Обява за длъжността Главен експерт "Училищно образование" в дирекция "Хуманитарни дейности"

Обявление

 

 

            Община град Добрич обявява работно място по заместване за длъжността главен експерт „Училищно образование“ в дирекция „Хуманитарни дейности“.

 

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

        1.1.Област на дейност:  Планиране, организиране, координиране, методическа помощ и контрол на дейности в сферата на училищното образование;

        1.2.Цел на длъжността: Съдейства за осъществяване на държавната и общинската политика в областта на училищното образование;

        1.3.Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър”;

        1.4.Области на висшето образование: „Педагогически науки“ или „Хуманитарни науки“, или „Социални, стопански и правни науки“, или „Природни науки, математика и информатика“;

        1.5.Професионален опит: 2 години трудов стаж;

        1.6.Допълнителни изисквания: компютърна и чуждоезикова грамотност.

        2.   Необходимите документи за кандидатстване:

               2.1.Заявление за участие (свободна форма);

               2.2.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

              2.3.Автобиография;

              2.4.Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

             2.5.Документ за компютърна и чуждоезикова грамотност.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лица за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова, младши експерт АБДЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

      4. Краен срок за подаване на документите: 05.10.2018 година включително.

      5. Етапи на подбора:

      5.1. Допускане по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

 

Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в стая №320, ет. 3 в Община град Добрич .

 

 

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
3.55° C разсеяна облачност
Нагоре