Заседание № 40 на 30.10.2018 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към Община град Добрич през трето тримесечие на 2018 г. и актуализирано разпределение на променените бюджети към  30.09.2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Финансово подпомагане на лицата, изградили надгробни знаци на своите близки, които са засегнати при вандалската проява на 6 септември 2018 година в мюсюлманската част в Гробищния парк на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Закупуване на поземлен имот с идентификатор 72624.433.116 по КККР на град Добрич за разширяване на Гробищен парк - град Добрич (мюсюлманска част).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Актуализация на Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Даване на съгласие на „Диагностично консултативен център - I Добрич“ ЕООД град Добрич, ЕИК: 124140855 за закупуване на дълготрайни материални активи.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 юли  2018 година до 30 септември 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.509.117 (урбанизирана територия за „Търговски обект, комплекс“) – частна собственост и 72624.509.115 (път от републиканската пътна мрежа) за обект: „Електрозахранване на Шоурум“ в ПИ 72624.509.126 (урбанизирана територия за „ОО“) в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Одобряване проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.454.66 за обект: Водопровод за водоснабдяване на ПИ 72624.447.458 в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.604.324 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Армейска“ № 46.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

10. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.606.439 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Вежен“ № 5.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

11. Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 72624.902.119 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази Баба“, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

12. Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост – помещение в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

13. Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ павилион – част от спирка на градски транспорт, находящ се по ул. „Христо Ботев“ (до пазара).

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

14. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост – помещения №№ 8 и 9 в сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 (бивше ОУ „Отец Паисий”) на ул. „Отец Паисий” № 16.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

15. Отдаване под наем на общинско място – публична общинска собственост, находящо се в ПИ 72624.623.9511 в улична регулация, по ул. „Независимост”, между хотел „Добруджа” и бл. 29, за поставяне на павилион.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

16. Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на Рекламно-информационни елементи - 15 броя.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

17. Промяна в срока за предявяване на плащане в Запис на Заповед, обезпечаващ искане за авансово плащане по Проект „За равен шанс на децата“ № BG051PO00-2.004-0028-C01.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

18. Вземане на решение за внасяне на искане чрез Областен управител на Област Добрич до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне на имоти, държавна собственост с идентификатори 72624.627.4254, 72624.627.4254.1, 72624.627.4254.2 и 72624.627.4254.3 по кадастралната карта на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Група общински съветници, от ПП ГЕРБ в Общински съвет град Добрич

19. ДРУГИ:

19.1. Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет (МС) за отпускане на персонална пенсия на детето Анна-Мария Мариянова Захариева.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на ОбС град Добрич

19.2. Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет (МС) за отпускане на персонална пенсия на детето Бурак Зьохал Жевайдинов.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на ОбС град Добрич

19.3. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания на Кольо Иванов Колев.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на ОбС град Добрич

Актуално

Община град Добрич ще връчи Годишните награди „Добрич“ на 30 октомври от 10.00 ч. в музейното пространство „Лапидариум“

27.10.2020

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич за 2020 година бяха определени на 23 октомври т.г. от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Община град Добрич ще връчи Годишните награди „Добрич“ на 30 октомври от 10.00 ч. в музейното пространство „Лапидариум“
ВИЖ ДОБРИЧ
14.91° C предимно облачно
Нагоре