17. Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл.155 от Семейния кодекс (СК) и по право - чл.173 от СК)

Необходими за изпълнение на услугата документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Декларации по образец,
  3. Копие от акт за раждане,
  4. Съдебно решение за поставяне под запрещение (пълно или ограничено) на лицето, за което се изисква удостоверение за настойничество/за попечителство,
  5. Съдебно решение за лишаване от родителски права,
  6. Копие от смъртен акт на починали родители (за малолетни и непълнолетни),
  7. Документи за самоличност на родителите или дееспособния съпруг (за справка),
  8. Справка за съдимост (изисква се служебно)

 

срок за изготвяне на удостоверението: до 30 дни

такса/ цена: безплатно

 Назначаване на настойнически съвет или попечител и заместник-попечител.

При постъпване на документи, удостоверяващи необходимостта от назначаване на настойник или попечител, уведомление за необходимост от учредяване на настойничество или попечителство, органът по настойничеството и по попечителството е длъжен да назначи настойнически съвет или попечител и заместник-попечител в 30-дневен срок, като срокът тече от получаването на препис от влязло в сила съдебно решение за поставяне под запрещение или за лишаване от родителски права, както и от узнаването за смъртта на родителя (арг. от чл. 155, ал. 1 СК).

В случаите на постъпване на уведомление за необходимост от учредяване на настойничество или на попечителство, органът по настойничеството и по попечителството извършва проверка и ако са налице основанията за това, назначава настойнически съвет или попечител и заместник-попечител в горепосочения срок (арг. от 155, ал. 2 СК).

Органът по настойничеството и по попечителството задължително изслушва детето при условията на чл. 15 от Закона за закрила на детето и взема становище от дирекция "Социално подпомагане". При учредяване на попечителство върху поставен под ограничено запрещение се изслушва и запретеният.

Органът по настойничеството и по попечителството по постоянния адрес на лицето назначава настойник, заместник-настойник и двама съветници измежду роднините и близките на малолетния или на поставения под пълно запрещение, които най-добре ще се грижат за неговите интереси и са дали писмено съгласие за това. Те образуват настойнически съвет. В състава на настойническия съвет могат да се включват и други подходящи лица.

Органът по настойничеството и по попечителството по постоянния адрес на лицето назначава попечител и заместник-попечител измежду горепосочените лица, които са дали писмено съгласие за това (чл. 157 СК).

При учредяване на настойничество или попечителство над дете, органът по настойничеството и по попечителството може да поиска от дирекция "Социално подпомагане" предприемането на подходящи мерки за закрила (чл. 159, ал. 2 СК).

При назначаване на настойнически съвет или на попечител и заместник-попечител, както и в случаите, когато настойник или попечител е дееспособният съпруг или родител, на настойника и попечителя се издава удостоверение за настойничество и попечителство.

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
21.05° C облачно
Нагоре