Заседание № 42 на 18.12.2018 г.

Поект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Актуализация на бюджета за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Предложение за поемане на дългосрочен дълг чрез провеждане на процедура за избор на кредитна институция.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Общински пазари“ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“ (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП ЦЗПЖ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“ (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОБП „Устойчиви дейности и проекти“ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“ (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Даване на съгласие общината да подаде проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004, с наименование: „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 Областни информационни центъра през периода 2019-2021, Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ” (ПО4).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Одобряване проект на решение на Кмета на Община град Добрич за  прекратяване на договор № 69 от 07.12.2006 г. за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Щампаджийница”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич с концесионер ЕТ „ЗОЯ – Здравко Жейнов” - заличен в търговския регистър, поради настъпила смърт на Здравко Христов Жейнов.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Разрешаване изработване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на Поземлени имоти (ПИ) 72624.252.22 (пасище - общинска публична собственост) и 72624.274.86 (път от републиканска пътна мрежа – държавна собственост) за обект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич“ - фаза 1, ВиК-разпределителна  водопроводна и канализационна мрежа – 3 ЛОТА“, обхващащ частта от проекта, която попада извън границите на урбанизираните територии.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Разрешаване изработване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на Поземлени имоти (ПИ) 72624.621.107 (път от републиканска пътна мрежа – държавна собственост) и 72624.474.81 (за движение и транспорт - публична държавна собственост) за обект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич“- фаза 1, ВиК-разпределителна  водопроводна и канализационна мрежа – 3 ЛОТА“, обхващащ частта от проекта извън границите на урбанизираните територии, до разпределителна шахта в ПИ 72624.474.82.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Разрешаване изработване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на Поземлени имоти (ПИ) 72624.274.87 (местен път – публична общинска собственост) за обект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич“ - фаза 1, ВиК-разпределителна  водопроводна и канализационна мрежа – 3 ЛОТА“, обхващащ частта от проекта извън границите на урбанизираните територии.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Изменение на Решение № 41-19 по протокол № 41 от 27.11.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Продажба на имот (земеделска земя), общинска собственост, по реда на  Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

14. Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Разширение на съществуваща пералня в УПИ III в кв.7 по ПУП - ПРЗ на ЖК „Дружба 1, 2 и 4” на град Добрич”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

15. Отдаване под наем на общинско място – публична общинска собственост, находящо се в ПИ 72624.623.9511 в улична регулация, по ул. „Независимост”, между хотел „Добруджа” и бл. 29, за поставяне на павилион.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

16. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

17. Приемане на календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет град Добрич и на Постоянните комисии през 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на ОбС град Добрич

Допълнителна: Издаване на Запис на заповед, във връзка с депозиране на авансово плащане за Проект „Реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура в Добрич – I“ по Договор № BG16RFOP001-1.011-0005-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
10.67° C ниска облачност
Нагоре