Окончателни резултати за "Управител" на "Столове' ЕООД

 

П Р О Т О К О Л  № 3

 

         Днес, 20.06.2018г. комисия  назначена със Заповед № 222 / 27.02.2018г  на Кмета на Община град Добрич в състав :

 

 

Председател : Росица Йорданова - Зам. кмет ИРЕФ  на Община град Добрич;

 

 

Секретар:       Петър Енев – Н-к отдел  в Дирекция ИРЕФОП ;

 

          и Членове:

Секретар:  Петър Андреев Енев – Директор  на Дирекция   ИРЕФОП

и Членове:

1. Янка Георгиева Димитрова – правоспособен юрист в общинска администрация

( Резервен член – Цветелина Тончева Енчева- правоспособен Юрист в общинска администрация );

2. Д-р Камелия Койчева – Председател на ПК „Наука, образование“

3. Нивелин Радичков – Председател на ПК „Търговия, услуги и туризъм“

4. Галин Иванов – общински съветник от ПК “Търговия, услуги и туризъм

5. Иван Тонев – общински съветник от ПК „Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост“

       

 

проведе работно заседание и събеседване  с кандидатите за  участие в конкурса за Управител  на  “ СТОЛОВЕ ” ЕООД.

 

 

След приключване на събеседването и оценка от членовете на комисията на  всеки един от кандидатите  и  обобщаване на резултатите с оценките от Бизнес- плановете  бяха взети следните,

                                             

                     

                      РЕШЕНИЯ:

 

 

1. Класира на първо място – Стоян Петров Стоянов за управител на Столове” ЕООД, получил общ  бал  9.27 точки  за разработения от него Бизнес план и събеседването,  съгласно представените и  подписани Карти за оценка на Бизнес плана / Образец № 3  към Приложение №1 от НАРЕДБАТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ГРАЖДАНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ И СДРУЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ( „НАРЕДБАТА“)/, Карти за оценка на събеседването/ Образец № 4  към Приложение №1 от „Наредбата“/ и Карта за обобщена оценка на резултатите / Образец № 5 към Приложение №1 от „Наредбата“ /  от  членовете на комисията.

 

2. Предлага на Кмета да утвърди настоящият протокол с резултатите от класирането на  конкурсната комисия и да сключи договор с кандидата, който е класиран на първо място.

 

3. Комисията задължава  Секретаря на комисията  да уведоми писмено  кандидата  за окончателните резултати от класирането.

 

                                                 

 

 

Актуално

„ПГ Комерс“ ООД променя маршрутните си разписания от 13 до 16 юли включително

13.07.2020

Във връзка с внезапно възникнали обективни обстоятелства, които имат пряко въздействие върху изпълнението на обществен превоз на пътници, Ви информираме, че за периода от 13.07 - 16.07.2020 г. включително фирма „ПГ Комерс“...

„ПГ Комерс“ ООД променя маршрутните си разписания от 13 до 16 юли включително
ВИЖ ДОБРИЧ
14.95° C ясно небе
Нагоре