Местни избори 2007

Общинска избирателна комисия град Добрич
Община град Добрич
ул. България 12
тел./факс: 600 703 или
централа: 600 001, 600 002, 600 003, 600 004 вътр. 231

Със Заповед № 1151 от 31.08.2007 г. на основание на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за местните избори, Кметът на Община град Добрич образува на територията на Община град Добрич 136 избирателни секции за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г., чийто обхват и местата за гласуване са съгласно Приложение 1.
При наличие на не по-малко от по 30 избиратели, които са живели през последните 10 месеца преди изборния ден в град Добрич, се образува и една избирателна секция в "Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич" АД, една избирателна секция в Дома за стари хора и една избирателна секция в "Следствени арести". От 31 август 2007 г., Заповедта и Приложение 1 към нея са изложени на външното информационно табло пред сградата на Общината.
 

Списък на улиците в град Добрич по избирателни секции             

Съгласно Чл. 12 от Закона за местните избори гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който желае да бъде вписан в избирателен списък, представя писмена декларация по образец в Община град Добрич Дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението" на ул."Л.Каравелов" №6 в срок до 17 септември 2007г (понеделник), в която да декларира:1. гражданството;2. адреса на пребиваване през последните 10 месеца преди изборния ден на територията на съответната община или кметство;3. номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него;4. данните от личната карта или паспорта.Гражданин, който иска да бъде вписан в избирателен списък трябва да отговаря на условията на чл. 3а от Закона за местните избори, а именно:

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г., в сила от 19.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) Всеки гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, има право да избира общински съветници и кметове, ако е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 10 месеца в съответното населено място, не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин, и предварително с писмена декларация е заявил желанието си да упражни правото си на глас в съответното населено място.

Места за обявяване на избирателните списъци

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска (в срок до 13 октомври 2007 г.) да бъде вписан в избирателния списък и да гласува по настоящ адрес. Условието е, избирателят да има настоящ адрес през последните 10 месеца преди изборния ден в съответното населено място (т.е. регистрацията му по настоящ адрес в град Добрич да е направена преди 27.12.2006 г.). Заявление за гласуване по настоящ адрес се подава в общинска дирекция „ГРОН”, ул.”Л.Каравелов” № 6, гр.Добрич.За Местните избори не се издават удостоверения за гласуване на друго място.

Със Заповед № 1241 от 26.09.2007 г. на основание чл. 44, ал.1, т.т.1 и 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 65, ал. 2, 3, 5 и 7 и чл. 65а от Закона за местните избори, Кметът на Община град Добрич определя местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали – афиши, плакати, реклами, позиви, обръщения и други.

 Съобщение за избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат и зрителни увреждания
Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в изборния ден, ще могат да подават заявки – от 6.00 до 18.15 ч. в изборния ден - на телефони 600-416 и 600-702 в Общината, а в седмицата преди изборния ден и на адрес: Община град Добрич, ул.”България” 12, град Добрич (до дежурния екип за Местни избори). От Общината е осигурен автомобил, пригоден за транспортиране на хора с увреждания, за ползването на който не се заплаща. Предварително в петък, 26.10.т.г., от 8.00 до 19.00 ч. може да се направи заявка и в ПГ „Комерс” ООД за ползване в изборния ден на специализирания микробус за хора с увреждания – на цената на билет от градския транспорт. Телефонът е 601-400.

Заповед 1345/17.10.2007 на Кмета на град Добрич за забрана относно провеждането на масови прояви и консумацията на алкохол в предизборния и изборния ден.

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.23° C ясно небе
Нагоре