Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Управител" на "Център за психично здраве д-р Петър Станчев - Добрич"

 

П Р О Т О К О Л  № 2

 

Днес, 27.07. 2018 год., Комисия назначена със заповед № 738/05.07.2018 год.   на Кмета на Община град Добрич, в състав:

 

Председател : д-р Емилия Баева -  Зам. - Кмет „Хуманитарни дейности” на  Община град Добрич;

 

Секретар: Поради отсъствие на Георги Ковачев, на негово място встъпва резервният член Цветелина Енчева – ст. юрисконсулт, общинска администрация - правоспособен юрист;

и Членове:

  1. д-р Бисерка Пачолова –Общински съветник - член на ПК “Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”, магистър по медицина;
  2. д-р Дженко Русев - Общински съветник - член на ПК “Здравеопазване, социални дейности и демографска политика ”;
  3. д-р Светла Ангелова – Директор на РЗИ – Добрич.

 

обсъди и оцени представената от кандидата д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, Програма за развитието и дейността на лечебно заведение “Център за психично здраве д-р П. Станчев - Добрич” EООД, по изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. и прие следните,

 

РЕШЕНИЯ :

 

1. Кандидатът за управител д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева – получава средна оценка на представената Програма за развитие и дейността на лечебното заведение – Отличен /5,94/ и съгласно чл. 8, ал.3 Наредба №9 от 26.06.2000 г. се допуска до събеседване.

2. Събеседването с допуснатите кандидати за управител на “Център за психично здраве д-р П. Станчев - Добрич” EООД да се проведе на 27.07.2018 г. от 14,00 часа в Община град Добрич.

3. За решението на комисията кандидатите да се уведомят писмено, по телефон или по имейла на кандидата.

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
13.44° C облачно
Нагоре