Проект "Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич"

Информация по проект BG16RFOP001-1.011-0006 "Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич" по договор № от ИСУН - BG16RFOP001-1.011-0006-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Дейностите по проекта са на стойност 6 529 990,09 лв., в това число 5 550 491.58 лв. финансиране от ЕС и 979 498.51 лв. - национално финансиране.

С изпълнението на проекта се цели създаване на привлекателна градска среда в община град Добрич, като предпоставка за повишаване на качеството на живот и подобряване на екологичната среда в региона чрез реализиране на инвестиции в ключови територии. Той е част от програмата за изпълнение на ИПГВР на град Добрич, насочен към поетапно, балансирано и трайно преодоляване на важни за общността икономически, екологични, социални и други проблеми. Обектите са част от две приоритетни зони за въздействие, определени съобразно нуждите на жителите на град Добрич и възможностите за финансиране на приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020г. Планираните дейности включват реконструкция и благоустрояване на улична мрежа, прилежащите тротоари, зони за обществен отдих и паркиране в територии с преобладаващ социален характер и с публични функции с висока обществена значимост. Проектът е част от приложения цялостен интегриран подход, по отношение на всички обекти от инвестиционната програма и предвижда обновяване и благоустрояване на многофункционални пространства за отдих, спорт и игра, осигуряващи свободен достъп за ползване от жителите и гостите на Добрич в Централна градска част и жилищен комплекс Балик-Йовково. Проектът ще повлияе положително на цялата общност в град Добрич, тъй-като предлага координирано изпълнение на важни местни политики за решаване на проблемите, свързани с модернизиране и реконструиране на физическата среда на значими обществени пространства в града. Предвидените дейности са взаимосвързани и ще осигурят синергия и трайно подобряване на целевата територия, от гледна точка на достъпност, сигурност, екологични условия и качеството на живот в град Добрич. Постигнатите резултатите ще повлияят положително за жизнената и работната среда в общината.

Улиците, включени в проекта са „Кирил и Методий“, „Максим Горки“, „Стоян Михайловски“, „Георги Кирков“, „Детелина“ и „Теменуга. Проектът предвижда цялостно преасфалтиране на улиците, възстановяване на тротоарите, ремонт на осветлението, на междублоковите пространства и изграждане на детски площадки.

Актуално

Часовниковата кула в АЕМО „Стария Добрич“ отново отброява точното време

30.09.2020

Община Добрич приключи ремонта на Часовниковата кула в АЕМО „Стария Добрич“.  Запазен е стария механизъм и архитектурния облик на Часовниковата кула. Всички граждани и гостите на Добрич, които посещават Стария Добрич,...

Часовниковата кула в АЕМО „Стария Добрич“ отново отброява точното време
ВИЖ ДОБРИЧ
15.17° C предимно ясно
Нагоре