Обява за конкурс за Управител на "Център за психично здраве д-р Петър Станчев - Добрич" ЕООД

Обявата е публикувана на 21.06.2018 г.

Община град Добрич по реда и при спазване на изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ (Обн. ДВ. бр. 55/2000 г. от 7 Юли 2000 г., последно изм. и доп. ДВ. Бр. 50 от 1 Юли 2016 г.), Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на основание № 34 –31 / 29.05.2018 г. на Общински съвет град Добрич,

 

О Б Я В Я В А :

 

         Конкурс за Управител на “Център за психично здраве д-р Петър Станчев - Добрич”  ЕООД .

 

 1. Изисквания към кандидатите за управител :

- да имат висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ с призната специалност по психиатрия и с квалификация по здравен мениджмънт;

- да имат най-малко пет години трудов стаж в областта на висшето образование по т. 1;

- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

                                                                                

 1. За участие в конкурса кандидатите за управител следва да притежават следните документи:
 • заявление (мотивационно писмо) за участие в конкурса;
 • копие от документ за завършено образование, квалификация, специализации и др.;
 • препис - извлечение от трудовата книжка;
 • свидетелство за съдимост;
 • медицинско свидетелство;
 • автобиография с хронологична последователност на заеманите от кандидата длъжности;
 • програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

      

  1. Заявлението за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават от кандидатите в запечатан плик и се завеждат в деловодството на Община град Добрич.
  2. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период се предоставя едновременно с документите за участие в конкурса в отделен запечатан плик.
 1. Документите се подават в деловодството на Община град Добрич в срок до 17:00 часа на 20.07.2018 г.
 2. Кандидатите за управители могат да получат достъп до документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала от 09.07.2018 г. до 20.07.2018 г. от 09:00 до 16:00 часа в сградата на лечебното заведение, след представяне на депозирано писмо в деловодството на Община град Добрич, с което изразяват намерение за участие в конкурса.
 3. Темите за събеседване за избор на управител на „Център за психично здраве д-р Петър Станчев -Добрич” ЕООД са:
 • Приоритети и задачи на лечебното заведение – кратък анонс на представената програма за развитие на лечебното заведение;
 • Нормативни документи прилагани в ежедневната работа на лечебното заведение;
 • Възможности и заплахи за вземане на управленски решения в контекста на съвременните предизвикателства в системата на здравеопазването;
 • Мотиви за кандидатиране за управител на лечебно заведение;
 • Кариерно развитие, като управител на лечебното заведение;
 • Конкретни лостове и мерки за увеличаване на приходите на лечебното заведение съпоставими с етичния кодекс и действащото законодателство в Република България.

   

  Конкурсът да се проведе в три етапа, както следва:

  - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

  - представяне от кандидатите на програма за развитието на дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

  - събеседванет с кандидатите  - ще се проведе в Малката заседателната зала на Община град Добрич на 27.07.2018 г. от 14:00 часа.

  Йордан ЙОРДАНОВ

  Кмет на община град Добрич  

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
10.68° C тъмни облаци
Нагоре