Проект "Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич"

Информация по проект BG16RFOP001-1.011-0006 "Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич" по договор № от ИСУН - BG16RFOP001-1.011-0006-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Дейностите по проекта са на стойност 6 529 990,09 лв., в това число 5 550 491.58 лв. финансиране от ЕС и 979 498.51 лв. - национално финансиране.

С изпълнението на проекта се цели създаване на привлекателна градска среда в община град Добрич, като предпоставка за повишаване на качеството на живот и подобряване на екологичната среда в региона чрез реализиране на инвестиции в ключови територии. Той е част от програмата за изпълнение на ИПГВР на град Добрич, насочен към поетапно, балансирано и трайно преодоляване на важни за общността икономически, екологични, социални и други проблеми. Обектите са част от две приоритетни зони за въздействие, определени съобразно нуждите на жителите на град Добрич и възможностите за финансиране на приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020г. Планираните дейности включват реконструкция и благоустрояване на улична мрежа, прилежащите тротоари, зони за обществен отдих и паркиране в територии с преобладаващ социален характер и с публични функции с висока обществена значимост. Проектът е част от приложения цялостен интегриран подход, по отношение на всички обекти от инвестиционната програма и предвижда обновяване и благоустрояване на многофункционални пространства за отдих, спорт и игра, осигуряващи свободен достъп за ползване от жителите и гостите на Добрич в Централна градска част и жилищен комплекс Балик-Йовково. Проектът ще повлияе положително на цялата общност в град Добрич, тъй-като предлага координирано изпълнение на важни местни политики за решаване на проблемите, свързани с модернизиране и реконструиране на физическата среда на значими обществени пространства в града. Предвидените дейности са взаимосвързани и ще осигурят синергия и трайно подобряване на целевата територия, от гледна точка на достъпност, сигурност, екологични условия и качеството на живот в град Добрич. Постигнатите резултатите ще повлияят положително за жизнената и работната среда в общината.

Улиците, включени в проекта са „Кирил и Методий“, „Максим Горки“, „Стоян Михайловски“, „Георги Кирков“, „Детелина“ и „Теменуга. Проектът предвижда цялостно преасфалтиране на улиците, възстановяване на тротоарите, ремонт на осветлението, на междублоковите пространства и изграждане на детски площадки.

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
7.53° C тъмни облаци
Нагоре