Проект "Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич"

 

                                                                                    

 

Информация по проект BG16RFOP001-1.011-0006 "Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич" по договор № от ИСУН - BG16RFOP001-1.011-0006-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Дейностите по проекта са на стойност 6 529 990,09 лв., в това число 5 550 491.58 лв. финансиране от ЕС и 979 498.51 лв. - национално финансиране.

С изпълнението на проекта се цели създаване на привлекателна градска среда в община град Добрич, като предпоставка за повишаване на качеството на живот и подобряване на екологичната среда в региона чрез реализиране на инвестиции в ключови територии. Той е част от програмата за изпълнение на ИПГВР на град Добрич, насочен към поетапно, балансирано и трайно преодоляване на важни за общността икономически, екологични, социални и други проблеми. Обектите са част от две приоритетни зони за въздействие, определени съобразно нуждите на жителите на град Добрич и възможностите за финансиране на приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020г. Планираните дейности включват реконструкция и благоустрояване на улична мрежа, прилежащите тротоари, зони за обществен отдих и паркиране в територии с преобладаващ социален характер и с публични функции с висока обществена значимост. Проектът е част от приложения цялостен интегриран подход, по отношение на всички обекти от инвестиционната програма и предвижда обновяване и благоустрояване на многофункционални пространства за отдих, спорт и игра, осигуряващи свободен достъп за ползване от жителите и гостите на Добрич в Централна градска част и жилищен комплекс Балик-Йовково. Проектът ще повлияе положително на цялата общност в град Добрич, тъй-като предлага координирано изпълнение на важни местни политики за решаване на проблемите, свързани с модернизиране и реконструиране на физическата среда на значими обществени пространства в града. Предвидените дейности са взаимосвързани и ще осигурят синергия и трайно подобряване на целевата територия, от гледна точка на достъпност, сигурност, екологични условия и качеството на живот в град Добрич. Постигнатите резултатите ще повлияят положително за жизнената и работната среда в общината.

Улиците, включени в проекта са „Кирил и Методий“, „Максим Горки“, „Стоян Михайловски“, „Георги Кирков“, „Детелина“ и „Теменуга. Проектът предвижда цялостно преасфалтиране на улиците, възстановяване на тротоарите, ремонт на осветлението, на междублоковите пространства и изграждане на детски площадки.

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.011-0006-C01 Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община град Добрич  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

 

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
12.45° C ясно небе
Нагоре