Отчет за третата година от мандат 2015 - 2019 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ

 

 • Общността на град Добрич активно участва при формирането и реализацията на общинските политики.
 • Общността на град Добрич осъществява ефективен контрол върху качеството и използването на публичните ресурси.
 • Община град Добрич създава условия за стриктен обществен ред и сигурност на гражданите.
 • Община град Добрич е привлекателно място за живеене и инвестиране.
 • Община град Добрич създава и поддържа жизнена среда с висок стандарт.

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

на работа през управленския мандат:

 

 1. Върховенство на закона.
 2. Етичност и диалог с гражданите по всички проблеми, отнасящи се до развитието на Община Добрич. Стимулиране на местните предприемачи.
 3. Непрекъснат стремеж към облагородяване на обществените пространства – мощен възпитателен фактор за формиране на културни ценности и потребности.
 4. Активно използване на възможностите за съфинансиране на общински проекти от европейски и национални фондове
 5. Отчетност, откритост и прозрачност при управление и разпореждане с публични ресурси.

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

 • Добрич – град с облагородени обществени пространства, възпитаващи културни ценности и културна потребност;
 • Добрич – център на многообразни културни събития;
 • Добрич - среда на сигурност,  качество на живот и предприемачество.
 •  Добрич – икономически стабилен град, уповаващ се на собствен предприемачески потенциал.
 • Добрич – град с еднакъв стандарт за качество на средата във всички градски зони.

Поставените цели ще постигнем посредством:

 • разумно планиране и разходване по приоритети на бюджетните средства;
 • ефективно управление на общинската собственост;
 • подобряване на дейността на общинските предприятия и търговски дружества;
 • повишаване на компетентността и капацитета на общинската администрация;
 • активно партньорство с гражданите

 

За постигане на стратегическите цели Община град Добрич си поставя следните приоритети:

 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:

 • Открито и динамично управление.
 • Развитие и модернизация на инфраструктурата;
 • Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината.
 • Постигане на условия за развитие на конкурентноспособна икономика, основани на прозрачно управление и ясни правила
 • Сигурност

 

Дейностите, които Община Добрич предприема за реализация на основните приоритети и стратегическите цели:

 

 1. Открито и динамично управление
 • През 2018 г. внедрената Интегрирана система за управление на качеството и околната среда по стандарти ISO 9001 и ISO 14001 беше ресертифицирана по последната действаща версия на двата стандарта (версия 2015). Общинска администрация продължава от 2007 г. и досега да поддържа и развива Интегрираната система в съответствие с изискванията на стандартите в сферата на местното самоуправление, административните и технически услуги за гражданите и бизнеса. В края на 2017 г. и началото на 2018 г. бяха извършени всички изискващи се процедури за внедряване на Европейския модел CAF за управление на качеството в работата на администрацията. Чрез извършването на самооценка бяха идентифицирани и анализирани силните страни и областите за подобрение в цялостната дейност, а в разработения и утвърден през м. март 2018 г. План за действие са определени мерки за усъвършенстване на работата на администрацията в краткосрочен и средносрочен аспект.

 

 • Развитие на местното самоуправление чрез ангажиране на гражданите,  гражданските сдружения и професионалните организации в осъществяване на публичните политики и гражданския контрол върху тях.

 

 • Редовни заседания на тристранния съвет.

През 2018 година Община град Добрич продължи добрата си работа в партньорство с всички синдикални общински структури. Има подписани и действащи КТД за всяка дейност

 

 • Ефективно работещи обществени съвети

Кметът на Добрич инициира учредяване на „Обществен съвет по образованието Към Кмета на Община град Добрич“, първото заседание на който се състоя на 6 декември 2018 г. За участие в него бяха поканени представители на учебните заведения, училищните настоятелства, бизнес средите и гражданското общество в Добрич. Целта на инициативата е съветът да е постоянен консултативен и експертен орган, който осъществява дейността си въз основа на действащото в страната законодателство, решенията на Общинския съвет и разпоредбите на специален правилник за дейността му, както и да подобри диалога между администрацията и гражданското общество по въпроси, свързани с образованието и би допринесъл за развитието на образователната политика на територията на общината.

 • Партньорство с неправителствени организации.
 • През 2018 г. Общината е сред финалистите в раздел „Общност“ на европейския конкурс „Иновации в политиката“, организиран от едноименния институт във Виена. Участието си общината извърши чрез попълване на онлайн формуляр, отразявайки своята подкрепа на проекта „Глобал Добрич“ и форума „Добрич в бъдеще време“. 1054 независими европейски граждани са гласували за Добрич и проекта „Глобал Добрич“ в рамките на конкурса. Наградите “Иновации в политиката” са най-престижното европейско отличие в публичната сфера. Мисията на виенския институт е да подкрепи тези политици в Европа, които имат смелостта да тръгнат по нов път, креативни са и постигат реални резултати - независимо от партийната принадлежност и регионалното ниво. През 2018 г. общо шест са проектите от България, стигнали до финалите, като сред отличените от международното жури български инициативи е практиката „Бъдещето на гражданството - местен форум за насърчаване на активно общество“, представена от кмета на Община Добрич.
 • През 2018г. Община град Добрич е отличена за победител в рамките на третото издание на конкурса ЕКООБЩИНА - категория „Енергийна ефективност на сградите – община с население над 40 000 жители“. ЕКООБЩИНА е конкурс, организиран от  Посолството на Франция в България, Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, който има за цел да открои значението на прилагането на добри практики на местно ниво в шест ключови области, представляващи стълбовете на едно устойчиво градско развитие: енергийна ефективност на обществените сгради и частните жилища; управление на водите; управление на отпадъците; устойчива градска мобилност; управление на публичните пространства; спорт и гражданско общество.
 • Продължава сътрудничеството на Община град Добрич с инициативата Global Dobrich. В резултат на съвместна работа бяха стартирани и успешно функционират няколко инициативи:
 •  Ежеседмичен Фермерски пазар Добрич
 • Участие в международен форум Co-Created, организиран за представители на общини и граждански организации от Италия, Франция, Испания и България. Край Палермо, Сицилия за ефективността на сътрудничеството между местните власти и гражданите
 • Филмовото предизвикателство "Красив Добрич" - филми, заснети с любов и поглед към Добрич.
 • Трето и четвърто издание на форум „Добрич в бъдеще време“, едно от които се проведе в гр.  София, а второто в Добрич и бе посветено на киното и културата.
 • Община град Добрич активно си сътрудничи и подпомага други граждански организации, между които сдружение „Черноморски център за развитие“ за провеждане на фестивала „Ябълката Фест“. Фестивалът се реализира по програма за финансиране на граждански инициативи в полза на месната общност.

 

 • За втора година Община град Добрич е партньор в проект „Мястото“ за преобразяване на градската среда в четири от кварталите на града. Проектът се осъществява от сдружение „БГ Бъди Активен”, като на местно ниво се изпълнява от сдружение „Еко Добруджа” („Доброжънци”).  Кварталите, където с участието на местната общност бяха обновени пространства, са „Иглика”, „Дружба”, „Добротица” и „Балик”. Общото финансиране по проекта за обновяване на кварталните пространства е 7 000 лева.
 • В първото издание на проекта беше облагородено игрището между 3 училища- „Ябълката Място” и бе изградена лятна сцена и автобус-библиотека с помощта на доброволци от „Черноморски център за развитие”.

 

 • Актуализиране и  публично оповестяване на Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на общината за 2018 година;
 •  Проведена процедура за класиране на кандидатствалите 8 организации. Одобрените прооектни предложения са финансирани по низходящ ред до изчерпване средствата от 10 000 лева за  2018 година и са сключени договори с 8 НПО. В резултат на изпълнение на Програмата:
  • По проект „Да помогнем на сърдечно-болните деца в Добрич – 2018“  21 деца получиха жизнено важни за тях безплатни висококвалифицирани прегледи, Едно дете в кърмаческа  е насочено за операция в София, която е извършена успешно.
  • По проект „Ябълката_фест“ 1200 ученика от началните класове в Добрич преминаха неформални интерактивни обучения на тема „Здравословно хранене“. Чрез организиране на двудневен фестивал кварталното пространство, известно като „Ябълката 1“, се превърна в събирателен център за екологични, културни, спортни инициативи и активен отдих на местната общност.
  • По проект „Честит празник Добрич“  - за съхранение на традициите и тяхното популяризиране и приобщаване на гражданството за тържествено провеждане на празника на града – 25-ти септември Сдружение „Хорце“ организира богат и красиво поднесен фолклорен концерт.
  • По проект „Заедно против агресията чрез спорт и знания“ Сдружение „Училищно настоятелство при СОУ „П.Р. Славейков“ организира за децата от  началните класове спортен празник и обучение с различни техники за овладяване и избягване на агресивно поведение около тях и за контролиране на собствените им негативни емоции. За учениците от гимназиалния клас  са проведени образователни лекции на тема „Любов и секс“, нежелано забременяване, предпазване от венерически заболявания.

ᴑ   Дружеството на добричките художници подготви каталог под надслов „Сол за живите“ с рисунки на едни от най-известните български художници, вдъхновени от

 стиховете на добруджанския поет Йордан Кръчмаров (1947 - 1986), оставил вълнуващо поетично творчество.

 ᴑ   По проект „Довиждане лято, здравей училище“ – цел  на проекта е даване на равен шанс за равнопоставено  включване на всички деца в образователната система.

ᴑ   По проект „Пеещо езеро“ – възродихме един емблематичен и обичан не само от добричката  общественост фестивал с цел популяризиране на любителското изкуство от всички жанрове чрез участието на чужди и местни групи и индивидуални изпълнители.

ᴑ   По проект „Тайнствената красота на музикалните  инструменти – културно наследство от нашите деди“ – Народно читалище „Мевляна“ със средства по Програмата за граждански инициативи  закупи музикални инструменти и проведе обучение на групи деца от 6 до 15 годишна възраст.

 

 • Предприемане на активни мерки за участие на гражданите при публично  обсъждане на бюджетите и годишните програми за капиталови разходи.
 • Активизиране на гражданското участие при провеждане на публични обсъждания е част от управленската програма на кметския екип, която се изпълнява за периода 2015 – 2019 г. Община Добрич предприе мерки и заложи на допитвания чрез различни форми на важни решения за развитието на града и обществено – значими процеси. Разбирането на Община Добрич е, че разработването и приемането на общинския бюджет е част от най-важните решения за по-нататъшното развитие на общината и затова те трябва да се вземат с активното участие на всички граждани. През годината се наблюдава засилен интерес от страна на гражданите при публични обсъждания на проекто-бюджета, управленски решения, проекти с участието на НПО, фондации, сдружения. Успешна формула е и партньорството на Община Добрич с организаторите на проекта „Глобал Добрич“. Идеите, които се акумулираха по време на форумите вече имат реални изражения и са действащи.

 

 • Организиране на публични обсъждания.
 • През периода са проведени над 15 онлайн публични обсъждания на проекти на нормативни актове и други документи от основните общински дейности, за да се даде възможност за по-активно участие на гражданите. Обсъжданията са в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове, а на практика целят и намаляване на административната тежест и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса. Проведени са и обсъждания в зала.

 

 • След като през 2017 г. бе възложен и разработен нов модул в сайта – „Анкети“, той бе приложен и през 2018 г. Чрез него обявихме допитване до гражданите на тема „Доволни ли сте от детските заведения в Добрич“. 218 участници дадоха своето мнение за условията в детските градини и ясли. 2/3 от тях изразиха положително отношение и удовлетворение от предлаганите условия и услуги в тях.  

 

 • Провеждане на конкурси, дискусии, информационни кампании по различни тематики.

Конкурсите, дискусиите и информационните кампании са неизменна част от разбирането на Община Добрич за демократичност при провеждане на избор, за активно гражданско участие при организиране на дискусии и информационни кампании.

 • През изминалата година се проведе и конкурс за туристическо лого на Добрич, в който участваха автори от града и  страната. Конкурсът излъчи победител и вече градът има лого, което ще се използва в различни кампании и ще популяризира Добрич и региона.
 • През 2018 г. проведохме и информационни кампании, които дават своите резултати и срещат положителен отзвук сред гражданите. Акцент са младите хора, които са много активни и креативни и заедно с общинското ръководство формулират визия за развитието на града. Заедно с Превантивно–информационния център се проведоха превантивни кампании за агресията в училища, за вредата от наркотичните вещества. В партньорство с Областна администрация и Областната дирекция на МВР провеждаме кампания за безопасността на пътя под наслов #DrivetoLive. която се посреща с голям интерес от младите хора. Тя ще се проведе във всички училища. Целта е с учениците да се проведе приятелска дискусия, фокусирана върху проблемите и трудностите пред младите шофьори на пътя. Иновативната кампания продължава и през 2019 г..     

 

 • На 6 юни 2018г., в рамките на Европейката седмица на устойчивата енергия (EUSEW), Община град Добрич в партньорство с Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) и Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект проведоха обучителен курс за енергийно ефективно обновяване на сградния фонд. В обучението взеха участие всички служители на общинската администрация, които имат ангажимент по отношение реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Добрич.
 • През м. Септември 2018г. Община град Добрич се включи в международен коносрциум като официален партньор в проектно предложение по програма Хоризонт 2020 (Horizon 2020 Call – “Supporting public authorities to implement the Energy Union”), като грантът по програмата е 100%. Основната цел на проекта е оказване на подкрепа на публичните власти в избрани градове в Западните Балкани при разработването на пътни карти за преход, които ясно очертават пътя към Европейските дългосрочни цели за 2050г. и информират текущото прилагане на Плановете за действие за устойчива енергия.
 • Информирани над 2000 потенциални бенефициенти при провеждане на 51 събития, в това число две кампании сред широката общественост по проект BG05SFOP001-4.001-0018-C02 Развитие на Областен информационен център-Добрич
 • Проведена, съвместно с ОИЦ, Информационна кампания за собствениците на многофамилни жилищни сгради за популяризиране на Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

 

 • Прозрачност и отчетност в дейностите на всички звена на общинската администрация.
 • Продължава последователната и принципна работа по заявленията за достъп до обществена информация и съблюдаване на стандартите за прозрачност и публичност в управлението и при обслужване на клиентите. Община град Добрич зае водеща позиция в Рейтинга на активната прозрачност на Програма „Достъп до информация” и през 2018 г. – 7-мо място сред 265-те български общини и също 7-мо място в комплексната класация за 567 български администрации. 

 

 • Текущо се проучва удовлетвореността на клиентите от административното обслужване. Резултатите от анкетите в трите звена за административно обслужване и отзивите от анкетата в сайта се обобщават ежегодно и се публикуват в общинския сайт (м. май 2018 г.). Освен по метода „на отзовалите се“ чрез анкетирането, непрекъсната обратна връзка се получава и чрез предоставените други възможности за това в сайта, както и в официалната Фейсбук страница на общината.
 • И през отчетната година продължи онлайн излъчването на заседанията на Общински съвет и проследяването им в реално време за подобряване на информираността и комуникацията с гражданите.

 

 • Оптимизиране на организацията на общинските дейности, свързани с административното обслужване.
 • След извършване на изискващите се действия, съгласно указанията на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), Община Добрич бе включена в групата администрации, реални участници в Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС). Обменът на документи с други администрации стартира за общината през м. март 2018 г., а от 1 ноември 2018 г. стана нормативно задължение за всички администрации. В изминалия период на действие през системите за документооборот чрез СЕОС постъпилите входящи преписки са 235 броя, а изходящите са 203 броя. Очакванията са, прилагането на електронния документооборот в системата на държавната администрация да ускори и оптимизира дейността на администрациите, контактите между тях и развитието на комплексното административно обслужване (КАО). През м. ноември 2018 г. бяха утвърдени разработените Правила за работа на общинска администрация на Община град Добрич в Системата за електронен обмен на съобщения.
 • Стъпка в развитието на електронното управление и КАО е и извършеното присъединяване към средата за междурегистров обмен RegiX, създадена и поддържана от ДАЕУ. Поради технически проблеми на централно ниво, дейностите по отношение на служебния достъп до данни от регистри посредством RegiX са на начален етап. Към настоящия момент служебен обмен на данни и информация се извършва при необходимост от удостоверение за наличие или липса на задължения към общините и НАП, при необходимост от установяване на изискване за липса на осъждане и др.
 • През изтеклата 2018 год. продължи процеса по актуализиране на програмните продукти, с които дирекция ГРОН работи. През 2018 год. се извърши сканиране на 30 500 лични регистрационни картона, с отлично качество на живи и починали лица, жители на град Добрич. Цифровите копия са подредени във файлове и добавени към програмен продукт „ArmSoft LRK“. Продължава работата по изграждане на Национален електронен регистър по гражданско състояние. За периода са съставени 1288 акта за раждане, от тях 368 бр. въз основа на документи от чужбина; 626 акта за брак (120 въз основа на документи от чужбина) и 1483 акта за смърт (54 въз основа на документи от чужбина). В изпълнение на задълженията на длъжностните лица по чл. 41а, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, ежедневно се извършва експортиране и електронно подписване на текущо съставените или променени по административен или съдебен ред актове по гражданско състояние в НРГС, като стъпка при изграждане на е-правителство. С това се дава възможност на гражданите, при подадено от тях искане, да получат удостоверения по гражданско състояние от други общини.
 • С цел улесняване достъпа на граждани в неравностойно положение, както и на майки с колички беше изградена рампа на входа на дирекцията.

 

 • Оптимизиране на организацията на общинските дейности, свързани с административното обслужване в областта на обществените поръчки

 

 • Обявени процедури за възлагане на обществени поръчки: 38 броя;
 • Проведени: събиране на оферти с обява: 15 броя;
 • Общо сключени договори по обществени поръчки: 165 броя

 

 • Подобряване дейността на търговските дружества с общинско участие  и едноличните дружества собственост на Общината и засилване на текущия контрол.
 • Анализ на дейността и ефективността на търговските дружества със 100 % общинско участие в капитала на база финансови данни към 31.12.2017 г.;
  • „Жилфонд-Инвест” ЕООД ;
  • „Столове” ЕООД ;
  • ДКЦ 1 ЕООД; ДКЦ 2 ЕООД ; ЦПЗД „Д-р Петър Станчев“ ЕООД;
  • „Автобусен Транспорт” ЕООД, „Тролейбусен транспорт” ЕООД и „ Градски транспорт” ЕООД;
  • „Комуналефект“ ЕООД в ликвидация.
  • „ПФК Добруджа” ЕАД в ликвидация
 • Анализ и преразглеждане на участията на общината в смесени дружества, с цел увеличаване на икономическите ползи и дивиденти за община Добрич - „ МБАЛ Добрич” АД; „ ЦБК“ АД, ФК „Добрички панаир“ АД;
 • Оптимизиране на контрола на Община Добрич по отношение събираемостта на доходи от отдадено общинско имущество под наем - „Жилфонд – Инвест” ЕООД ; „Комуналефект” ЕООД е ликвидация
 • Преобразуване на ДКЦ 1 ООД в ЕООД с цел пълен контрол над Дружеството от Община Добрич

 

 

 • Увеличаване броя на електронните услуги, предлагани чрез уебсайта на Община Добрич.
 • Продължава ползването на предлаганата в официалния общински сайт електронна услуга – Система за подаване на сигнали за нередности. През 2018 г. сигналите са 334, отговорено е на 296 от тях.
 • През 2018 г. Община Добрич бе включена към институциите, получаващи сигнали и през онлайн платформа civi.bg. Получените чрез платформата и обработени от администрацията сигнали и предложения са 787 бр.
 • В съответствие с принципите за прозрачност и информираност продължи действието на рубриката Свободни работни места в сайта с информация за свободните позиции, процедурите и резултатите по тях
 • Продължи прилагането на разкритата през 2017 г. е-услуга в сайта на общината – Прием в детските заведения на Община град Добрич с модули за е-кандидатстване в детските градини и в детските ясли.
 • Широко се използват и традиционните предлагани е-услуги. През последната година са постъпили онлайн 22 броя заявления за достъп до информация, , 1531 онлайн заявления за услуги, включително 482 онлайн сигнали и предложения.

 

 • Подобряване на административното обслужване и комуникацията с гражданите.

 

Дейности през 2018 г. с отражение върху обслужването и комуникацията с гражданите:

 • Актуализиране на Устройствения правилник за организацията и дейността на общинска администрация, разработване и утвърждаване на Версия 4 на Системата за финансово управление и контрол, актуализация на Етичния кодекс на служителите в Община град Добрич, актуализация на Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Община град Добрич, нови Вътрешни правила за работа с класифицираната информация, актуализация на документи и процедури, изисквани в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Предприет бе обстоен преглед и актуализиране на заявления, технологични карти на процесите по административно обслужване, като актуализациите са утвърдени и отразени във вътрешната мрежа за прилагането им, както и в сайта на общината и в Административния регистър на Министерски съвет. Документите и формулярите са в пряка връзка с общинските услуги, с оптимизиране организацията на общинските дейности като цяло и защитата на обработваните лични данни. В края на 2018 г. са утвърдени разработените нови Вътрешни правила за документооборот в Община град Добрич.
 • Продължава прилагането на „виртуалната приемна“ в официална Фейсбук страница на общината. Тази практика увеличи възможностите за обратна връзка с гражданите, бизнеса и техните организации.  За 2018 г. виртуалните приемни са 43 с постъпили 657 сигнали, мнения, запитвания (598 от тях са отговорени) и 336 съобщения.  Екипът на „виртуалната приемна“ отговаря на постъпилите сигнали, предложения и мнения под публикацията, съответно в „съобщения“. Сигналите, които изискват по-задълбочен анализ и проверка, се регистрират в системата за документооборот и за тях отговорите се подготвят в едномесечен срок.     

 

 • В ежеседмичните приемни на членовете на кметския екип през 2018 г. са приети 840 граждани. Проведени са и изнесени приемни в квартали на град Добрич. През 2018 г. на проведените срещи на Кмета и кметския екип в кв. Балик и кв. Добротица са регистрирани 38 бр. сигнали и предложения, постъпили от живущите там.

 

 • Традиционната дейност относно проблемите, предложенията и сигналите на гражданите е съсредоточена на работно място „Предложения, сигнали“ в Центъра за услуги и информация. Постъпилите устни, писмени, по телефона, по електронна поща и през сайта 1386 сигнали и предложения през 2018 г. са приети, регистрирани, предоставени на структурните звена, изготвяни са отговори, съблюдавано е срочното предоставяне на отговори.

 

 • В общинския сайт продължи поддържането на рубриката Актуална тема, като с последните публикувани теми се предоставя текущо подробна информация в три основни актуални направления: Изпълнението на проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза 1“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“; Изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, осъществявана със съдействието на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие; Изпълнение на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община град Добрич“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Относно обновяването на многофамилните жилищни сгради през 2018 г. се публикува и галерия „Преди и след“ с приключените обекти.

 

 

 • Изпълнение на мерки за “подмладяване” на администрацията чрез  привличане на мотивирани млади хора с подходящо образование.
 • През отчетната година Община Добрич отново се възползва от Програма „Старт на кариерата“ на Агенцията по заетостта, като по Програмата работиха трима младши експерти, които придобиха опит и практически знания и същевременно подпомагаха работата на структурните звена. При освобождаване на работно място нерядко то се заема от доказал се млад човек, работил по „Старт на кариерата“ в администрацията. При обявяването на свободните работни места в сайта за немалка част от тях няма изискване за трудов опит/стаж.
 • Проведени 3 конкурса за назначаване на младежки работник и администратор в МЦ Добрич;

 

 

 • Разширяване на обема на предлаганите електронни административни услуги, с цел улеснение на гражданите и на бизнеса.
 • С цел предоставяне на повече възможности на бизнеса и гражданите за ползване на бази данни и в изпълнение решения на Министерски съвет за приемане на списъци с набори от данни по приоритетни области, които се публикуват в отворен формат, общинска администрация публикува общо 63 набори от данни и регистри в Портала за отворени данни на Министерски съвет opendata.government.bg, в това число 11 бр. през отчетната година.

 

 

 1. Развитие и модернизация на инфраструктурата с цел повишаване на привлекателността на общината за живеене и инвестиции

 

 • Рехабилитация и доизграждане на канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения за отпадни води, отговарящи на стандартите на ЕС  чрез реализация на проекта за водния цикъл, чрез:
 • Проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич-фаза I.

Продължава работата по сключения на 29.12.2016 г. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.006-0003-C01 (№Д-34-58/30.12.2016г.) по Проект:  „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич – фаза 1“. Проектът е по процедура BG16M1OP002-1.006 по „Изпълнение на ранни В и К проекти“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

През 2018 г. приключи обществената поръчка за избор на Изпълнител и беше сключен договор за изпълнение на Лот 1 - Проектиране, строителство и авторски надзор на канализационната мрежа на град Добрич, както и съпътстващата водопроводна мрежа. Общата дължина на канализационните колектори предвидени за реконструкция и рехабилитация е 6,46 км. Предвижда се реконструкция на 3 броя Канализационни помпени станции - „Свежест“, „Иглика“ и „Югоизток“. Изпълнение на дейностите – 63 % от целия обем

Дейностите по Лот 2 и Лот 3 за реконструкция на водопроводната мрежа се изпълняват по график, както и дейностите по Инженеринга за реконструкция и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на гр. Добрич. ЛОТ 2- изпълнение на дейностите – 79% от целия обем; ЛОТ 3- изпълнение на дейностите – 83% от целия обем;

Общата дължина на водопроводната мрежа предвидена за реконструкция и рехабилитация е 79,725 км, от които 3,513 км с чугунени тръби с диаметър 600 мм, а останалите 76,212 км ще са от тръби полиетилен висока плътност.

 

 • Поетапно и навременно възлагане на работни проекти в съответствие с Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич” в тясно сътрудничество с граждански и професионални организации.

Реализира се Инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР – Добрич по процедура за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.011 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Добрич град на стойност: 28 647 972 лева (за основни обекти и 13 39 602 лева и резервни обекти); В момента се изпълняват договори за приблизително 17 млн. лв.

Реализират се проекти по Инвестиционни приоритети

 • Енергийна ефективност в жилищни и административни сгради – 4 358 767 лева;
 • Образователна инфраструктура – 6 193 021,62 лева
 • Градска среда – Зона с потенциал за икономическо развитие - 1 441 318.08лв.
 • Градска среда – 6 602 881.14лева;

В процес на подготовка са проекти по Инвестиционни приоритети

 • Социална инфраструктура –  800 000 лв.
 • Културна инфраструктура – 1 300 000 лева

В процес на оценка е предложение с Инвестиционен приоритет

 • Интегриран градски транспорт – над 5 000 000лв.

Координирана и комуникирана с междинно звено и експерти беше Процедура за актуализация на инвестиционна програма и предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, вътрешни правила и фишове за разработване и подаване на проектни идеи;

 

 • Подобряване на инженерната и комуникационна инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка и благоустройство на жилищните квартали:
 • Приоритетно е реализирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМФЖС), насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради с основна цел изпълнение на мерки за енергийна ефективност за осигуряване на по-добри условия на живот на гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Община град Добрич има сключени общо 41 договора за целево финансиране по Програмата между Общината, Българска банка за развитие и Областна управа, като за  всички сключени договорни има осигурен финансов ресурс.

В хода на изпълнение Програмата в Община град Добрич протича паралелно на три етапа, чийто напредък е както следва:

 

ПЪРВИ ЕТАП

По отношение на първите 10 блока:

Жилищен блок с адм. адрес

Ход на изпълнение

1.

ЖК „Балик“ Бл. №31

Въведен в експлоатация.

2.

ЖК „Дружба“ Бл. №39

Изпълняват се СМР – 80%

3.

ЖК „Дружба“ Бл. №4

Въведен в експлоатация.

4.

ЖК „Русия“  Бл. №55

Въведен в експлоатация.

5.

ЖК „Балик“ Бл.  №62

Въведен в експлоатация.

6.

ЖК „Дружба“ Бл.  №33

Въведен в експлоатация.

7.

ЖК „Русия“ Бл. №49

Въведен в експлоатация.

8.

ЖК „Русия“ Бл. №53

Изпълнени СМР. Предстои въвеждане в експлоатация.

9.

ЖК „Дружба“ Бл. №36

Въведен в експлоатация.

10.

Ул. „Максим Горки“ №5

Въведен в експлоатация.

 

По отношение на 3 блока, прехвърлени от програмата на МРРБ „Енергийна обновяване на българските домове“

11.

Ул. „Абрит“ №8/10

Изпълняват се СМР – 30%

12.

ЖК „Добротица“ Бл. №36

Въведен в експлоатация.

13.

Ул. „Захари Стоянов“ №13

Въведен в експлоатация.

 

ВТОРИ ЕТАП

По отношение на следващите 20 блока

За следващата група от 20 блока има избрани изпълнители на Инженеринг (проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор), като в момента се сключват договорите за изпълнение. Следва процедура по одобряване на проектната документация и издаване на разрешения за строеж, съгласно ЗУТ, която включва разработване и предаване на технически проекти, съгласуване с РД ПБЗН, изготвяне на оценка за съответствие от строителния надзор, одобряване от Гл. архитект на Общината, издаване на Разрешение за строеж и т.н.

Жилищен блок с адм. адрес

Ход на изпълнение

1.

ЖК „Дружба“ блок №38

 

2.

Ул. „Марин Дринов“ № 1Б

 

3.

 ЖК „Балик“ Бл. № 60

 

4.

ЖК „Балик“ Бл. № 44

 

5.

Ул. „Емона блок“ № 5

 

6.

ЖК „Дружба“ блок №38

 

7.

Ул. „Марин Дринов“ № 1Б

 

8.

ЖК „Балик“ Бл. №24

 

9.

Ул. „Кирил и Методий“ №3

 

10.

ЖК „Строител“ №68

 

11.

Ул. „Абрит“ №7

 

12.

Ул. „Кубадин“ №1

 

13.

ЖК „Дружба“ Бл. №5

 

14.

ЖК „Балик“ Бл. №7

 

15.

Бл. „Албена“ № 2

 

16.

ЖК  „Дружба“ блок №14

 

17.

ЖК „Дунав“ блок №20

 

18.

 ЖК „Дружба“ блок №9

 

19.

Бул. „Трети март“ №12

 

20.

ЖК „Балик“ блок №21

 

 

ТРЕТИ ЕТАП

По отношение на  последните 8 блока

През 2018 г. бе обявена процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител за изготвяне на техническото обследване, техническия паспорт, енергийното обследване и архитектурното заснемане. Към настояшият момент работата на комисията, назначена за разглеждане и оценка на депозираните оферти, все още не е приключила.

След приключване работата на комисията, сключване на договори и изготвяне на техническа документация, същата ще е основание за провеждане на процедура по избор на изпълнители за Инженеринг, осъществяване на строителен надзор и упражняване на инвеститорски контрол. 

Жилищен блок с адм. адрес

Ход на изпълнение

1.

Ул. „Панайот Хитов“ №16

 

2.

Бул. „Добруджа“ №13

 

3.

ЖК „Дружба“ Бл. № 10

 

4.

ЖК „Дунав“ Бл. № 16

 

5.

Ул. „Добричка епопея“ № 6

 

6.

ЖК „Дружба“ Бл. № 8

 

7.

Ул. „Петко Д. Петков“ №2

 

8.

Ул. „Петър Сарийски“ №2

 

 

По проект „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич“, Договор №BG16RFOP001-1.011-0003-C02, е предвидено въвеждане на енергоспестяващи мерки за 9 жилищни блока. За 8 от обектите строителството е приключило и са въведени в експлоатация – това са сгради със следните адм. адреси: ул. „Захари Стоянов” № 1, ул. „Йордан Йовков” № 13, ул. „Кирил и Методий” № 8, ул. „Кирил и Методий” № 18, ул. „Любен Каравелов” № 4, ул. „Каменица” № 8, ул. „Цар Симеон” № 13 и  ул. „Максим Горки” № 2. Строителните работи все още не са приключили на ул. „Страцин” №4.

 

 • Изпълнени бяха дейностите по Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН – Добрич BG16RFOP001-1.011-0001-C01;

 

 • Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич BG16RFOP001-1.011-0002-C02 за реконструкция и рехабилитация на улица "6 ти септември".

 

 • През 2018 г. завърши реализирането на обект „Улична канализация по ул. „Разлог“ и ул. „Вежен“, гр. Добрич“. По тези улици до момента не е имало градска канализация. Общата дължина е 600 м. Канализацията е въведена в експлоатация.

 

По отношение поддръжката на уличната мрежа и зоните за обществено ползване извършено следното:

Изкърпване на уличната мрежа:

Изкърпени са 31 257м2, на стойност 1 363 161 лв.

Преасфалтиране:

Бул. „Трети март“ - в участъка от ул. „Панайот Хитов“ до „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД – 22000 м2, на стойност 1 720 964 лв.

Ремонт на тротоари:

Ремонт на тротоар по ул. „Независимост” – от ул. „Сан Стефано” до ул. „Любен Каравелов”, включително ул. „Хан Аспарух” в същия участък – 1367м2, на стойност 102 399 лв.

Ремонт на тротоар по ул. „Славянска” – от ул. „Максим Горки” до бул. „25-ти септември” - 740м2, на стойност 58 793 лв.

Ремонт на тротоар по ул. „Цар Петър” – от ул. „Васил Левски” до бул. „Добруджа” – 1530м2, на стойност 121 192 лв.

Ремонт на тротоар по ул. „Дунав” – от магазин „Кауфланд” до ул. „Александър Стамболийски”- 356м2, на стойност 24 871 лв.

„Изграждане на паркинг „Кооперативен пазарв УПИ І, кв. 513, ЦГЧ Добрич– 1524 м2, на стойност 129 998 лв.

„Разширение на гробищен парк – изграждане на алеи” – 2846 м2, на стойност 200 000 лв.

С общинското предприятие „Комуналстрой” е извършвано изкърпване на улици провеждащи интензивно движение на МПС и обслужващи голяма група жители на града.

Съгласно Закона за движение по пътищата, като собственик на улиците в града, Община гр. Добрич има ангажимент да въвежда организация на движението и да поддържа хоризонталната и вертикална маркировки, положена и изградена в тази връзка. Извършено е:

 • Текущо поддържане на пътната маркировка по уличната мрежа на град Добрич с общинското предприятие „Комуналстрой”.
 • Текущо поддържане на знаковото стопанство по уличната мрежа на град Добрич с общинското предприятие „Комуналстрой”.
 • Текущо поддържане на светофарните уредби по уличната мрежа на град Добрич с общинското предприятие „Комуналстрой”.

 

 • През 2018г. Община град Добрич актуализира своя План за действие за устойчива енергия "Енергийно устойчив Добрич 2020“, който е разработен през 2010г. съгласно поетите от нас ангажименти по Европейската инициативата Споразумение на Кметовете. Средносрочният стратегически документ беше актуализиран в рамките на проект Embuild по програма Хоризонт 2020 с техническото и експертно съдействие на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект София, като обхватът му ще бъде до 2030г.

 

 • Създаване на нова транспортна схема с преосмисляне на пътните връзки и стимулиране на алтернативите на автомобилното придвижване.
 • Актуализация на вътрешноградските и междуселищни транспортни схеми, местата на спирките на градския транспорт и стоянките за таксиметров превоз, чрез допитване до гражданите и превозвачите - Проучени и даден отговор на 36 сигнала и предложения от институции и граждани;
 • Подписани 12 временни договори за осъществяване на автобусен превоз на пътници;
 • Издадени 375 броя разрешителни и  375 броя стикера за таксиметрова дейност;

 

 

 • Реализация на дейности по благоустрояване на жилищните квартали, включително и чрез:
 • Програмата за благоустрояване на обекти–общинска собственост с участие на местното население.

През 2018 г. се възстанови реализацията на дейности по благоустрояване на жилищните квартали чрез: Програма за благоустрояване на обекти общинска собственост с участие на местното население.

 

 

 1. Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Осигуряване на модерно, достъпно и качествено здравеопазване на жителите на община Добрич чрез:

 • Промоция на здравето и профилактика на болестите с фокус на хроничните незаразни болести
 • През отчетния период по Общинска програма СИНДИ бяха реализирани следните мероприятия, финансирани от Община град Добрич:
 • „Движението е здраве”: С възпитаници на СУ „П. Р. Славейков” е отбелязан Световния ден на двигателната активност със спортен турнир. Организирани са и празници на двигателната активност в детските ясли в града и детски партита по случай 1 юни – Ден на детето;
 • „Здрави и силни” – организиран и проведен спортен турнир с участие на децата от Детските градини.
 • По повод 7 април – Световен ден на здравето, за трета поредна година е проведена кампанията „Бъди здрав” със  следните инициативи: „Алея на здравето” в парк ”Св. Георги”, презентация „Хармония на здравото тяло в гръцкото изкуство” в Художествена галерия; лекоатлетически крос в парк „Свети Георги”; безплатни профилактични прегледи от специалисти, измерване на кръвно налягани и кръвна захар и индекс телесна маса съвместно с БЧК;
 • През 2018 г. съвместно с фондациите „Карин дом“ и „Лумос” бяха проведени обучения на директори, педагози и медицински персонал на детски ясли, свързано с провокативното поведение при децата от  1 до 3-годишна възраст;
 • През изминалата година с помощта на медиаторите Община град Добрич организира и проведе кампании за имунизации, за профилактични прегледи и за превенция и информираност за различни заболявания.
 • През 2018 г. Първичен здравен център продължи да работи и обслужва население, което е предимно от ромски произход. Дейността на здравния център цели увеличаване на здравната култура на ромското население, улесняване достъпа му до здравни услуги и други институции, както и подпомагане процеса на интеграция на ромите сред българското общество.

Общият брой на предоставените услуги от НМЗМ през 2018 година е 2997.  Най-голям е делът на здравните дейности в общността, включващи  организиране на кампании за имунизации, профилактични прегледи, кампании, свързани с превенция и информираност за различни заболявания; услуги в областта на репродуктивното здраве /945/. С 2300 лица бяха проведени консултации и им бе оказано съдействие за попълване на документи и за възстановяване на здравно-осигурителни права и/или осигурено съпровождане до здравни институции.

От съществено значение в дейността на здравните медиатори през отчетния период продължиха да бъдат  услугите, свързани с профилактиката и ваксинопрофилактиката (за 2018 г. общият брой  профилактични прегледи и направени ваксини е 697). Реализирани бяха и кампании за превенция на различни заболявания, на които бяха раздадени 166 здравно-информационни материали. Осъществени бяха и ехографски прегледи на 300 лица в ж.к. „.Балик”.

 • През 2018 г. Община град Добрич осигури 8 комбинирани съоръжения за игра на открито за ДЯ №4 и ДЯ № 6, две от които бяха дарени от ПОК „ДОВЕРИЕ“.
 • През отчетния период бяха извършени текущи ремонти по стопански начин във всички ДЯ, ремонт на покриви на ДЯ № 6 на ул. „Карвуна“ №2 и на ДЯ №4 на ул. „Л. Каравелов“ № 55 и цялостно реновиране на помещенията на 1 и 2 група на ДЯ № 3 на ул. „Екзарх Антим І“ №2 и дворното пространство;
 • През 2018 г. Община град Добрич заедно с „ЕСЕТЕРЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД извърши ремонт и осигури кухненско оборудване в Детска млечна кухня.
 • За нуждите на потребителите на Детска млечна кухня, в частност за подобряване на услугата „Доставка до адрес”, „ЕСЕТЕРЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД закупи нов автомобил
 • През 2018 г. училищното и детското здравеопазване в Община град Добрич продължи да се осигурява чрез  39 здравни кабинета  /14 в детските градини и 22 в общинските училища и професионалните гимназии/.
 • По Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести са проведени кампаниите „Здравословно хранене и спорт“, „Движението е здраве” и „Деца, изкуство и спорт срещу дрогата”.
 • През отчетния период Община град Добрич осигури по-високи трудови възнаграждения в системата на общинското здравеопазване /28,6% в ДЯ и 27% в здравните кабинети/ и повиши квалификацията на служителите от тази система, чрез провеждане на обучения с лектори от Карин дом и Фондация „Лумос”.
 • Отчитайки отрицателния естествен прираст на населението и задълбочаващата се тенденция към застаряване на населението, както и факта, че през последните години нараства броят на двойките с репродуктивни проблеми, през 2018 г. Община град Добрич осигури 15 000 лв. за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми и подпомогна общо 5 двойки, за които най-голямата мечта е  да сътворят нов живот.

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

 • Намаляване процента на предлаганите услуги в специализираните институции за сметка на социалните услуги в общността като трайна тенденция в развитието на социалната политика на Община град Добрич.

ü    Към настоящия момент на територията на Община град Добрич функционира само една специализирана институция за деца – Дом за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г., която е на подчинение на Министерство на здравеопазването и в която се отглеждат 12 деца –  всички със здравословен проблем и с нужда от постоянни медицински грижи.

ü    Една е и специализираната институция за възрастни – Дом за стари хора с капацитет 115 лица. Видно от Анализа на състоянието на специализираните институции за възрастни хора и възрастни хора с увреждания в Р България, изготвен от АСП, Домът за стари хора в град Добрич е в класацията на първите десет Домове за стари хора в страната, получили най-високата оценка по оценяваните индикатори, поради което на този етап за Добрич не се предвижда деинституционализация на тази целева група.

 

 • Участие в програми, осигуряващи работни места за лица с увреждания

През 2018 г. по Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания бяха осигурени две работни места в дирекция „Хуманитарни дейности“ – експерт  Човешки ресурси и две работни места в проект „Обучение и заетост” – юрист в дирекция „Хуманитарни дейности“ и технически организатор в Дом за стари хора.

 

 • Поддържане на материално-техническата база на социалните услуги.
 • През  2018 г. в социалните услуги на територията на Община град Добрич са извършени следните СРР:
 • цялостен ремонт на покрива на ДЦПЛУ и ЦСРИ на стойност 11 723,70 лв.;
 • цялостен ремонт на ВиК инсталация и санитарни помещения в ЦНСТДБУ 1 и 2 на стойност 65 840,89 лв., дарени от фирма „ЕСЕТЕРЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД;
 • текущи ремонтни дейности на  помещения в ДЦДУ, ДЦПЛУ, ЦСРИ, ДСХ и ЗЖ.
 • През отчетния период са осигурени:
 • нов автомобил за нуждите на възрастните хора от Дома за стари хора на стойност 28 323,02 лв.
 • рехабилитационни уреди за потребителите на ДЦПЛУ и ЦСРИ на стойност 4130 лв.
 • система за видеонаблюдение на стойност 1453 лв. за нуждите на потребителите на Дневен център за деца с увреждания;
 • кухненско оборудване за потребителите на Защитени жилища за лица с умствена изостаналост на стойност 2000 лв.

 

 • Разкриване на нови форми на социални услуги

Община град Добрич е конкретен бенефициент по Компонент 1: Общини, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги на Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа на деинституционализация на грижите за деца“.

През 2018 г. Община град Добрич продължи да работи по следните проекти за осигуряване на социални услуги и подкрепа в общността:

 • Изграждане, оборудване и обзавеждане на нова социална услуга „Наблюдавано жилище“ с капацитет до 6 места, целева група младежи без увреждания от 18 до 21- годишна възраст, с индикативен ресурс 125 000 лева.
 • Ремонт на материалната база (включително прилежащо дворно пространство), обзавеждане и оборудване на съществуващ Дневен център за деца с увреждания в посока реформиране в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, с индикативен ресурс 100 000 лева.   

 

 • Осигуряване на безплатен достъп на хора с увреждания и техните придружители до голям брой прояви, включени в културния календар на Община Добрич. 

Община град Добрич осигурява безплатен достъп на хора с увреждания и техните придружители до всички прояви, включени в културния календар, предоставя безвъзмездно зали и помещения за организиране на различни техни изяви и подпомага  осъществяването на инициативите им.

 

 • Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа.

През отчетния период на територията на Община град Добрич продължават да се предоставят следните социални услуги:

 • Два Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет 28 места и два Центъра за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания, с капацитет 28 места, обединени с Решение на ОбС град Добрич в Комплекс за социални услуги;
 • Три Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с капацитет 45 места;
 • Дневен център за деца с увреждания, с капацитет 70 места;
 • Два Дневни центъра за пълнолетни лица с увреждания с капацитет 70 места;
 • Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 45 места;
 • Две Защитени жилища за възрастни хора с умствена изостаналост с капацитет 14 места;
 • Преходно жилище за пълнолетни лица с увреждания с капацитет 8 места;
 • Два Центъра за обществена подкрепа с капацитет 55 места
 • 1 специализирана институция – Дом за стари хора  с капацитет 115 места;
 • Домашен социален  патронаж с капацитет 400 места;

 

 • Подобряване състоянието на материално-техническата база на клубовете на пенсионера и инвалида и подкрепа инициативите на лицата от третата възраст за  по-добър и достоен живот.

През 2018 г. Община град Добрич:

 • извърши цялостен ремонт на санитарни помещения в КП „Димят”;
 • закупи нови телевизори за всички КП;
 • осигури ново кухненско оборудване в КП „Брацигово”;
 • финансира отбелязването на юбилейни годишнини и празници в Клубовете на пенсионера, в т.ч. и на 50-годишнината от създаването на КП „Димят“.

Едновременно с това тя продължи да: финансира поддържането на материално-техническата база на клубовете, снабдяването им с материали и извършването на текущи ремонти и да подпомага финансово инициативи на членовете на тези клубове, като посещения на гостуващи културни прояви и участието им в прегледи, събори и фестивали.

 

 • Изпълнение на дейностите по Проект „Приеми ме 2015” по ОП „Развитие на човешките ресурси” чрез предоставяне на услугата „Приемна грижа” за периода 2016–2020 г.

Община град Добрич продължава да изпълнява дейностите по проект „Приеми ме 2015”. Към настоящия момент броят на приемните семейства в област Добрич е 59, а  настанените в тях деца са 53. От 01.11.2016 г. услугата „Приемна грижа” се предоставя чрез областен модел. През 2018 г. Областният екип по приемна грижа оцени и обучи 4 нови приемни семейства, които вече са утвърдени със Заповед на директора на РДСП Добрич и осигури пребиваването на 3 деца бежанци в приемни семейства.

 

 • Дейностите по Проект „Подкрепи ме”, изпълняван по схема за БФП „Независим живот” приключиха на 31.05.2018 г. От 01 юни до 31 декември 2018 г. Община град Добрич продължи предоставянето на интегрираните социални услуги „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” съгласно ПМС № 332, като запази броя на обслужваните потребители – 90 деца и лица и на асистентите – 44. Дейностите се координираха от екип от 4 специалиста /2 социални работника, 1 психолог и 1 медицинска сестра/.

 

 • Продължи  изпълнението на дейностите на шестте интегрирани услуги, предоставяни в Общностен център за деца и семейства по Проект „За равен шанс за децата”, схема „Услуги за ранно детско развитие”. Дейностите, свързани с предоставяне на услугите „Здравно консултиране на деца и родители“, Семейно консултиране и подкрепа“, „Формиране на ранни родителски умения“, „Семеен център“ и тези, насочени към децата с увреждания и техните семейства, стартираха през м. ноември 2016 г. и ще продължат до 31.12.2019 г. Към настоящия момент по проекта са назначени 19 специалисти на трудов договор – педиатри, гинеколог, медицински сестри, акушер, рехабилитатор, социални работници, психолог, специален педагог, детегледач и медиатори, както и още 11 специалисти и друг персонал на граждански договор. Същите предоставят услуги за подкрепа на общо 1080 потребители – деца и техните семейства, намиращи се в риск от социално изключване. 

                                                                                                    

 • Поддържане на дейностите по проект „Обществена трапезария“

През 2018 г. продължават дейностите по проект „Осигуряване на топъл обяд – 2016” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица. Към момента предоставяме топъл обяд на 110 потребители от следните целеви групи:

 • лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 • лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
 • самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии и пенсии, несвързани с трудова дейност/;
 • скитащи и бездомни деца и лица.

          

 • Подкрепа и съдействие на уязвими групи и подкрепа на бездомните – осигуряване на достъп до услуги за бездомните, включително просещите деца и възрастни.

ü През 2018 г. Община град Добрич продължи да работи в сътрудничество с Кризисен център за бездомни лица към Фондация „Ръка за помощ“ и приюта към Храм „Св. Троица“ в град Добрич, както и да осигурява подкрепа на бездомни лица чрез предоставяне на подслон и храна през зимния период  в пригоден за целта общински имот с капацитет 6 места.   

ü  През отчетния период тя започна и разработването на проектно предложение за разкриване на нова социална услуга „Приют за бездомни лица и семейства” с капацитет 15 места по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

 

 • Привличане на партньори при предоставяне на социалните услуги: НПО, други институции и бизнеса с цел социална интеграция в общността и подобрено качество на живот.

През 2018 г. Община град Добрич продължи да работи в сътрудничество с неправителствения сектор – Фондациите „Лумос”, „Ръка за помощ”, „Св. Николай Чудотворец“, „Надежда 2001-98”, като подпомага и партнира в различни инициативи, целящи социална интеграция в общността и подобрено качество на живот на уязвими групи.

 По предложение на Община град Добрич най–големият й социален партньор – „Есетере България“ ЕООД получи за особени дарителски заслуги отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ на Държавната агенция за закрила на детето, който се връчва за първи път тази година в навечерието на Деня на християнското семейство на официална церемония в София.

 

Ø През отчетния период Община град Добрич осигури по-високи трудови възнаграждения за работещите в системата на социалните услуги – между 10 и 15 % в различните социални услуги.

 

Ø С цел повишаване на квалификацията,  през  2018 г. специалисти от социалните услуги преминаха различни обучения, организирани от Фондация „Лумос”, Фондация „Ръка за помощ”, „Тренинг фактор” и др.

 

Ø  Провеждане на дарителски кампании за подпомагане на социалните услуги в общността и целеви кампании;

През отчетния период са реализирани следните кампании:

 • Коледни благотворителни концерти със съпътстващи изложби на ръчно изработени изделия от домуващите в Дом за стари хора;
 • Дарения от неправителствени организации, фирми, сдружения и частни лица  за настанените в  Комплекс за социални услуги деца и младежи с увреждания, както следва:
 • Газер фон рор Елизабет – автоматична  пералня „BEKO”;
 • DOVE  BROADKASTING  INS – TEILARS – JAMES  EDUARD /борд за захващане и инвалидни колички „ РЕЙСЪР + 3” и „ Джейми 1” /;
 • Регионален съвет на КНСБ  и ЗИВ ЕООД гр. Варна /хранителни продукти/;
 • Фондация „Надежда 2001 – 98” гр. София – пантофи
 • „Маркон“ ЕООД гр.Варна /преносима бактерицидна лампа /
 •  Семейство Марияна и Галин Гешеви /гимнастическа топка и помощни медицински средства/
 • Пламен Николов – генерален директор на „„ЕСЕТЕРЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД ” ЕООД /прахосмукачки ROWENTA;  блендери SOLAC BV5; сушилни Candy, перални Candy,  театрална постановка „Дядо Коледа, къде си“ на ДКТ „Дора Габе“ и хранителни продукти
 • Ежегодни дарения от Фондация „Плюшено мече“ за децата и младежите, настанени в Центровете за настаняване от семеен тип за деца  без увреждания и в Центровете за настаняване от семеен тип за деца  и младежи с увреждания.

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

 • Гарантиране на равен достъп до качествени образователни услуги за всички граждани в Община Добрич
 • В общинската образователна система са застъпени всички профили – хуманитарен, чуждоезиков, природоматематически, технологичен, изкуства и спорт. Приемът на ученици в различните училища се регулира посредством съгласуван от кмета на Общината и ПК „Наука и образование“ План за прием на ученици след завършено основно образование. През 2018 година в общинските училища бяха приети 505 ученици в 21 паралелки при план 702 ученици в 27 паралелки.
 • През отчетния период учебниците и учебните помагала за безвъзмездно ползване от децата и учениците до седми клас включително бяха заявени и доставени в определения срок. Договорите за доставка на учебниците и учебните помагала бяха сключени с издателствата, съгласно изискванията на ЗОП и бяха на стойност 35 000 лв. за ДГ и 330 000 лв. за училищата.
 • В изпълнение на Закона за предучилищното и училищно образование Община град Добрич актуализира и утвърди Правила за прием на ученици в първи клас, като същевременно определи прилежащи райони на всяко училище.
 • През 2018 година, съвместно с училищните ръководства, бе разработена и приета Програма за поетапно създаване на условия, полудневната организация на учебния ден в Община Добрич да се осъществява преди обяд. Още през предстоящата 2019/2020 учебна година нови три училища – ОУ „Христо Смирненски“, ПМГ „Иван Вазов“ и ПГ по Туризъм ще преминат на едносменен режим на обучение.
 • През 2018 г. се увеличи броят на групите и на учениците в тях, които се обучават при целодневна организация на учебното време. Понастоящем целодневно обучение се провежда в 109 групи с 2 518 ученици.
 • В Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“ в две паралелки продължава дуалното обучение по професията „Готвач“. Проектът въвежда принципите на „ученето чрез работа“ като ключов фактор за икономически успех и намаляване нивата на безработицата.
 • За следващата 2019/2020 учебна година обучение в дуална форма е заложено и в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ по специалността „Аниматор в туризма“.
 • Във връзка с Постановление № 100 на Министерски съвет от 08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, представители на Общината бяха включени в сформираните от началника на РУО Добрич екипи за обхват по определените от кмета на Община град Добрич три района на компетентност в града. Реализирани бяха дейности по обхващане в образователната система на идентифицирани деца и ученици в задължителна училищна възраст, необхванати в образователната система; по идентифициране на ученици в задължителна училищна възраст, отпаднали от училище, както и на деца и ученици в риск от отпадане. Със заповед на кмета на Общината, служител на общинска администрация бе определен за служебно лице по администриране на Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ), който извършва необходимите действия по проверка и актуализиране на адресните регистрации на незаписаните и отпадналите деца и ученици от образователните институции; актуализиране на районите за обхват и обработка на учениците в риск, подадени от директорите на образователните институции. Извършени бяха всички действия по чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование /съставени и връчени 41 бр. АУАН и последващи постановления/.
 • С оглед повишаване информираността на младите хора за достъпа им до качествено образование и за възможностите за избор на професия през 2018 г. Община град Добрич организира и проведе:
 • Кандидатстудентска борса в Младежки център – Добрич с участието на 21 висши училища от страната, организации и фирми.
 • Панорама на средните училища, която за първи път се проведе в центъра на града, като всички участници бяха разположени в отделни самостоятелни павилиони и оттам презентираха своите иновации и предложения за продължаване обучението на седмокласниците.
 • Приоритет в образователната политика на Община град Добрич през 2018 г.  продължи да бъде и образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Особеното внимание, което се отделя на този въпрос, е продиктувано от осъзнаването на факта, че проблемите с успешната социализация на представителите на етническите малцинства в българското общество водят своето начало още от постъпването на децата в детска градина и в училище. Образованието е призвано да формира ценностна система, основана на уважение към правата и свободите на всеки индивид, без допускане на дискриминация. Община град Добрич осигурява равен достъп до качествено образование без оглед на етнически произход.
 • През 2018 г. Община град Добрич продължи реализацията на  проект „Заедно учим, творим и играем“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и  учениците от етническите малцинства към МОН. В дейностите по проекта са обхванати 184 деца и ученици от ДГ №32 „Зорница“, ОУ „Христо Смирненски“ и  Обединено училище „Йордан Йовков“. Проектът цели създаване  на условия за равен достъп до качествено образование и преодоляване на сегрегацията на децата и учениците от етническите малцинства чрез повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда. През отчетния период бяха сформирани групи за допълнителна работа по български език, занаяти, мултикултурен фолклор и изобразително изкуство. През годината бе проведено обучение на 21 педагози на тема: „Интеркултурни модели на педагогическо взаимодействие в детската градина и в системата на училищното образование“. Със своята реализация двугодишният проект на стойност 38 150 лв. ще допринесе за разширяване на възможностите за социализация и подобряване на образователните резултати на децата от предучилищните групи в детската градина и учениците от начален етап в училищата.
 • В Об.У „Йордан Йовков“ продължиха да работят и групите по СИП „Ромски фолклор” чрез които се осигуряват условия за запазване и изява на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.
 • Община Добрич организира обучение на тема: „Изграждане на капацитет за социално включване на местно ниво на  маргинализирани групи“. Основните цели на обучението бяха свързани с подобряване способността на педагози и други заинтересовани страни за поставяне интересите на всеки ученик в центъра на образованието и подобряване на връзките и взаимодействието между местна власт – учители – родители – общност. Обучението се реализира чрез Програма ROMACT, финансирана и осъществявана от Европейската комисия на Съвета на Европа. 

 

 • Осигуряване на равен достъп до качествено образование и социална интеграция на деца със специални образователни потребности.
 • Във всички детски градини и училища са сформирани екипи за комплексна педагогическа оценка на деца със специални образователни потребности. С влизането в сила на Наредбата за приобщаващо образование активно се прилагат мерки за осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, като в предоставянето на подкрепата за личностно развитие се включват и специализираните институциите.
 • През 2018 г. общият брой на децата и учениците със СОП бе 222, от тях 129 бяха на ресурсно подпомагане в детски градини и училища, а 93 посещаваха Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. 

 

 • Създаване на благоприятна среда за развитие на децата и учениците с изявени дарби в общинската образователна мрежа.
 • Община град Добрич продължи да съдейства за личностното развитие на децата и младите хора чрез реализиране на дейности по Плана за изпълнение на Националната стратегия за  младежта /2010-2020/ за 2018 г. и чрез реализиране на конкурси за изява на таланта на децата и учениците, като:
 • Конкурс за изработване на оригинална мартеница за дома и семейството под надслов „Мартеница ти дарявам”;
 • Областен конкурс рецитал „За да я има България“ /съвместно с ДТ „Й. Йовков“/, в който се изявиха 356 деца и младежи от  пет общини в Област Добрич;
 • Конкурс за изработване на коледна картичка с участието на 400 добрички ученици на възраст I-IV клас.
 • Друг важен акцент в общинската политика за децата, учениците и младите хора е развитието на спорта.  Приоритетна  задача е приобщаването на подрастващите към активен двигателен режим и здравословен начин на живот:
 • През отчетния период Община Добрич съвместно със Сдружение „Училищен спорт, туризъм и младежки дейности – Добруджа“ успешно реализира Общинския етап на Ученически игри за учебната 2017/2018 г.  В общинските състезания се включиха 19 училища и 135 отбора с общ брой състезатели 1267. Проведоха се състезания по осем вида спорт – баскетбол, волейбол, футбол, хандбал, шахмат, лека атлетика, тенис на маса, бадминтон. /За сравнение – през  учебната 2016/2017 г. участваха 20 училища, 133 отбора, 1294 състезатели, през  2015/2016 г. – 136 отбора с 1307 състезатели, 2014/2015 г. – 108 отбора с 1058 състезатели, а през учебната 2013/2014 г. – 84 отбора с общ брой състезатели 883./ За  трета поредна година в Добрич се проведе връчване на награди за успешно класиране в общинския етап на Ученически игри през 2017/2018 г. в присъствието на директори на училища и учители по физическо възпитание и спорт, пряко ангажирани с участието на учениците в спортните състезания. Град Добрич бе домакин и на финалните състезания на Ученическите игри по футбол за ученици XI-XII клас и  хандбал за момчета V-VII  клас  и VIII – X клас, проведени в периода   май – юни 2018 г.
 • През 2018 г. Община град Добрич заложи в спортния си календар отбелязването на Световния ден на предизвикателството – България спортува 2018. В спортната проява, организирана съвместно с ММС, Българска асоциация „Спорт за всички“ и ОП „Спортни имоти“, се включиха 523 участници – ученици, учители, представители на спортни клубове, граждани.
 • Община град Добрич се включи и в кампанията NowWeMOVE България чрез организиране и провеждане на спортни събития на 28.09.2018 г.– Европейски ден на спорта в училище. Събития със спортен характер се организираха в ОУ „Христо Смирненски“ и СУ „Димитър Талев“.
 • С финансовата и организационна подкрепа на Община Добрич се проведе  Лекоатлетически турнир „Лекоатлетите на Добруджа“, в който се включиха 230 деца от 8 детски градини и 6 училища, както и  ученици от страната.
 • През месец май 8 детски градини от Община Добрич взеха активно участие в Лекоатлетическа проява под наслов „На добър час, аз съм в първи клас“. Сформираните от подготвителните групи отбори бяха мотивирани чрез реализираните игри да развиват положително отношение към двигателната активност и спорта.
 • През лятната ваканция Община град Добрич съвместно с ОП „Спортни имоти“ създаде организация за безплатно ползване от подрастващите на спортна база, подходяща за тенис, лека атлетика, баскетбол, футбол.
 • На 11.10.2018 г. Община град Добрич съвместно с ОП „Спортни имоти“ се включи в инициативата на Българска асоциация „Спорт за всички“ за отбелязване на Световния ден на ходенето. В проявата участваха над 300 деца и ученици, учители, треньори, спортни клубове, граждани.
 • През 2018 г. детските градини на територията на Община Добрич продължиха да предоставят възможности за изяви и развитие на двигателната активност на децата от най-ранна възраст чрез организираните допълнителни форми като зумба, народни танци, групи по модерен балет, баскетбол, карате, художествена гимнастика и футбол.
 • С оглед повишаване информираността и осъществяване на превенция на рисковете пред младите хора, в това число риска при бедствия и извънредни ситуации, Община град Добрич проведе общински кръг на ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации – Добрич 2018“, с участието на пет училища и  Общински конкурс за детска рисунка „ С очите си видях бедата“, с участието на 247 деца от всички детски градини, шест училища, една школа и едно ателие.  Осигурено бе и участието на класираните  в областния кръг на конкурса.

 

 • Институционално осигуряване на специална закрила  за деца с изявени дарби и прозрачност на информацията за предприетите мерки за насърчаване;
 • През 2018 г. бе разработена и приета с Решение № 32-10/27.03.2018 г. на Общински съвет град Добрич Общинска програма на мерките за закрила на деца с  изявени дарби.

 

 • Финансово подпомагане на деца с изявени дарби 
 • Насърчаването на учениците с високи постижения е част от стратегията за по-високо ниво на образование и инвестиране в интелектуалния капитал на обществото.  Затова с особено внимание се осъществява Общинската програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби. През 2018 г. значително се увеличи броят на подадените искания за осъществяване на закрила със стипендии и еднократно подпомагане – 51 бр. С реализирането на Програмата бяха насърчени творческите, научните и спортните заложби и потребности на учениците чрез еднократно финансово подпомагане или едногодишни стипендии. През 2018 г. Община град Добрич подпомогна еднократно 36 ученици, а стипендии получиха 8 ученици. Две от децата, показали постижения в различни сфери, са подпомогнати, както еднократно, така и със стипендия. За сравнение през 2017 г. са подпомогнати еднократно 27 ученици с изявени дарби в областта на образованието, културата и спорта, а с едногодишни стипендии – 5 ученици.

 

 • Развитие на системата от общински детски градини
 • През учебната 2017/2018 година в 14 детските градини на Община град Добрич се обучаваха 2161 деца в 87 групи.
 • На 27.11.2018 г. бе взето Решение на Общински съвет № 41-3, общинските детски градини да преминат на делегиран бюджет, за да се подобри целесъобразното, ефективно и отговорно разпределение и разходване на бюджетните средства; да се облекчат процедурите по поемане на задължения; да се осигури по-голяма прозрачност и справедливост при разпределянето на средствата между детските градини, както и да се стимулира привличането на допълнителни целеви и дарителски средства.
 • През отчетния период продължи работата по подобряване на физическата среда за отглеждане и възпитание на децата чрез извършване на ремонти дейности:
 • на фасадите на ДГ № 20 /цялостно/, ДГ № 32 с адрес ж.к. Балик /до бл.24/, ДГ №17 /частично/
 • на покривите на ДГ № 32 с адрес ж.к. Балик /до бл.24/  и ДГ № 24 – хидроизолация
 • на отоплителни инсталации в ДГ № 23 с адрес ул. „Богдан“ № 2, ДГ № 24 и ДГ № 32 с адрес кв. Строител и на ел. табла в ДГ № 7 и ДГ № 12
 • на вътрешни помещения в ДГ № 7, ДГ № 12,  ДГ № 20,  ДГ № 25; ДГ № 32; ДГ № 10; ДГ № 17; ДГ № 26; ДГ № 27; ДГ № 8; ДГ № 18; ДГ № 24; ДГ № 23
 • подмяна на дограма в ДГ № 32 с адрес ж.к. Балик /до бл.24/
 • на В и К инсталации в ДГ № 7, ДГ № 12, ДГ № 17, ДГ № 18, ДГ № 23 и ДГ № 25
 • закупени нови легла за една група в ДГ № 12.

 

 

 • През 2018 г. Община град Добрич продължи да работи за повишаване квалификацията на специалистите в детските градини чрез организиране на 3 обучения и за задържане на работещите в системата чрез повишаване на трудовите възнаграждения с до 21%.

 

 • Развитие на неформалното образование

 

 • ОМЦ „Захари Стоянов“  е част от Национална мрежа на младежките  центрове, създадена по Програма „Деца и младежи в риск“,  Компонент 1 „Младежи в риск“.  В мрежата участват още Младежките центрове в градовете Враца, Пловдив и Стара Загора. Центърът в Добрич бе избран за  председател през периода декември 2017 г . – юли 2018 г . В рамките на председателството се проведоха редица инициативи, като най-значимата от тях е реализирането на Летен младежки лагер „Нека ни е еко“, с образователен и екологичен характер. В лагера се включиха 21 младежи от градовете - участници в мрежата. Планираните дейности се проведоха на територията на общините  Добрич, Шабла и Балчик. ОМЦ „Захари Стоянов“ бе домакин на среща на Младежките центрове от Стара Загора, Пловдив и Враца. Срещата,  проведена на 28-30.03.2018 г. бе със цел обмяна на добри практики в работата с млади хора. Младежите взеха участие във Фермерския пазар за проучване на нагласите за здравословен начин на живот сред посетителите на пазара.

През  2018 г. дейностите на ОМЦ „Захари Стоянов“  бяха насочени към младите хора и целяха тяхното личностно израстване, приобщаване и включване в живота на общността. Центърът разработи ключови дейности и добри практики с участието на млади хора, младежки организации, асоциации и структури. Повечето образователни дейности и работни практики, заложени в програмата на Центъра, отговаряха на профила на неформалното образование, като активно се използваха обучението в човешки права, междукултурен обмен и социално включване. Програмата и философията на работа са основани на ценностите на Съвета на Европа. Реализирани дейности през 2018 година:

I Областен научен конкурс „Науката на живо“ / м. май / – създаден по инициатива на Консултативен съвет при Младежки център – Добрич.

II Областен конкурс за есе на тема : „Защо семейството е важно за всяко дете?“  - реализиран в партньорство с Фондация „Лумос“, България. /ноември – декември/

Мотивационна среща  „Мисията е възможна“ - с цел мотивиране на младите хора да развиват потенциала си в България, чрез житейски примери на успели хора от нашия град. С участие на младежи от училищата в град Добрич, както и  г-н Й. Йорданов, - Кмет на Община град Добрич, г-н Слави Михов – собственик на аниматорска агенция, г-жа Лана Анцаридзе – Музикален театър „ДЕЯ“ и  Клуб „Театър“ при Младежки център - Добрич и г-н Румен Куртев – актьор в ДКТ „Дора Габе“- Добрич.

Младежки център – Добрич – председател на Национална мрежа на Младежките центрове създадена по Програма BG 06 /януари – юни/председателството е на ротационен принцип за шест месеца.

Летен младежки лагер „Нека ни е ЕКО“ / юли/ - с образователен и екологичен характер,  с участието на млади хора от Младежките центрове във Враца, Стара Загора, Пловдив и Добрич, реализиран в регион Добрич.

II Комикс уъркшоп  - инициатива в партньорство с Регионална библиотека  „Любен Каравелов“ – Музей на комикса – гр. Русе и онлайн платформа „Български комикс десант“  с участието на: д-р Александър Въчков, Николай Бебенов, Стоян Комитски, Николай Маринов, Станислав Колев, Венцислав Великов  и Бисер Енчев.

Инсталация „Цветен Великден“.

Работилница за маски в партньорство с кожухарска фабрика „Свобода“. (януари)

Музикален пърформанс – първа сценична изява на млади хора. (м. февруари)

Кампания за Човешки права „Декларацията във всеки джоби Изложба на „Човешките права“. /м. декември/

Инициатива „Пет дни за Дора Габе“ - посветена на българската поетеса Дора Габе. /юли/

Създаване на компакт диск „ … Чудно, чудно нещо!“  аудио запис по произведения на Дора Габе – 130 години от рождението й!

Премиери на постановки на двата театрални клуба при Младежки център – Добрич :

Спектакъл “НЯМА да ИМА ПО-ДОБРИ от НАС“ – Театрален клуб „Гео Милев“ с ръководител Драгомил Георгиев. /три спектакъла/

Спектакъл „Идеалните непознати“ – Клуб „Театър“ с ръководител Лана Анцаридзе.

/пет спектакъла/

Младежки център – Добрич - Лицензиран оператор на Международната награда на херцога на Единбург.

Инициатива „Да общуваме реално, а не виртуално“, настолни игри -  деца, младежи и родители.

Проведени бяха 15 неформални обучения и срещи дискусии,  в които участие взеха 328 младежи на възраст между 15 и 29 години

Предоставени информационни услуги на 1957 младежи

 

КУЛТУРА

Добрич с европейски измерения на художествената култура и утвърден фестивален център

 • Развитие на общинската политика в областта на културата

Анализът на дейността в областта на културата през отчетния период показва и през този отчетен период устойчивост в развитието на културния календар на Община град Добрич и надграждане с нови културни продукти; партньорството с национални и местни сдружения в областта на културата, с образователни и културни институти и в подкрепа на граждански инициативи, в това число и на проекти за книгоиздаване и книгоразпространение /10 за 2018 г./

 

 • Съхраняване на материалното културно наследство на Добрич
 • През отчетния период с целеви средства на Министерство на отбраната бе извършен ремонт на покрива на параклис костницата във Военно гробище музей,
 • По проект NETWORLD, Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 – 2020, изпълняван от РИМ – Добрич, бяха реставрирани част от надгробията в във Военно гробище музей;
 • Продължи и изпълнението на проекта на РИМ – Добрич за консервация и реставрация на родната къща на А. Будевска, възстановяване на експозицията в музея, създаване на творческа работилница с учебен музей и оформяне на пространство за арт изяви, финансиран от Министерство на културата;
 • През 2018 г. Регионален исторически музей – Добрич бе партньор в проект Mapp my Europe по програма Еразъм+, в чийто фокус е културното наследство и младите хора;
 • През 2018 г. по Програма „130 години от рождението на Дора Габе“ с Решение № 20-11/30.05.2017 г. на Общински съвет град Добрич бе преместен паметника на Дора Габе от двора на бившето училище „Дора Габе“ в двора на Детска градина (ДГ) № 18 „Дора Габе“;
 • На 25 септември 2018 г. бе открит паметен знак, посветен на загиналите в Добричката епопея офицери и войници  от 53-ти пехотен полк на 7-ма Рилска дивизия

 

 • Устойчиво развитие на формите за съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство
 • През отчетния период бяха осъществени възстановки на следните традиционни обреди и обичаи: Ромска Нова година, Бабинден, Трифон Зарезан, Сирни заговезни, Цветница и Великден, Гергьовден, Хъдерлез, Тепреш и Коледа.
 • През 2018 г. ПФА „Добруджа”, групите за автентичен фолклор към пенсионерските клубове, детските и младежките фолклорни състави от Добрич и клубовете за народни танци продължиха да популяризират нематериалното ни културно наследство чрез участията си в концерти, фестивали, събори и прегледи в града, страната и чужбина;
 • През 2018 г. Добрич бе домакин на V Национален преглед на фолклорните ансамбли на CIOFF  България, в който взеха участие 26 колектива и индивидуални изпълнители.
 • С цел съхраняването и популяризирането на културната идентичност на отделните етно-конфесионални групи като част от българската национална култура  Община град Добрич продължи да работи по изпълнение на Плана за подкрепа на интеграционните политики и да подпомага финансово събития от културния календар на читалищата в града.
 • През периода февруари – май 2018 г. Община град Добрич реализира и проектът „Хлябът, който ни свързва“, финансиран по Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г. на Национален фонд „Култура“. Фестивалът на хляба се проведе на 19 май – денят, в който Регионален исторически музей – Добрич отбеляза 65 години от своето създаване и в който музеите в града се включиха в европейската инициатива „Нощ в музея“. Това даде възможност отделните културни събития да бъдат обединени от идеята за съвременната комуникация по отношение на културното наследство и естествено да прелеят едно в друго. Основните събития на феста бяха експерименталните работилници и музикално-танцовият спектакъл „Приказка за хляба“, а съпътстващата програма обхвана музейният куест-тур, изложението на хляб и хлебни изделия и флашмобът „Заедно да замесим“.

 

 • Модернизиране на културната инфраструктура на Добрич
 • През 2018 година с целеви средства на Министерство на културата бяха ремонтирани покривите на НЧ „Й. Йовков – 1870“ /дейността продължава/, ДКТ „Дора Габе“ и ДТ „Й. Йовков“.
 • През 2018 г. Община град Добрич предостави материална база за безвъзмездно

ползване на Народно читалище „Добрич - 2017 г.“ и Народно читалище „Български искрици – 2016 г.“.

 

 • Развиване и обогатяване на традицията Община град Добрич – център на национални чествания
 • През 2018 г. Община град Добрич организира литературните празници „130 години от рождението на Дора Габе“ с връчване на националните литературни награди. В рамките на програмата бяха реализирани:
  • Дарителска кампания за набиране на документи, спомени, архиви и фотографии, свързани с живота и творчеството на Дора Габе;
  • Национален конкурс за рисунка „В света на Дора Габе”;
  • Фотодокументална изложба „В света на Дора Габе”;
  • Представяне на 12 произведения на Дора Габе в Дигитална колекция „В света на Дора Габе” на Регионална библиотека;
  • Виртуална галерия на портретите на Дора Габе от фонда на Художествена галерия – Добрич;
  • „Дора Габе и малките добруджанци“ – творческа работа по произведения на Дора Габе в „Работилница за въображение“ на ХГ – Добрич;
  • Рубрика „130 години от рождението на Дора Габе“ в сп. „Антимовски хан“;
  • „Многоликата Дора Габе - верската, етническата и националната идентичност на поетесата“, представя Катя  Зографова;
  • Представяне на „Дора Габе. Поезия и проза за деца и възрастни“, Т.1 на ИК „Славена“
  • Пътуване през Европа – творческа среща с представители на ПЕН-клуб – Бойко Ламбовски, Георги Константинов, Деян Енев, Хайри Хамдан;
  • „Литературното кафене оживява“ – възстановка на РИМ – Добрич;
  • Засаждане на дърво – червен канадски дъб в Градски парк „Св. Георги“ и в родното село на поетесата с. Дъбовик
  • Тържествено връчване на Националната литературна награда „Дора Габе” на поетесата Камелия Кондова и на Отличие на Драгни Драгнев.

 

 • През отчетния период продължиха и проявите по повод 100-годишнината от Първата световна война. В рамките на националните чествания бяха реализирани Национална научна конференция „Добруджа в края на Първата световна война“, образователна програма „Голямата война, разказана за най-малките“ и гостуваща изложба „Добруджа в годините на Първата световна война 1916 – 1918“, представена в Добрич, Шумен, Русе и Велико Търново.

 

 • Честване на: 100 години Добричка епопея, 100 години от рождението на кап. Димитър Списаревски, 120 години от рождението на Анастас Петров, 120 години от рождението на Петър Дачев, 140 години от рождението на Адриана Будевска, 155 години от рождението на ген. Иван Колев, 95 години от рождението на Ивайло Петров.
 • По повод 140 години от освобождението на Добрич и България от османско владичество Община град Добрич реализира комплексна културна програма, която включи: експозицията „Осъдени на свобода“ на РИМ – Добрич, изложби на библиотечни документи, презентации, мотивационни срещи и образователни програми, реализирани от културните институти в Добрич и Младежки център; поклонения на Паметника на победата и на мемориала „Хан Аспарух“; военноисторическа възстановка на посрещането на руските войски, освободили Хаджиоглу Пазарджик,  организирана от НД „Традиция“ – РК „46-и пехотен Добрички полк“, в която взеха участие регионалните клонове на сдружението от Панагюрище, Велики Преслав, Априлци  и Троян, Варна, Силистра, Шумен и Варна и празнични концерти на хоровите формации в Добрич и на ПФА „Добруджа“;
 • По повод 95-годишнината от рождението на Ивайло Петров НЧ „Йордан Йовков – 1870“ представи филм за твореца, а 70 години от рождението на Йордан Кръчмаров Сдружението на писателите в Добрич отбеляза с изложбата „Сол за живите“ /съвместно с ХГ – Добрич/, поетични вечери /съвместно с културни институти от Добрич и областта/ и издания /каталог на изложбата и сп. „Антимовски хан“.
 • На 140 години от рождението на един от основоположниците на професионалния театър в България бяха посветени експозицията на РИМ – Добрич   „Превъплътителката Адриана Будевска” и литературно-музикалната вечер „Не се гаси туй, що не гасне“, а на 120. годишнина от рождението на художника Петър Дачев –  музейната изложба „Непознатият Цариград“ и конкурса за картина-реплика.

 

 • Устойчивост в развитието на Културния календар на Община град Добрич – запазване разнообразието от културни проекти, насочени към различни целеви групи и на форумите, които формират профила на града

През отчетния период Община град Добрич:

 • Проведе традиционните за Добрич международни конкурси и фестивали: Европейския младежки поп-рок конкурс „Сарандев“ Международния младежки фестивал „Фолклор без граници“, Международния младежки музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори“, Седмица на камерната музика с международно участие „Константин Илиев“ и Дните на руската култура в Добрич;
 • Обогати културния календар с нови форуми – хляб фест, реализиран в партньорство с РИМ – Добрич и ХГ – Добрич и Филмово предизвикателство с CastFolio „Красив Добрич“ 2018;
 • Реализира комплексни културни програми по повод Коледа и Нова година, 3 март – националния празник на Р България, Цветница и Великден, 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, 25 септември – Ден на град Добрич;
 • Взе участие в европейските инициативи: „Нощ на литературата“ и „Нощ в музея“ и в отбелязването на международните/световните дни на театъра, на детската книга, на книгата и авторското право, на четенето, на музеите, библиотеките, поезията и музиката.
 • Реализира: 165 концерта /фолклорни, класически, хорови, духови, поп-рок и джаз концерти, мюзикъли/; 76 музейни и библиотечни изложби, изложби на детски рисунки и изобразително изкуство; 174 театрални спектакли; 53 прояви от областта на литературата /литературни салони, четения и премиери на книги и творци, библиотерапии, маратони на четенето/; 1119 лекции, беседи, аудиториуми и презентации; 21 ритуали на паметници и паметни места, 2 чествания на годишнини на културни институти.

 

 • Увеличаване дела на иновативните събития и на културните прояви, представяни на алтернативни градски пространства
 • През 2018 г. в Градски парк „Св. Георги“, на пл. „Свобода“, в АЕМО „Старият Добрич“ и в лапидариума бяха реализирани множество наши и гостуващи концерти, възстановки, етнофестивалът, ММФФ „Фолклор без граници“, хлябфестът, Фестивалът на талантите, Детският панаир, September Sun Rock Fest, Extreme Teen Fest и др.
 • За първи път със съдействието на Чешкия културен център Община град Добрич позиционира в града поезиомат за слушане на поезия от европейски автори в оригинал и на български език. 

 

 • Разширяване на културния обмен чрез развитие на приемаща сцена Добрич; насърчаване и подпомагане мобилността на добрички творци, състави и индивидуални артисти и увеличаване дела на гостуващите прояви
 • През отчетния период в Добрич са реализирани 53 гостуващи прояви, от които 15 театрални и музикални спектакли, 24 концерта и 14 изложби. Гости на добричка сцена бяха известни имена в изкуството, като проф. д-р Джудит Елвия Гарсия Мартин, Живко Петров, Димитър Семов и Веселин Веселинов – Еко, Калин Вельов,  Тони Димитрова, Хайгашод Агасян, Недялко Йорданов, Хилда Казасян, Йоана Буковска, Ивайло Захариев, Асен Блатечки, Захари Бахаров, Мая Новоселска и др.
 • Културни институти, сдружения и състави от Добрич реализираха над 120 гостуващи прояви в региона, страната и чужбина – театрални спектакли, концерти, инициативи, свързани с литературата, участия в различни форуми /събори, надпявания, конкурси, фестивали/ и изложби.

 

Културата на Община град Добрич с фокус към младите хора

 • Подпомагане развитието и утвърждаването на млади добрички творци и изпълнители

За развитието на младите таланти в град Добрич продължават да работят близо 100 студии, школи, курсове, клубове и формации в сферата на изкуството. Община град Добрич подпомага  инициативите и изявите на децата и младите хора на наши и международни сцени. Едновременно с това тя реализира и подпомага много събития, които им дават възможност да изявят своя талант:

 • цикъла концерти „Музиката – ваятел на детската душа“;
 • шоу-конкурса „Мини Мис и Мини Мистър”;
 • Общински конкурс за карикатура ”Смешното в училище в карикатури” на МЦ - Добрич, Национален средношколски конкурс за поезия „Възкресения” на РИМ – Добрич и в-к „Добруджанска трибуна”; Национален конкурс за рисунка - дигитална живопис и графика „Моята България” на МЦ - Добрич;  Фестивал на талантите; Международен младежки конкурс „Фолклор без граници”;  Международен младежки музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори“, Областен конкурс рецитал „За да я има България“;
 • цикъла „Дарования” – съвместно с Ротари клуб  Добрич;
 • джаз- и поп-рок концертите, които Община град Добрич осъществява в рамките на Културния си календар, в това число и празничните концерти на 24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура, и на 25 септември – Ден на град Добрич;
 • Филмово предизвикателство с CastFolio „Красив Добрич“ 2018.

 

 • Разширяване на връзката „Култура – училище” чрез реализиране на съвременни образователни програми

През разглеждания период връзката „Култура – училище” продължи да се реализира чрез:

 • реализиране на съвместни инициативи между училищата и културните институти, както и подпомагане реализирането на училищни инициативи от Община град Добрич;
 • организиране на летни клубове и занимания за деца от Младежки център, Художествена галерия, Регионална библиотека „Дора Габе”, Регионален исторически музей – Добрич и Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.”;
 • образователните програми на Регионален исторически музей – Добрич: Ателие по керамика „Сръчни ръце“; „Загадките на собственото име“; „За свободата на Добрич“

„Еликсирът на любовта“; „Мога ли да бъда като Левски“; „Ганковото кафене“; Работилничка по калиграфия; Работилничка за вдъхновение; Креативно четене на разказа „По жицата“; Театрална работилничка; „Моето първо свидетелство“; „Късчета памет за Добруджа“; „Баба и внуче“; „Спомени край огнището“; „Забавни игри в лапидариума“ и др.

 • образователните програми на Художествена галерия – Добрич, обединени в  „Работилница за въображение“;
 • библиотечните програми „Играй и учи“ и „Различията ни обединяват“ и инициативите: екскурзии в библиотеката; литературни утра; четене на приказки в Стаята на приказките; тематични викторини; презентации и драматизации по произведения на любими детски автори;
 • образователни концерти на Български камерен оркестър.

 

 • Реализиране на иновативни културни прояви, съответстващи на съвременните възприятия на младите хора – уъркшопове, хепънинги, улично изкуство и др.

Към младите хора бяха насочени и иновативните събития от културния календар на Община град Добрич, като поезиоматът, Филмовото предизвикателство „Красив Добрич“ 2018, реализиран в партньорство с CastFolio; Комикс уъркшопът на Младежки център; Литературното кафене на РИМ – Добрич, Пеещото езеро, Extreme Teen Fest и September Sun Rock Fest  /със съпътстваща програма  детско караоке и рок-училище/, организирани съответно от  НЧ „Добрич – 2016 г.“, от БАЗА и Green Riders Squad и от Клуб „The Maze“ с подкрепата на Община град Добрич.

 

 

 1. Постигане на условия за развитие на конкурентноспособна икономика, основани на прозрачно управление и ясни правила, чрез:

 

 • Привеждане на общинската нормативна уредба в областта на търговията в съответствие с европейските норми и добри практики. 
 • Създаване на  нова визия на общинските празнични базари:
 • Доставка и монтаж на нова светлинна украса и озвучителна система за Коледния базар, в унисон с  цялостната украса на елхата и градското пространство;
 • Въвеждане на нова процедура за предоставяне на местата на базар „Мартеници“ и „Коледен базар“ чрез теглене на жребий, при която в условия на пълна прозрачност и в диалог с гражданите, се сложи край на среднощното чакане и опашки пред общината, на опитите за препродаване на места и най-вече се намали напрежението между участниците;
 • Доставка на нови шатри за провеждане на общински изложения.
 • Ремонт и привеждане на дървените павилиони в подходящ за  участие в базари вид.

 

 • Подаване на проектно предложение „Развитие на Областен информационен център” .
 • Подадено проектно предложение за продължаване на дейността на ОИЦ за нов период 2019-2021 ;
 • Стартирало изпълнение наРазвитие на Областен информационен център – Добрич“ на стойност 299 245 лева за информиране на бенефициенти за възможностите за финансиране чрез Европейските Структурни и Инвестиционни Фондове;
  • Избран пълен експертен екип за центъра;

 

 • Системен и Ефективен контрол върху търговската дейност осъществявана на територията на Община  гр. Добрич.
 • Приоритет в дейността през 2018 год. бе опазването на нощната тишина и спокойствието на гражданите и установяването на  непълнолетни и малолетни лица в обекти за обществено хранене, продажба на алкохол, цигари и наркотични вещества;
 • Участие в 7 организирани проверки в късните часове на деня съвместно с Първо РУ на МВР, НАП, РЗИ, Областна инспекция по труда и РСПБЗН  съставен  1 акт за административно нарушение;
 • Проверени 456 търговски обекта, издадени 188 предписания за отстраняване на допуснати нарушения, съставени 11 акта за установени административни нарушения;
 • Участие в разрешаването на 41 жалби на граждани;
 • Съвместно разрешаване на жалби и сигнали в района на пазара и около него и организирането на празнични базари, заедно с „Общински пазари“;
 • Издадени 347 бр. удостоверения за наличие или липса на задължения към Община град Добрич;
 • Издадени 386 бр. разрешителни за таксиметрова дейност и 386 бр. стикери;
 • В резултат на извършената дейност в направление „Търговия” през периода  2018 година са реализирани приходи в размер на 352 935 лева:
  • приети 94 броя документи за категоризиране на туристически обекти и за вписване на настъпили промени в обстоятелствата,  при което са събрани 30 740 лв.;
  • категоризирани 53 броя  заведения за хранене на територията на града; прекратени 57 броя, които са преустановили или променили дейността си;
  • постъпили в касата на общината суми от наказателни постановление – 2 160 лв.;
  • от събрани такси за ползване на общински терени за разполагането на сезонни тераси са реализирани  213 029 лв.;
  • от разполагане на Рекламно информационни елементи – 8866 лв.;
  • от туристически данък – 47 000 лв.;
  • от организирани празнични мероприятия и търговска дейност – 34 927 лв.;
  • издадени са 32 наказателни постановления по актове на  Първо РУ на МВР; връчени са 168 акта и наказателни постановления на нарушители чрез посещения на място.

 

 • Финансова прозрачност, чрез:

 

 • Публичност и допитване до населението при съставянето и отчитането на общинския бюджет.
 • На 08 януари 2018 година се проведе публично обсъждане на бюджета и програмата за капиталови разходи за 2018 година. Поканата бе публикуване на официалната интернет страница на общината и на фейсбук – страницата и гражданите имаха възможност да изразят своите мнения, препоръки и предложения. Резултатите от проведеното обсъждане, бяха обобщени в протокол и се обсъдиха в постоянните комисии и на заседание на Общински съвет при приемането на бюджета. При изпълнението на бюджета бяха изпълнени редица от постъпилите при публичното обсъждане на бюджета предложения:
 • Предложение за увеличение на бюджета за спорт: Утвърдения размер на средствата за подпомагане дейността на спортните клубове  към 31.12.2018 г. е в размер на 810 000 лв., в т.ч. за ФК „Добруджа 1919“ – 450 000 лв. За 2017 г. общата сума за подпомагане на дейността на спортните клубове  е в размер на 650 000 лв., в т.ч. за ФК „Добруджа 1919“ – 330 000 лв.;
 • Предложение да се включат в бюджета за 2018 г. средства за двойки с репродуктивни проблеми. Утвърден е от Общински съвет Правилник за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки във фактическо съжителство с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ  адрес  на територията на Община с бюджет за 2018 г. – 15 000 лв.
 • Предложение да се закупят детски съоръжения за двора на ДЯ № 4 „Щастливо детство“. Закупени са детски съоръжения за ДЯ № 4 и № 5 за 12 501 лв.

 

 • Публикуване на всички процедури, търгове и сделки на общинската администрация в Интернет.
 • Продължава редовното поместване на информация в официалния сайт на общината за провежданите търгове и конкурси. Информация за тях се предлага и чрез регионалните печатни издания. В съответствие с нормативните изисквания и принципа за прозрачност продължава поддържането в сайта и на публичния регистър на общинската собственост и публичния регистър на разпоредителните сделки.

 

 • Публикуване на заповедите на кмета с обществена значимост и тяхното популяризиране сред жителите на общината за осигуряване на откритост и прозрачност, условия за надеждност, предсказуемост и отчетност.
 • Освен информиране чрез регионалните печатни издания и чрез електронните медии, продължава активното публикуване в сайта на общината на заповедите на кмета с обществена значимост. През 2018 г. са публикувани над 35 такива заповеди, както и множество обявления по устройство на територията, в направление екология, търговия и др.

 

 • Ефективно управление и разпореждане с общинска собственост

 

 • Изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост.

В изпълнение на стратегията по чл.8, ал.8 от ЗОС с решение № 30-6/30.01.2018 г. Общински съвет прие годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 година по предложение на Кмета на Община град Добрич.

Съставени са общо 60 акта за имоти общинска собственост – като от тях 58 са за частна общинска собственост и 2 актa за публична общинска собственост.

За посочения период са проведени:

- 5 публични търга с тайно наддаване за продажба и учредяване право на строеж по реда на ЗОС;

- 7 търга и 1 конкурс за отдаване под наем по реда на ЗОС.

Проведени са 7 процедури за прекратяване на съсобственост, въз основа на взети решения на Общински съвет град Добрич.

Общо постъпилите приходи от продажба на земя, в т.ч. прекратяване на съсобственост са в размер на 2 158 083.00 лева. Постъпленията от продажба на жилищни имоти (апартаменти) са в размер на 579 900 лева.

Издадени са 36 Заповеди за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Сключени са 4 договора за учредяване право на пристрояване и/или надстрояване. Общо приходите от учредено право на строеж и учредяване право на прокарване за посочения период са в размер на 28 521.91 лева.

Отчетените приходи от концесии за 2018 г. са в размер на 258 319 лева с ДДС при планирани приходи в размер на 246 000 лева с ДДС. Изпълнението е 105,01 %.

С решение № 37-2 от 18.09.2018 г. на Общински съвет град Добрич е приет план за действие за общинските концесии за периода 2018 - 2020 г. на Община град Добрич.

 

 • Поддържане на регистър на свободните имоти и терени, подходящи за наемане и/или осъществяване на инвестиционна дейност.
 • Продължава предоставянето на актуална информация в сайта на общината за наличните свободни терени и сгради и строителни петна за учредяване право на строеж.

 

 • Провеждането на конкурси за Управители на общински търг. дружества
 • Проведени са 3/ три/ бр. конкурси за избор на управител на общински търговски дружества. Изготвени са обяви, докладни записки, заповеди за освобождаване/назначаване на управител на търговско дружество и всички необходими документи по процедурата за конкурса, съгласно нормативните изисквания

 

 • Анализ на дейността и ефективността на търговските дружества със 100 % общинско участие в капитала.
 • Анализ на дейността и ефективността на база финансови данни към 31.12.2017 г.:
  • „Комуналефект” ЕООД ;
  • „Жилфонд-Инвест“ ЕООД ;
  • „Столове” ЕООД ;
  • ДКЦ 1 ЕООД; ДКЦ 2 ЕООД ; ЦПЗД „Д-р Петър Станчев“ ЕООД;
  • „Автобусен Транспорт” ЕООД.

 

 • Анализ и преразглеждане на участията на общината в смесени дружества, с цел увеличаване на икономическите ползи и дивиденти за община Добрич.
 • Анализ и преразглеждане на участията на общината в „ Жилфонд – Инвест” ЕООД; „Комуналефект“ ЕООД в ликвидация, ФК „Добруджа 1919“ в ликвидация;

 

 • Оптимизиране на контрола на Община Добрич по отношение събираемостта на доходи от отдадено общинско имущество под наем.

Оптимизиране на контрола по отношение събираемостта на доходи  в „Жилфонд – Инвест” ЕООД – при средногодишен дивидент за общината в размер на 15 000,00 лв. последните 8 години, към момента нетния ефект за общината за една стопанска година е над 500 000,00 лв. 

Другите приходи от наеми са както следва:

- приходи от земя - 244 343.96 лева;

- приходи от реклама - 94 994.82 лева;

- приходи от имущество - 520 079.94 лева;

- приходи от лозя - 3 333.66 лева.

- приходи от полски пътища - 2 436.51 лева

- приходи от пасища 497.12 лева

 

 1. Сигурност - Повишаване сигурността на гражданите, опазване на общинското  и лично имущество
 • Прилагане  на  система  за  ранна  превенция  на  детската  и ученическата престъпност и попадането под зависимости.
 • В ранната превенция  на детската и ученическата престъпност основна роля играе Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община град Добрич. Комисията ежегодно отчита работата си пред кмета на общината и Общински съвет, както и пред Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерски съвет на Р България.

През отчетната година е осъществен възпитателен надзор на 72 деца, като 14 от тях са отпаднали поради промяна на местоживеенето и навършване на пълнолетие.

 • По предложения на педагогическите съветници и училищните ръководства,

МКБППМН провежда срещи и разговори с родителите и ученици, застрашени от отпадане и нехайно отношение към учебния процес, както и с родители срещащи затруднения във възпитанието на децата си. По всеки отделен случай МКБППМН взема адекватни мерки: насочване на родителя и детето към Информационно-консултативния кабинет на МКБППМН, където психолози работят с тях, включване на родителите в „Училище за родители”, където се разглеждат теми, свързани с възпитанието на децата, отношението им към семейството и задълженията на родителите спрямо тях.

 • Организиране на акции за предоставяне на учебни помагала, дрехи, обувки за деца с нисък социален статус, главно от ромски семейства.
 • Комисията се включи в инициативата, обявена от Община град Добрич – „Дни на пролетно почистване”, където деца, обществени възпитатели и членове почистиха районна около сградата на социалните услуги, намиращи се в ж.к. „Дружба 3”, а в последствие засадиха в двора на соц. институции – теменужки и различни видове храсти, които бяха предоставени от общинско предприятие „Устойчиви дейности и проекти”.
 • Обществените възпитатели и децата с възпитателен надзор се включиха в изпълнението на програмата „Лятно училище за тийнейджъри”. Бяха организирани посещения в: Художествената галерия, читалище „Йордан Йовков”, Центъра за защита на природата и животните, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, Първо РУ гр. Добрич и др. Проведени бяха обучителни модули в РЗИ, МКБППМН и различни спортни и развлекателни мероприятия;
 • Във връзка с Международния ден за борба със злоупотребата и трафика на наркотици /26.06.2018 г./, беше открита изложба „Деца, изкуство и спорт срещу дрогата”  във фоайето на ОМЦ „Захари Стоянов” - град Добрич. В нея участват 58 деца на възраст от 8-18 години от ОУ „Стефан Караджа”, СУ „Д. Талев”, СУ „П.Р. Славейков“, СУ „Св. Св. Кирил и Методий” , ЕГ „Гео Милев”, ЦНСТДБУ – 1 и 2 и ЦОП-2. От всички рисунки, 21 творби бяха изложени в експозицията.

Проведе се и волейболен турнир с децата от Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждане – 1,2 и 3, който се състоя в двора на социалните заведения.

 • През 2018 г. МК реализира превантивна програма за превенция на противообществените прояви сред учениците от осми и девети клас в ПГ по Туризъм

„ П. К. Яворов”, във връзка с изпълняване на годишната програма на комисията за 2018г., като психолозите към Информационно – консултативния кабинет / ИКК/ и инспектор ДПС дискутираха и запознаха децата с актуалните проблеми

 • Комисията реализира и анкетно проучване на тема: „Прояви на нетолерантност, ксенофобия и расизъм”. Целта на проучването е ограничаване на расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта, която да се проведе в училищата чрез беседи и дискусии.       Проучването обхвана 350 момичета и момчета от различен етнически произход от IX и X клас на ЕГ „Гео Милев”, ПГТ„ П. К. Яворов” и СУ „Св. Климент Охридски” в гр. Добрич. 
 • Превантивно-информационен център по наркотични вещества  реализира през 2018 г. дейности по следните програми насочени към ученици: „Превенция на употребата на наркотици в училищата VІІІ – ХІ клас”, Програма „Рисково поведение в ранното образование І-V клас”, Дългосрочна превантивно-спортна програма „Карате училище” и Дългосрочна превантивно-спортна програма „Тенис училище”.
 • Провеждане на 8 семинарни  обучения  с медицински специалисти, педагогически съветници, и учители на теми: „Техники за скрининг, ранни и кратки интервенции и насочване към лечение”,  „Слушайте детето“, „Рисково поведение в ранното образование“,  „Опасности от употребата на наркотични вещества“ и „Тенденции и иновации при разпространение на психоактивни вещества“
 • Проведени 23 работни срещи с ръководствата на училища и учители - промотиране на общинските програми за превенция и разпространение на превантивни материали.
 • Участие на 5 родителски срещи с цел консултация на родители – 150 родители.
 • Проведени  17 мотивационни интервюта със семейства на зависими
 • Ежегодно участие в Общинска кампанията „Бъди здрав“
 • Изработени и издадени  6 750 броя превантивни материали.
 • Ежегодно закупуване на комплекти от аерозоли и тестове за откриване на наркотични вещества за нуждите на Областна дирекция полиция град Добрич.
 • Среща разговор с бивш зависим Весела Тотева. в концертна зала „Добрич“ с участието на 500 ученици.
 • Ежегодно на 18 ноември по повод Световния ден за възпоменание на жертвите от пътно транспортните произшествия,  прожекция на филма „Умирай лесно“- първа и втора част“. Над  900 ученици  от ХІ-те класове от Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост и СУ „Климент Охридски „ и техните преподаватели участваха в дискусиите за насилието и агресията по пътищата.
 • Премиера  на документален филм Забравените добродетели“..
 • „Да играем заедно“. Общо 50 деца и родители усвояваха комуникативни умения, чрез пълноценно общуване
 • „Да направим света по шарен“-цветни рисунки по бордюрите пред общината.

 

 • Създаване на общинска полиция.

 

В Община Добрич от началото на октомври функционира общинска полиция. В звеното работят 7 служители, които са избрани след конкурс и са преминали шестмесечно обучение към Министерството на вътрешните работи. Полицаите до края на 2018 г. са съставили 1483 броя фиша.

Монтирани общо 22 камери за видеонаблюдение, които се наблюдават от ОД МВР Добрич.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
22.29° C облачно
Нагоре