавеждане и работно облекло. Организира, координира и отчита своевременно паричните средства.

            1.2. Цел на длъжността – приема, съхранява и предава парични средства. Извършва касови операции по предварително оформени приходно – разходни документи. Организира доставката на необходимите стоки и материали. Води установената първична отчетност по приемане на стоки и материали. Води картотека на постъпилите стоки и материали, инвентар, обзавеждане и работно облекло. Отговаря за събирането, съхраняването и отчитането на паричните средства /такси/ от потребителите на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (ДЦПЛУ) и Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ).

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно образование.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – общообразователна, специалностите в област икономика се считат за предимство.

1.5. Години професионален опит - с предимство ще се считат кандидати с опит в областта.

1.6. Допълнителни изисквания - компютърна грамотност, работа с нормативни документи, програмни продукти.

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, ул. „Суха река“,  № 37,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа.

Тел. за контакти: Албена Донева – 0884/311-448.

 

4. Краен срок за подаване на документите - 15.06.2018 г. включително.

 

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в социалното заведение.

 

 

 

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
8.86° C лека мъгла
Нагоре