Заседание № 37 на 18.09.2018 г.

 ПРОЕКТ!

 1.  Информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз и показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление” за полугодието на 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 

 1. Предложение за включване на проекти за концесии в плана за действие и приемане на план за действие за общинските концесии за периода 2018 - 2020 г. на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Разрешаване изработване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) на град Добрич за ПИ 72624.123.77 и проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на същия в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

                                         

 1. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.440.776 в местност „Пратера“ в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.568 в местност „Гаази баба“ в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Отдаване под наем на общински полски пътища за стопанската 2018-2019 година. 

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Определяне правомощията на представителя в Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница зa активно лечение - Добрич” АД, ЕИК: 124141302.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Предложение за побратимяване на Община град Добрич с град Тамбов, Руска Федерация.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Отпочване на процедура по преобразуване чрез вливане на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, „Автобусен транспорт“ ЕООД в „Градски транспорт” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

 

 1. Предложение за продажба на общински жилищни имоти – апартаменти.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост за поставяне на Рекламно-информационен елемент.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се: в ПИ 72624.617.97 на ул. „Кокиче” № 23 и ПИ 72624.615.65 в ж.к. „Русия 2” за поставяне на павилиони за търговска дейност.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост – Щанд № 2 и Щанд № 3, находящи се в Хали на Централен кооперативен пазар.    

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост – Аптека в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника).

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ сгради с идентификатори 72624.622.3660.3, 72624.622.3660.4, 72624.622.3660.5 в поземлен имот с идентификатор 72624.622.3660 по ул. „Цар Самуил“ № 14, град Добрич.    

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2018 година.  

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Одобряване   предложението на Конкурсната  комисия за избор на управител на „Диагностично -консултативен център - II - Добрич” EООД, град Добрич - ЕИК: 124140780 за определяне на кандидата, спечелил конкурса.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Одобряване предложението на Конкурсната комисия за избор на управител на „Център за психично здраве д-р П. Станчев - Добрич”  EООД, град Добрич - ЕИК: 000851111 за  определяне на кандидата, спечелил конкурса.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Формиране на паралелки в общински училища с по-малък брой ученици от минималния норматив.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Удостояване на творци с Национална литературна награда „Дора Габе” и съпътстващи отличия.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева Зам.-кмет на Община град Добрич

 

 1. Промяна в състава на ПК „Законност, обществен ред и контрол“.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев Председател на ОбС град Добрич

 

 1. Резултати от работата на Комисията по предложенията за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Добрич“/за присъждане на Почетен знак на общината.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев Председател на ОбС град Добрич

 1. ДРУГИ.

24.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

 

Актуално

Зповед на кмета на Добрич за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

22.10.2020

З А П О В Е Д   № 1488   гр. Добрич, 22.10. 20 20 г.   На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от...

Зповед на кмета на Добрич за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
21.68° C разкъсана облачност
Нагоре