Община Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „ЦЗПЖ“

 

Документът е публикуван на 16.11.2018 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „ЦЗПЖ“ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“ за срок от 16.11.2018 г. до 17.12.2018 г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

проект

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „ЦЗПЖ“ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“ (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“)

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Общинско предприятие ЦЗПЖ е създадено с предмет на дейност управление и поддържане на зоопаркове, отглеждане, изхранване, ветеринарно лечение, запазване на редки видове животни, подобряване на колекцията от животни с цел запазване на генетичния фонд, поддържане на наличните съоръжения на зоопарк, организиране на образователни, културно-развлекателни и атракционни мероприятия.

 

Причини и мотиви за приемане на Правилника за изменение и допълнение

Предложението се отнася до промяна в предмета на дейност и промяна на Приложения А и Б съответно за структура и численост на персонала в предприятието. Правилника за дейността на ОП ЦЗПЖ гр.Добрич е приет с Решение №15-2 от 18.12.2012 г. на основание чл.52 ал.3 от ЗОС. Към настоящият момент числеността на персонала е 12 работници.

Анализ на разпределените задължения и отговорности между съществуващите общински предприятия, показа необходимостта от вътрешна реорганизация на дейностите, с цел оптимално и ефективно управление на дейностите. Конкретното предложение е, дейността „Общински приют за безстопанствени животни” да премине от ОП”УДП” в ОП „ЦЗПЖ” с цялата си численост активи и бюджет. По този начин се обединяват в едно предприятие всички дейности свързани с отглеждане  на животни /необходимост от хранене, ветеринарно обслужване, екарисаж и др/. Персоналът на ОП „УДП” намалява с 6 бр., с колкото се увеличава персоналът на ОП „ЦЗПЖ”, който става общо 18 бр.

2. Цели и очаквани резултати от приемане на измененията.

Да се постигне балансирано разпределение на задълженията и отговорностите между ръководствата общинските предприятия, с оглед на по-ефективното управление на дейностите. Дейността на ОП „ЦЗПЖ” ще бъде по икономична, по-качествена и по-целесъобразна, като например ще има възможност за осигуряване на ежедневна ветеринарно медицинска помощ за животните, използване на общ  транспорт, съвместно използване на екарисажни услуги и други.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба

За прилагането на новите текстове от Правилника за дейността на ОП не са необходими допълнителни финансови средства, извън тези планирани в годишните бюджети за Дейност „Център за защита на природата и животните“ и за Дейност „Общински приют за безстопанствени животни“.

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „ЦЗПЖ” на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗОС/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, проектът за изменение на  Правилника за дейността на ОБП „Устойчиви дейности и проекти“ е публикуван на интернет- страницата на Община град Добрич, където заинтересованите лица могат да се запознаят с него и съответно да направят писмени предложения и да изразят становища в 30-дневен срок от публикуване на настоящия документ.

 

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс:

§1.  Изменя разпоредбата на чл. 2 от Правилника, както следва:

Чл.2.  Предметът на дейност на Общинското предприятие е: управление и поддържане на зоопаркове, отглеждане, изхранване, ветеринарно лечение, запазване на редки видове животни, подобряване на колекцията от животни с цел запазване на генетичния фонд, поддържане на наличните съоръжения на зоопарк, организиране на образователни, културно-развлекателни и атракционни мероприятия, управление и поддържане на приют за безстопанствени животни.

§2.  Изменя визираните в чл. 11 от Правилника Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“.

§3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич

 

 

Актуално

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.

27.11.2020

Областният съвет на БЧК Добрич уведомява всички заинтересовани лица по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО  МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛАН 2019, че удължава срока на раздаване само в град Добрич до 0 4 .12.2020 г . В...

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
3° C облачно
Нагоре